Tin Game

Trực tiếp LPL Mùa Xuân 2022 hôm nay mới nhất

Link trực tiếp LPL Mùa Xuân 2022 hôm nay:

LNG vs V5: 0-2

Game 1

Game 2

BLG vs JDG: 2-1

Game 1

Game 2

Game 3

TT vs FPX: 2-1

Game 1

Game 2

Game 3

***

Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2022 ngày 27/02:

1. 14h00: TT vs FPX

– Đội hình Funplus Phoenix: xiaolaohu – beichuan/Clid – Gori – lwx – Hang

– Đội hình Funplus Phoenix: xiaolaohu – beichuan/Clid – Gori – lwx – Hang

2. 16h00: BLG vs JDG

– Đội hình Bilibili Gaming: Breathe – WeiWei – FoFo – Uzi/Doggo – Crisp

– Đội hình JD Gaming: 369 – Kanavi – YaGao – Lpc – Missing

3. 18h00: LNG vs V5

– Đội hình LNG Esports: Ale – Tarzan – Doinb – Light – LvMao

– Đội hình Victory Five: Invicible – Karsa – Rookie – Photic – ppgod

***

Kết quả LPL Mùa Xuân 2022 ngày 26/02:

WBG vs OMG: 2-1

Game 1

Game 2

Game 3

TES vs EDG: 2-1

Game 1

Game 2

Game 3

WE vs UP: 1-2

Game 1

Game 2

Game 3

***

Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2022 ngày 26/02:

1. 14h00: WE vs UP

– Đội hình Team WE: Biubiu – View – Shanks – Xing – Kedaya

– Đội hình Ultra Prime: Aliez/zs – H4cker – Cryin – Elk/kelin – ShiauC

2. 18h00: WBG vs OMG

– Đội hình Weibo Gaming: TheShy – SofM – Angel – huanfeng – ON

– Đội hình Oh My God: shanji – Aki – Creme – Able – Cold

3. 18h00: TES vs EDG

– Đội hình Top Esports: 369 – Tian – Knight – Jackeylove – Mar

– Đội hình EDward Gaming: Flandre – JieJie – Scout – Viper – Meiko

***

Kết quả LPL Mùa Xuân 2022 ngày 25/02:

FPX vs RA: 0-2

Game 1

Game 2

AL vs JDG: 1-2

Game 1

Game 2

Game 3

TT vs LGD: 2-1

Game 1

Game 2

Game 3

***

Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2022 ngày 25/02:

1. 14h00: TT vs LGD

– Đội hình ThunderTalk Gaming: New – frigid – Captain – Puff – Southwind

– Đội hình LGD Gaming: fearness – Shad0w – Jay/YeG – Eric/JinJiao – Chance/Kui

2. 16h00: AL vs JDG

– Đội hình Anyone’s Legend: Zdz – Xiaohao – Maple – Betty – QiuQiu/kaixuan.

– Đội hình JD Gaming: 369 – Kanavi – YaGao – Lpc – Missing

3. 18h00: FPX vs RA

– Đội hình Funplus Phoenix: xiaolaohu – beichuan/Clid – Gori – lwx – Hang

– Đội hình Rare Atom: Cube – Junjia/Leyan – Forge/Strive – iBoy – Zorah

****

Kết quả LPL Mùa Xuân 2022 ngày 24/02:

LNG vs WBG: 1-2

Game 1

Game 2

Game 3

WE vs BLG: 1-2

Game 1

Game 2

***

Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2022 ngày 24/02:

1. 16h00: WE vs BLG

– Đội hình Team WE: Biubiu – View – Shanks – Xing – Kedaya

– Đội hình Bilibili Gaming: Breathe – WeiWei – FoFo – Uzi/Doggo – Crisp

2. 18h00: LNG vs WBG

– Đội hình LNG Esports: Ale – Tarzan – Doinb – Light – LvMao

– Đội hình Weibo Gaming: TheShy – SofM – Angel – huanfeng – ON

***

Kết quả LPL Mùa Xuân 2022 ngày 23/02:

V5 vs EDG: 2-0

Game 1

Game 2

OMG vs UP: 1-2

Game 1

Game 2

Game 3

***

Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2022 ngày 23/02:

1. 16h00: OMG vs UP

– Đội hình Oh My God: shanji – Aki – Creme – Able – Cold

– Đội hình Ultra Prime: Aliez/zs – H4cker – Cryin – Elk/kelin – ShiauC

2. 18h00: V5 vs EDG

– Đội hình Victory Five: Invicible – Karsa – Rookie – Photic – ppgod

– Đội hình EDward Gaming: Flandre – JieJie – Scout – Viper – Meiko

***

Kết quả LPL Mùa Xuân 2022 ngày 22/02:

RNG vs RA: 0-2

Game 1

Game 2

JDG vs IG: 1-2

Game 1

Game 2

Game 3

***

Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2022 ngày 22/02:

1. 16h00:RNG vs RA

– Đội hình Royal Never Give Up: Bin – Wei – Xiaohu – GALA – Ming

– Đội hình Rare Atom: Cube – Junjia/Leyan – Forge/Strive – iBoy – Zorah

2. 18h00: JDG vs IG

– Đội hình JD Gaming: 369 – Kanavi – YaGao – Lpc – Missing

– Đội hình Invictus Gaming: neny – XUN – Yuekai – xiaoyueji – Lucas

***

Kết quả LPL Mùa Xuân 2022 ngày 21/02:

TES vs FPX: 2-1

Game 1

Game 2

Game 3

V5 vs LGD: 2-1

Game 1

Game 2

Game 3

***

Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2022 ngày 21/02:

1. 16h00: V5 vs LGD

– Đội hình Victory Five: Invicible – Karsa – Rookie – Photic – ppgod

– Đội hình LGD Gaming: fearness – Shad0w – Jay/YeG – Eric/JinJiao – Chance/Kui

2. 18h00: TES vs FPX

– Đội hình Top Esports: Zoom – Tian//Xiaopeng – Knight – Jackeylove – Zhou/Mar

– Đội hình Funplus Phoenix: xiaolaohu – beichuan/Clid – Gori – lwx – Hang

***

Kết quả LPL Mùa Xuân 2022 ngày 20/02:

LNG vs RNG: 2-1

Game 1

Game 2

Game 3

EDG vs IG: 2-0

Game 1

Game 2

RA vs AT: 2-1

Game 1

Game 2

Game 3

***

Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2022 ngày 20/02:

1.14h00: RA vs TT

– Đội hình Rare Atom: Cube – Junjia/Leyan – Forge/Strive – iBoy – Zorah

– Đội hình ThunderTalk Gaming: New – frigid – Captain – Puff – Southwind

2. 16h00: EDG vs IG

– Đội hình EDward Gaming: Flandre – JieJie – Scout – Viper – Meiko

– Đội hình Invictus Gaming: neny – XUN – Yuekai – xiaoyueji – Lucas

3. 18h00: LNG vs RNG

– Đội hình LNG Esports: Ale – Tarzan – Doinb – Light – LvMao

– Đội hình Royal Never Give Up: Bin – Wei – Xiaohu – GALA – Ming

***

Kết quả LPL Mùa Xuân 2022 ngày 19/02:

TES vs JDG: 2-1

Game 1

Game 2

Game 3

BLG vs AL: 2-0

Game 1

Game 2

OMG vs WE: 2-0

Game 1

Game 2

***

Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2022 ngày 19/02:

1. 14h00: OMG vs WE

– Đội hình Oh My God: shanji – Aki – Creme – Able – Cold

– Đội hình Team WE: Biubiu – View – Shanks – Xing – Kedaya

2. 16h00: BLG vs AL

– Đội hình Bilibili Gaming: Breathe – WeiWei – FoFo – Uzi/Doggo – Crisp

– Đội hình Anyone’s Legend: Zdz – Xiaohao – Maple – Betty – QiuQiu/kaixuan.

3. 18h00: TES vs JDG

– Đội hình Top Esports: Zoom – Tian//Xiaopeng – Knight – Jackeylove – Zhou/Mar

– Đội hình JD Gaming: 369 – Kanavi – YaGao – Lpc – Missing

***

Kết quả LPL Mùa Xuân 2022 ngày 18/02:

UP vs WBG: 0-2

Game 1

Game 2

FPX vs EDG: 0-2

Game 1

Game 2

RA vs LDG: 2-1

Game 1

Game 2

Game 3

***

Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2022 ngày 18/02:

1. 14h00: RA vs LGD

– Đội hình Rare Atom: Cube – Junjia/Leyan – Forge/Strive – iBoy – Zorah

– Đội hình LGD Gaming: fearness – Shad0w – Jay/YeG – Eric/JinJiao – Chance/Kui

2. 18h00: UP vs WBG

– Đội hình Ultra Prime: Aliez/zs – H4cker – Cryin – Elk/kelin – ShiauC

– Đội hình Weibo Gaming: TheShy – SofM – Angel – huanfeng – ON

3. 18h00: EDG vs FPX

– Đội hình EDward Gaming: Flandre – JieJie – Scout – Viper – Meiko

– Đội hình Funplus Phoenix: xiaolaohu – beichuan/Clid – Gori – lwx – Hang

***

Kết quả LPL Mùa Xuân 2022 ngày 17/02:

IG vs BLG: 2-1

Game 1

Game 2

AL vs LNG: 1-2

Game 1

Game 2

Game 3

***

Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2022 ngày 17/02:

1. 16h00: AL vs LNG

– Đội hình Anyone’s Legend: Zdz – Xiaohao – Maple – Betty – QiuQiu/kaixuan.

– Đội hình LNG Esports: Ale – Tarzan – Doinb – Light – LvMao

2. 18h00: IG vs BLG

– Đội hình Invictus Gaming: neny – XUN – Yuekai – xiaoyueji – Lucas

– Đội hình Bilibili Gaming: Breathe – WeiWei – FoFo – Uzi – Crisp

***

Kết quả LPL Mùa Xuân 2022 ngày 16/02:

RNG vs V5: 0-2

Game 1

Game 2

TT vs TES: 0-2

Game 1

Game 2

***

Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2022 ngày 16/02:

1. 16h00: TT vs TES

– Đội hình ThunderTalk Gaming: New – frigid – Captain – Puff – Southwind

– Đội hình Top Esports: Zoom – Tian//Xiaopeng – Knight – Jackeylove – Zhou/Mar

2. 18h00: RNG vs V5

– Đội hình Royal Never Give Up: Bin – Wei – Xiaohu – GALA – Ming

– Đội hình Victory Five: Invicible – Karsa – Rookie – Photic – ppgod

***

Kết quả LPL Mùa Xuân 2022 ngày 15/02:

WBG vs EDG: 2-0

Game 1

Game 2

JDG vs OMG: 2-0

Game 1

Game 2

Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2022 ngày 15/02:

1. 16h00: JDG vs OMG

– Đội hình JD Gaming: 369 – Kanavi – YaGao – Lpc – Missing

– Đội hình Oh My God: shanji – Aki – Creme – Able – Cold

2. 18h00: EDG vs WBG

– Đội hình EDward Gaming: Flandre – JieJie – Scout – Viper – Meiko

– Đội hình Weibo Gaming: TheShy – SofM – Angel – huanfeng – ON

***

Kết quả LPL Mùa Xuân 2022 ngày 14/02

FPX vs UP: 2-1

Game 1

Game 2

Game 3

WE vs LGD: 1-1

Game 1

Game 2

Game 3

***

Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2022 ngày 14/02

1. 16h00: FPX vs UP

– Đội hình Funplus Phoenix: xiaolaohu – beichuan/Clid – Gori – lwx – Hang

– Đội hình Ultra Prime: Aliez/zs – H4cker – Cryin – Elk/kelin – ShiauC

2. 18h00: WE vs LGD

– Đội hình Team WE: Biubiu – View – Shanks – Xing – Kedaya

– Đội hình LGD Gaming: fearness – Shad0w – Jay/YeG – Eric/JinJiao – Chance/Kui

***

Kết quả LPL Mùa Xuân 2022 ngày 13/02

BLG vs LNG: 1-2

Game 1

Game 2

Game 3

IG vs V5: 1-2

Game 1

Game 2

Game 3

RA vs AL: 2-1

Game 1

Game 2

Game 3

***

Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2022 ngày 13/02

1. 14h00: RA vs AL

– Đội hình Rare Atom: Cube – Junjia/Leyan – Forge/Strive – iBoy – Zorah

– Đội hình Anyone’s Legend: Zdz – Xiaohao – Maple – Betty – QiuQiu/kaixuan.

2. 16h00: IG vs V5

– Đội hình Invictus Gaming: neny – XUN – Yuekai – xiaoyueji – Lucas

– Đội hình Victory Five: Invicible – Karsa – Rookie – Photic – ppgod

3. 18h00: BLG vs LNG

– Đội hình Bilibili Gaming: Breathe – WeiWei – FoFo – Doggo – Crisp

– Đội hình LNG Esports: Ale – Tarzan – Doinb – Light – LvMao


Thông tin thêm

Trực tiếp LPL Mùa Xuân 2022 hôm nay mới nhất

[rule_3_plain]

Link trực tiếp LPL Mùa Xuân 2022 hôm nay:

LNG vs V5: 0-2
Game 1

Game 2

BLG vs JDG: 2-1
Game 1

Game 2

Game 3

TT vs FPX: 2-1
Game 1

Game 2

Game 3

***
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2022 ngày 27/02:
1. 14h00: TT vs FPX
– Đội hình Funplus Phoenix: xiaolaohu – beichuan/Clid – Gori – lwx – Hang
– Đội hình Funplus Phoenix: xiaolaohu – beichuan/Clid – Gori – lwx – Hang
2. 16h00: BLG vs JDG
– Đội hình Bilibili Gaming: Breathe – WeiWei – FoFo – Uzi/Doggo – Crisp
– Đội hình JD Gaming: 369 – Kanavi – YaGao – Lpc – Missing
3. 18h00: LNG vs V5
– Đội hình LNG Esports: Ale – Tarzan – Doinb – Light – LvMao
– Đội hình Victory Five: Invicible – Karsa – Rookie – Photic – ppgod
***
Kết quả LPL Mùa Xuân 2022 ngày 26/02:
WBG vs OMG: 2-1
Game 1

Game 2

Game 3

TES vs EDG: 2-1
Game 1

Game 2

Game 3

WE vs UP: 1-2
Game 1

Game 2

Game 3

***
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2022 ngày 26/02:
1. 14h00: WE vs UP
– Đội hình Team WE: Biubiu – View – Shanks – Xing – Kedaya
– Đội hình Ultra Prime: Aliez/zs – H4cker – Cryin – Elk/kelin – ShiauC
2. 18h00: WBG vs OMG
– Đội hình Weibo Gaming: TheShy – SofM – Angel – huanfeng – ON
– Đội hình Oh My God: shanji – Aki – Creme – Able – Cold
3. 18h00: TES vs EDG
– Đội hình Top Esports: 369 – Tian – Knight – Jackeylove – Mar
– Đội hình EDward Gaming: Flandre – JieJie – Scout – Viper – Meiko
***
Kết quả LPL Mùa Xuân 2022 ngày 25/02:
FPX vs RA: 0-2
Game 1

Game 2

AL vs JDG: 1-2
Game 1

Game 2

Game 3

TT vs LGD: 2-1
Game 1

Game 2

Game 3

***
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2022 ngày 25/02:
1. 14h00: TT vs LGD
– Đội hình ThunderTalk Gaming: New – frigid – Captain – Puff – Southwind
– Đội hình LGD Gaming: fearness – Shad0w – Jay/YeG – Eric/JinJiao – Chance/Kui
2. 16h00: AL vs JDG
– Đội hình Anyone’s Legend: Zdz – Xiaohao – Maple – Betty – QiuQiu/kaixuan.
– Đội hình JD Gaming: 369 – Kanavi – YaGao – Lpc – Missing
3. 18h00: FPX vs RA
– Đội hình Funplus Phoenix: xiaolaohu – beichuan/Clid – Gori – lwx – Hang
– Đội hình Rare Atom: Cube – Junjia/Leyan – Forge/Strive – iBoy – Zorah
****
Kết quả LPL Mùa Xuân 2022 ngày 24/02:
LNG vs WBG: 1-2
Game 1

Game 2

Game 3

WE vs BLG: 1-2
Game 1

Game 2

***
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2022 ngày 24/02:
1. 16h00: WE vs BLG
– Đội hình Team WE: Biubiu – View – Shanks – Xing – Kedaya
– Đội hình Bilibili Gaming: Breathe – WeiWei – FoFo – Uzi/Doggo – Crisp
2. 18h00: LNG vs WBG
– Đội hình LNG Esports: Ale – Tarzan – Doinb – Light – LvMao
– Đội hình Weibo Gaming: TheShy – SofM – Angel – huanfeng – ON
***
Kết quả LPL Mùa Xuân 2022 ngày 23/02:
V5 vs EDG: 2-0
Game 1

Game 2

OMG vs UP: 1-2
Game 1

Game 2

Game 3

***
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2022 ngày 23/02:
1. 16h00: OMG vs UP
– Đội hình Oh My God: shanji – Aki – Creme – Able – Cold
– Đội hình Ultra Prime: Aliez/zs – H4cker – Cryin – Elk/kelin – ShiauC
2. 18h00: V5 vs EDG
– Đội hình Victory Five: Invicible – Karsa – Rookie – Photic – ppgod
– Đội hình EDward Gaming: Flandre – JieJie – Scout – Viper – Meiko
***
Kết quả LPL Mùa Xuân 2022 ngày 22/02:
RNG vs RA: 0-2
Game 1

Game 2

JDG vs IG: 1-2
Game 1

Game 2

Game 3

***
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2022 ngày 22/02:
1. 16h00:RNG vs RA
– Đội hình Royal Never Give Up: Bin – Wei – Xiaohu – GALA – Ming
– Đội hình Rare Atom: Cube – Junjia/Leyan – Forge/Strive – iBoy – Zorah
2. 18h00: JDG vs IG
– Đội hình JD Gaming: 369 – Kanavi – YaGao – Lpc – Missing
– Đội hình Invictus Gaming: neny – XUN – Yuekai – xiaoyueji – Lucas
***
Kết quả LPL Mùa Xuân 2022 ngày 21/02:
TES vs FPX: 2-1
Game 1

Game 2

Game 3

V5 vs LGD: 2-1
Game 1

Game 2

Game 3

***
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2022 ngày 21/02:
1. 16h00: V5 vs LGD
– Đội hình Victory Five: Invicible – Karsa – Rookie – Photic – ppgod
– Đội hình LGD Gaming: fearness – Shad0w – Jay/YeG – Eric/JinJiao – Chance/Kui
2. 18h00: TES vs FPX
– Đội hình Top Esports: Zoom – Tian//Xiaopeng – Knight – Jackeylove – Zhou/Mar
– Đội hình Funplus Phoenix: xiaolaohu – beichuan/Clid – Gori – lwx – Hang
***
Kết quả LPL Mùa Xuân 2022 ngày 20/02:
LNG vs RNG: 2-1
Game 1

Game 2

Game 3

EDG vs IG: 2-0
Game 1

Game 2

RA vs AT: 2-1
Game 1

Game 2

Game 3

***
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2022 ngày 20/02:
1.14h00: RA vs TT
– Đội hình Rare Atom: Cube – Junjia/Leyan – Forge/Strive – iBoy – Zorah
– Đội hình ThunderTalk Gaming: New – frigid – Captain – Puff – Southwind
2. 16h00: EDG vs IG
– Đội hình EDward Gaming: Flandre – JieJie – Scout – Viper – Meiko
– Đội hình Invictus Gaming: neny – XUN – Yuekai – xiaoyueji – Lucas
3. 18h00: LNG vs RNG
– Đội hình LNG Esports: Ale – Tarzan – Doinb – Light – LvMao
– Đội hình Royal Never Give Up: Bin – Wei – Xiaohu – GALA – Ming
***
Kết quả LPL Mùa Xuân 2022 ngày 19/02:
TES vs JDG: 2-1
Game 1

Game 2

Game 3

BLG vs AL: 2-0
Game 1

Game 2

OMG vs WE: 2-0
Game 1

Game 2

***
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2022 ngày 19/02:
1. 14h00: OMG vs WE
– Đội hình Oh My God: shanji – Aki – Creme – Able – Cold
– Đội hình Team WE: Biubiu – View – Shanks – Xing – Kedaya
2. 16h00: BLG vs AL
– Đội hình Bilibili Gaming: Breathe – WeiWei – FoFo – Uzi/Doggo – Crisp
– Đội hình Anyone’s Legend: Zdz – Xiaohao – Maple – Betty – QiuQiu/kaixuan.
3. 18h00: TES vs JDG
– Đội hình Top Esports: Zoom – Tian//Xiaopeng – Knight – Jackeylove – Zhou/Mar
– Đội hình JD Gaming: 369 – Kanavi – YaGao – Lpc – Missing
***
Kết quả LPL Mùa Xuân 2022 ngày 18/02:
UP vs WBG: 0-2
Game 1

Game 2

FPX vs EDG: 0-2
Game 1

Game 2

RA vs LDG: 2-1
Game 1

Game 2

Game 3

***
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2022 ngày 18/02:
1. 14h00: RA vs LGD
– Đội hình Rare Atom: Cube – Junjia/Leyan – Forge/Strive – iBoy – Zorah
– Đội hình LGD Gaming: fearness – Shad0w – Jay/YeG – Eric/JinJiao – Chance/Kui
2. 18h00: UP vs WBG
– Đội hình Ultra Prime: Aliez/zs – H4cker – Cryin – Elk/kelin – ShiauC
– Đội hình Weibo Gaming: TheShy – SofM – Angel – huanfeng – ON
3. 18h00: EDG vs FPX
– Đội hình EDward Gaming: Flandre – JieJie – Scout – Viper – Meiko
– Đội hình Funplus Phoenix: xiaolaohu – beichuan/Clid – Gori – lwx – Hang
***
Kết quả LPL Mùa Xuân 2022 ngày 17/02:
IG vs BLG: 2-1
Game 1

Game 2

AL vs LNG: 1-2
Game 1

Game 2

Game 3

***
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2022 ngày 17/02:
1. 16h00: AL vs LNG
– Đội hình Anyone’s Legend: Zdz – Xiaohao – Maple – Betty – QiuQiu/kaixuan.
– Đội hình LNG Esports: Ale – Tarzan – Doinb – Light – LvMao
2. 18h00: IG vs BLG
– Đội hình Invictus Gaming: neny – XUN – Yuekai – xiaoyueji – Lucas
– Đội hình Bilibili Gaming: Breathe – WeiWei – FoFo – Uzi – Crisp
***
Kết quả LPL Mùa Xuân 2022 ngày 16/02:
RNG vs V5: 0-2
Game 1

Game 2

TT vs TES: 0-2
Game 1

Game 2

***
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2022 ngày 16/02:
1. 16h00: TT vs TES
– Đội hình ThunderTalk Gaming: New – frigid – Captain – Puff – Southwind
– Đội hình Top Esports: Zoom – Tian//Xiaopeng – Knight – Jackeylove – Zhou/Mar
2. 18h00: RNG vs V5
– Đội hình Royal Never Give Up: Bin – Wei – Xiaohu – GALA – Ming
– Đội hình Victory Five: Invicible – Karsa – Rookie – Photic – ppgod
***
Kết quả LPL Mùa Xuân 2022 ngày 15/02:
WBG vs EDG: 2-0
Game 1

Game 2

JDG vs OMG: 2-0
Game 1

Game 2

Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2022 ngày 15/02:
1. 16h00: JDG vs OMG
– Đội hình JD Gaming: 369 – Kanavi – YaGao – Lpc – Missing
– Đội hình Oh My God: shanji – Aki – Creme – Able – Cold
2. 18h00: EDG vs WBG
– Đội hình EDward Gaming: Flandre – JieJie – Scout – Viper – Meiko
– Đội hình Weibo Gaming: TheShy – SofM – Angel – huanfeng – ON
***
Kết quả LPL Mùa Xuân 2022 ngày 14/02
FPX vs UP: 2-1
Game 1

Game 2

Game 3

WE vs LGD: 1-1
Game 1

Game 2

Game 3

***
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2022 ngày 14/02
1. 16h00: FPX vs UP
– Đội hình Funplus Phoenix: xiaolaohu – beichuan/Clid – Gori – lwx – Hang
– Đội hình Ultra Prime: Aliez/zs – H4cker – Cryin – Elk/kelin – ShiauC
2. 18h00: WE vs LGD
– Đội hình Team WE: Biubiu – View – Shanks – Xing – Kedaya
– Đội hình LGD Gaming: fearness – Shad0w – Jay/YeG – Eric/JinJiao – Chance/Kui
***
Kết quả LPL Mùa Xuân 2022 ngày 13/02
BLG vs LNG: 1-2
Game 1

Game 2

Game 3

IG vs V5: 1-2
Game 1

Game 2

Game 3

RA vs AL: 2-1
Game 1

Game 2

Game 3

***
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2022 ngày 13/02
1. 14h00: RA vs AL
– Đội hình Rare Atom: Cube – Junjia/Leyan – Forge/Strive – iBoy – Zorah
– Đội hình Anyone’s Legend: Zdz – Xiaohao – Maple – Betty – QiuQiu/kaixuan.
2. 16h00: IG vs V5
– Đội hình Invictus Gaming: neny – XUN – Yuekai – xiaoyueji – Lucas
– Đội hình Victory Five: Invicible – Karsa – Rookie – Photic – ppgod
3. 18h00: BLG vs LNG
– Đội hình Bilibili Gaming: Breathe – WeiWei – FoFo – Doggo – Crisp
– Đội hình LNG Esports: Ale – Tarzan – Doinb – Light – LvMao

[rule_2_plain]

#Trực #tiếp #LPL #Mùa #Xuân #hôm #nay #mới #nhất


  • Tổng hợp: Thư Viện Hỏi Đáp
  • Nguồn: https://webthethao.vn/lien-minh-huyen-thoai/truc-tiep-lpl-mua-xuan-2022-hom-nay-moi-nhat-2CWInM1nR.htm
Back to top button