Tin Game

Trực tiếp LCK Mùa Xuân 2022 hôm nay mới nhất

Trực tiếp LCK Mùa xuân 2022 hôm nay

https://www.twitch.tv/lck

DRX vs GEN: 0-2

Chơi trò chơi 1

Chơi trò chơi 2

LSB vs NS: 1-2

***

Lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2022 vào ngày 27 tháng 2:

1. 15h00: DRX vs GEN

– Đội Gen.G: Doran – Peanut – Chovy – Ruler – Lehends

– Đội DRX: Kingin – Piossic – Zeka – Deft – Beryl

2. 18h00: LSB vs NS

– Đội Sandbox Trực tiếp: Dove – Croco – Closer – Ice – Kale

– Đội Nongshim Redforce: Canna – Dredd – BDD – Ghost – Effort / Peter

***

Kết quả LCK Mùa xuân 2022 vào ngày 26 tháng 2:

T1 vs HLE: 2-0

Chơi trò chơi 1

Chơi trò chơi 2

KT vs BRO: 2-0

***

Lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2022 vào ngày 26 tháng 2:

1. 15h00: KT vs BRO

– Đội hình KT Rolster: Rascal – Cuz – Khu vực – Bàn thắng – Mạng lưới

– Đội Fred Bryan: Morgan – Umti – Lava – Delight – Henna

2. 18h00: HLE vs T1

– Đội Hanva Life Esports: Dudu – OnFleak – Caris – Samdi – Vista

– Đội T1: Zeus – Oner – Faker – Gumauci – Keria

***

Kết quả LCK Mùa Xuân 2022 vào ngày 25 tháng 2:

GEN vs NS: 2-0

Chơi trò chơi 1

Chơi trò chơi 2

KDF vs DK: 0-2

Chơi trò chơi 1

Chơi trò chơi 2

***

Lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2022 vào ngày 25 tháng 2:

1. 15h00: GEN vs NS

– Đội Gen.G: Doran – Peanut – Chovy – Ruler – Lehends

– Đội Nongshim Redforce: Canna – Dredd – BDD – Ghost – Effort / Peter

2.18h00: KDF vs. DK

– Quangdong Freaks Team: Kin – Ellim – Fate – Teddy – Hoit

– Đội hình DWG KIA: Bardol / Hoya – Canyon – Showmaker – Deokdam – Keelin

***

Kết quả LCK Mùa xuân 2022 vào ngày 24 tháng 2:

BRO vs DRX: 1-2

Chơi trò chơi 1

Chơi trò chơi 2

Chơi trò chơi 3

LSB vs HLE: 2-0

Chơi trò chơi 1

Chơi trò chơi 2

***

Lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2022 vào ngày 24 tháng 2:

1. 15h00: BRO vs DRX

– Đội Fred Bryan: Morgan – Umti – Lava – Delight – Henna

– Đội DRX: Kingin – Piossic – Zeka – Deft – Beryl

2. 18h00: LSB vs HLE

– Đội Sandbox Trực tiếp: Dove – Croco – Closer – Ice – Kale

– Đội Hanva Life Esports: Dudu – OnFleak – Caris – Samdi – Vista

***

Kết quả LCK Mùa Xuân 2022 vào ngày 23 tháng 2:

T1 vs DK: 2-0

Chơi trò chơi 1

Chơi trò chơi 2

KT vs KDF: 0-2

Chơi trò chơi 1

Chơi trò chơi 2

***

Lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2022 vào ngày 23 tháng 2:

1. 15h00: KT vs KDF

– Quangdong Freaks Team: Kin – Ellim – Fate – Teddy – Hoit

– Đội hình KT Rolster: Rascal – Cuz – Khu vực – Bàn thắng – Mạng lưới

2. 18h00: T1 vs DK

– Đội T1: Zeus – Oner – Faker – Gumauci – Keria

– Đội hình DWG KIA: Bardol – Canyon – Showmaker – Deokdam – Keelin

****

Kết quả LCK Mùa xuân 2022 vào ngày 20 tháng 2:

NS so với T1: 1-2

Chơi trò chơi 1

Chơi trò chơi 2

Chơi trò chơi 3

DK vs KT: 2-1

Chơi trò chơi 1

Chơi trò chơi 2

Chơi trò chơi 3

***

Lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2022 vào ngày 20 tháng 2:

1. 15h00: ĐK vs KT

– Đội hình DWG KIA: Bardol – Canyon – Showmaker – Deokdam – Keelin

– Đội hình KT Rolster: Rascal – Cuz – Khu vực – Bàn thắng – Mạng lưới

2. 18h00: NS vs T1

– Đội Nongshim Redforce: Canna – Dredd – BDD – Ghost – Effort

– Đội T1: Zeus – Oner – Faker – Gumauci – Keria

***

Kết quả LCK Mùa Xuân 2022 vào ngày 19 tháng 2:

HLE vs DRX: 2-0

Chơi trò chơi 1

Chơi trò chơi 2

KDF vs BRO: 2-1

Chơi trò chơi 1

Chơi trò chơi 2

Chơi trò chơi 3

***

Lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2022 vào ngày 19 tháng 2:

1. 15h00: HLE vs DRX

– Đội Hanva Life Esports: Dudu – OnFleak – Caris – Samdi – Vista

– Đội DRX: Kingin – Piossic – Zeka – Deft – Beryl

2. 18h00: KDF vs BRO

– Quangdong Freaks Team: Kin – Ellim – Fate – Teddy – Hoit

– Đội Fred Bryan: Morgan – Umti – Lava – Delight – Henna

***

Kết quả LCK Mùa Xuân 2022 vào ngày 18 tháng 2:

T1 vs KT: 2-0

Chơi trò chơi 1

Chơi trò chơi 2

LSB vs GEN: 0-2

Chơi trò chơi 1

Chơi trò chơi 2

***

Lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2022 vào ngày 18 tháng 2:

1. 15h00: KT vs T1

– Đội hình KT Rolster: Rascal – Cuz – Khu vực – Bàn thắng – Mạng lưới

– Đội T1: Zeus – Oner – Faker – Gumauci – Keria

2. 18h00: LSB vs GEN

– Đội Sandbox Trực tiếp: Dove – Croco – Closer – Ice – Kale

– Đội Gen.G: Doran – Peanut – Chovy – Ruler – Lehends

***

Kết quả LCK Mùa Xuân 2022 vào ngày 17 tháng 2:

DK so với DRX: 1-2

Chơi trò chơi 1

Chơi trò chơi 2

Chơi trò chơi 3

HLE vs KDF: 0-2

Chơi trò chơi 1

Chơi trò chơi 2

***

Lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2022 vào ngày 17 tháng 2:

1. 15h00: HLE vs KDF

– Đội Hanva Life Esports: Dudu – OnFleak – Caris – Samdi – Vista

– Quangdong Freaks Team: Kin – Ellim – Fate – Teddy – Hoit

2. DK so với DRX

– Đội DWG KIA: Hoya / Bardol – Canyon – Showmaker – Deokdam – Keelin

– Đội DRX: Kingin – Piossic – Zeka – Deft – Beryl.


Thông tin thêm

Trực tiếp LCK Mùa Xuân 2022 hôm nay mới nhất

[rule_3_plain]

Trực tiếp LCK Mùa Xuân 2022 hôm nay
https://www.twitch.tv/lck
DRX vs GEN: 0-2
Game 1

Game 2

LSB vs NS: 1-2

***
Lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2022 ngày 27/02:
1. 15h00: DRX vs GEN
– Đội hình Gen.G: Doran – Peanut – Chovy – Ruler – Lehends
– Đội hình DRX: Kingen – Pyosik – Zeka – Deft – BeryL
2. 18h00: LSB vs NS
– Đội hình Liiv Sandbox: Dove – Croco – Clozer – Ice – Kael
– Đội hình Nongshim Redforce: Canna – Dread – Bdd – Ghost – Effort/Peter
***
Kết quả LCK Mùa Xuân 2022 ngày 26/02:
T1 vs HLE: 2-0
Game 1
 

Game 2

KT vs BRO: 2-0

***
Lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2022 ngày 26/02:
1. 15h00: KT vs BRO
– Đội hình KT Rolster: Rascal – Cuzz – Aria – Aiming – Life
– Đội hình Fredit Brion: Morgan – UmTi – Lava – Delight – Henna
2. 18h00: HLE vs T1
– Đội hinh Hanwha Life Esports: DuDu – Onfleek – Karis – SamD – Vsta
– Đội hình T1: Zeus – Oner – Faker – Gumayusi – Keria
***
Kết quả LCK Mùa Xuân 2022 ngày 25/02:
GEN vs NS: 2-0
Game 1

Game 2

KDF vs DK: 0-2
Game 1

Game 2

***
Lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2022 ngày 25/02:
1. 15h00: GEN vs NS
– Đội hình Gen.G: Doran – Peanut – Chovy – Ruler – Lehends
– Đội hình Nongshim Redforce: Canna – Dread – Bdd – Ghost – Effort/Peter
2.18h00: KDF vs DK
– Đội hình Kwangdong Freecs: Kiin – Ellim – FATE – Teddy – Hoit
– Đội hình DWG KIA: Burdol/Hoya – Canyon – Showmaker – deokdam – Kiellin
***
Kết quả LCK Mùa Xuân 2022 ngày 24/02:
BRO vs DRX: 1-2
Game 1

Game 2

Game 3

LSB vs HLE: 2-0
Game 1

Game 2

***
Lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2022 ngày 24/02:
1. 15h00: BRO vs DRX
– Đội hình Fredit Brion: Morgan – UmTi – Lava – Delight – Henna
– Đội hình DRX: Kingen – Pyosik – Zeka – Deft – BeryL
2. 18h00: LSB vs HLE
– Đội hình Liiv Sandbox: Dove – Croco – Clozer – Ice – Kael
– Đội hinh Hanwha Life Esports: DuDu – Onfleek – Karis – SamD – Vsta
***
Kết quả LCK Mùa Xuân 2022 ngày 23/02:
T1 vs DK: 2-0
Game 1

Game 2

KT vs KDF: 0-2
Game 1

Game 2

***
Lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2022 ngày 23/02:
1. 15h00: KT vs KDF
– Đội hình Kwangdong Freecs: Kiin – Ellim – FATE – Teddy – Hoit
– Đội hình KT Rolster: Rascal – Cuzz – Aria – Aiming – Life
2. 18h00: T1 vs DK
– Đội hình T1: Zeus – Oner – Faker – Gumayusi – Keria
– Đội hình DWG KIA: Burdol – Canyon – Showmaker – deokdam – Kiellin
****
Kết quả LCK Mùa Xuân 2022 ngày 20/02:
NS vs T1: 1-2
Game 1

Game 2

Game 3

DK vs KT: 2-1
Game 1

Game 2

Game 3

***
Lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2022 ngày 20/02:
1. 15h00: DK vs KT
– Đội hình DWG KIA: Burdol – Canyon – Showmaker – deokdam – Kiellin
– Đội hình KT Rolster: Rascal – Cuzz – Aria – Aiming – Life
2. 18h00: NS vs T1
– Đội hình Nongshim Redforce: Canna – Dread – Bdd – Ghost – Effort
– Đội hình T1: Zeus – Oner – Faker – Gumayusi – Keria
***
Kết quả LCK Mùa Xuân 2022 ngày 19/02:
HLE vs DRX: 2-0
Game 1

Game 2

KDF vs BRO: 2-1
Game 1

Game 2

Game 3

***
Lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2022 ngày 19/02:
1. 15h00: HLE vs DRX
– Đội hinh Hanwha Life Esports: DuDu – Onfleek – Karis – SamD – Vsta
– Đội hình DRX: Kingen – Pyosik – Zeka – Deft – BeryL
2. 18h00: KDF vs BRO
– Đội hình Kwangdong Freecs: Kiin – Ellim – FATE – Teddy – Hoit
– Đội hình Fredit Brion: Morgan – UmTi – Lava – Delight – Henna
***
Kết quả LCK Mùa Xuân 2022 ngày 18/02:
T1 vs KT: 2-0
Game 1

Game 2 

LSB vs GEN: 0-2
Game 1

Game 2

***
Lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2022 ngày 18/02:
1. 15h00: KT vs T1
– Đội hình KT Rolster: Rascal – Cuzz – Aria – Aiming – Life
– Đội hình T1: Zeus – Oner – Faker – Gumayusi – Keria
2. 18h00: LSB vs GEN
– Đội hình Liiv Sandbox: Dove – Croco – Clozer – Ice – Kael
– Đội hình Gen.G: Doran – Peanut – Chovy – Ruler – Lehends
***
Kết quả LCK Mùa Xuân 2022 ngày 17/02:
DK vs DRX: 1-2
Game 1

Game 2

Game 3

HLE vs KDF: 0-2
Game 1

Game 2

***
Lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2022 ngày 17/02:
1. 15h00: HLE vs KDF
– Đội hinh Hanwha Life Esports: DuDu – Onfleek – Karis – SamD – Vsta
– Đội hình Kwangdong Freecs: Kiin – Ellim – FATE – Teddy – Hoit
2. DK vs DRX
– Đội hình DWG KIA: Hoya/Burdol – Canyon – Showmaker – deokdam – Kiellin
– Đội hình DRX: Kingen – Pyosik – Zeka – Deft – BeryL.

[rule_2_plain]

#Trực #tiếp #LCK #Mùa #Xuân #hôm #nay #mới #nhất


  • Tổng hợp: Thư Viện Hỏi Đáp
  • Nguồn: https://webthethao.vn/lien-minh-huyen-thoai/truc-tiep-lck-mua-xuan-2022-hom-nay-moi-nhat-rLf9Vv17g.htm
Back to top button