Pháp Luật

Tổng hợp những điểm mới của Luật Chứng khoán 2019

Đạo luật Chứng khoán 2019 số 54/2019 / QH14 đã chính thức được Quốc hội phê duyệt. Do đó, khi Đạo luật Chứng khoán 2019 có hiệu lực, các sửa đổi đối với Đạo luật Chứng khoán 2006 và Đạo luật Chứng khoán 2010 sẽ hết hiệu lực... Đây là bản tóm tắt những điểm mới mà Thư Viện Hỏi Đáp VN của Luật Chứng khoán 2019 đã tổng hợp lại để chia sẻ với các bạn.

Đạo luật Chứng khoán sửa đổi gồm nhiều nội dung mới vừa được thông qua tại kỳ họp thứ 8 của Kỉ luật. Các cơ quan quản lý có một năm để hoàn thành văn bản hướng dẫn nhằm đảm bảo tính nhất quán với ngày luật có hiệu lực. Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2021. Để hiện thực hóa ngay những nội dung mới của luật. Để nắm rõ nội dung chi tiết của Luật chứng khoán sửa đổi 2019, vui lòng tham khảo tại Luật chứng khoán số 54/2019 / Qh14 mới nhất vừa được Thư Viện Hỏi Đáp VN cập nhật.

  • Luật chứng khoán 2019

1. Sở giao dịch chứng khoán sẽ được thành lập khi có đủ các điều kiện.

Theo quốc hội, sắp tới, chưa thể cơ cấu lại và hợp nhất hai sở giao dịch chứng khoán hiện nay mà sẽ xác định lại chức năng, nhiệm vụ của từng sở giao dịch chứng khoán để tổ chức và vận hành thị trường chứng khoán mà mình có. Trao đổi hiệu quả hoạt động.

Do đó, tất cả các giao dịch thu nhập cố định và phái sinh đều được thực hiện trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Giao dịch cổ phiếu diễn ra trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Trên cơ sở này, TP.HCM sẽ tiến hành tích hợp hệ thống chỉ số thương mại.

Hiện nay, theo Luật Chứng khoán 2019, thị trường giao dịch chứng khoán do Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và các công ty con tổ chức. Do đó, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam là công ty được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Chứng khoán và Luật Doanh nghiệp năm 2019 và Nhà nước nắm giữ trên 50% tổng số vốn điều lệ hoặc cổ phần có quyền biểu quyết (khoản). Điều 43 của Luật Chứng khoán 2019).

2. Thêm nhiều hành vi bị cấm

Khác với các hành vi bị nghiêm cấm theo Luật Chứng khoán 2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2010), Điều 12 Luật Chứng khoán 2019 quy định thêm về các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động chứng khoán sau đây:

– Mua, bán chứng khoán sử dụng một hoặc nhiều tài khoản giao dịch của mình hoặc của người khác để tạo cung cầu giả tạo.

Sử dụng tài khoản và tài sản của khách hàng nếu khách hàng không cho phép, vi phạm pháp luật hoặc lạm dụng lòng tin vào tài sản thích hợp của khách hàng.

– Cho người khác mượn tài khoản để kinh doanh chứng khoán, sở hữu chứng khoán dưới danh nghĩa của người khác và thao túng giá chứng khoán.

Như bạn có thể thấy, Đạo luật chứng khoán 2019 bổ sung lệnh cấm và xác định rõ ràng hơn phù hợp với thực tế. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị quản lý hành chính, bồi thường thiệt hại và giám định để xử phạt.

3. Cổ phiếu và trái phiếu phải được niêm yết trên sàn khi kết thúc đợt chào bán

Theo quy định tại Điều 15, Điểm h Mục 1 và Điểm i Mục 3 Luật Giám sát Chứng khoán và Giao dịch năm 2019, tổ chức phát hành được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đăng ký chào bán. Bán chứng khoán ra công chúng. Đồng thời, cổ phiếu, trái phiếu này phải được niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi đợt chào bán kết thúc.

4. Yêu cầu tăng vốn tuân theo Đạo luật công ty

Điều 30 của Luật chứng khoán 2019 quy định rằng:

Chứng khoán phát hành riêng lẻ của tổ chức phát hành không phải là công ty đại chúng phải tuân thủ các quy định của Đạo luật Công ty và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Hiện tại, dự luật công ty (sửa đổi) quy định phát hành riêng lẻ tại Điều 123 và phát hành riêng lẻ bởi tổ chức phát hành không phải là công ty đại chúng tại Điều 127 và dự kiến ​​sẽ được thông qua vào kỳ họp thứ 9. Việc phát hành chứng khoán riêng lẻ được thỏa thuận theo Luật Công ty, tránh tình trạng vướng quy định của hai luật.

5. Quy định chặt chẽ các điều kiện bán cổ phần trong công ty

Theo Điều 15, Đoạn 1 của Luật Chứng khoán 2019, một công ty cổ phần chỉ có thể niêm yết cổ phiếu lần đầu tiên khi đáp ứng các điều kiện sau:

– Mức vốn điều lệ được tặng tại thời điểm đăng ký chào bán từ 30 tỷ đồng trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ sách.

– Hoạt động kinh doanh trong 02 năm liên tục trước năm đăng ký chào bán phải có lãi. Đồng thời, không có lỗ lũy kế đến năm đăng ký chào bán.

-Có phương án phát hành và sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần đã được thông qua tại đại hội đồng cổ đông.

– Phải bán tối thiểu 15% cổ phần có quyền biểu quyết của tổ chức phát hành cho ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn. Trường hợp vốn điều lệ của tổ chức phát hành từ 1.000 tỷ đồng trở lên, tỷ lệ tối thiểu là 10% số cổ phần có quyền biểu quyết của tổ chức phát hành.

-Các cổ đông là chủ sở hữu trước khi chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng phải cam kết cùng nhau nắm giữ ít nhất 20% vốn điều lệ của tổ chức phát hành trong thời hạn ít nhất 01 năm, kể từ ngày chốt quyền.

-Người phát hành chưa bị truy cứu trách nhiệm pháp lý hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích.

-Trừ khi tổ chức phát hành là công ty môi giới, một số công ty môi giới đang tham khảo hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.

– Bạn phải có cam kết và niêm yết hoặc đăng ký cổ phiếu của mình trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi đợt chào bán kết thúc.

– Tổ chức phát hành phải mở tài khoản ký quỹ để nhận tiền mua cổ phiếu đợt chào bán.

6. Chỉ bán thêm cổ phiếu nếu bạn kiếm được lợi nhuận

Theo quy định tại Điều 15 Khoản 2 Luật Chứng khoán 2019, để được niêm yết cổ phiếu ra công chúng, hoạt động kinh doanh ngay trước năm đăng ký chào mua công khai của công ty đại chúng phải có lãi. Đồng thời không bị lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán.

Hơn nữa, trừ khi được đảm bảo, giá trị cổ phiếu phát hành thêm theo mệnh giá không vượt quá tổng lượng cổ phiếu phát hành theo mệnh giá.

– Nhận và phát hành kèm theo cam kết nhận mua toàn bộ số cổ phần của tổ chức phát hành để bán lại hoặc mua số cổ phần còn lại mà tổ chức phát hành chưa phân phối hết.

– Phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.

– Phát hành để trao đổi, hợp nhất hoặc sáp nhập công ty.

Quy định này nhằm tránh trường hợp quản trị công ty không theo kịp mà công ty huy động vốn quá nhanh. Phải đảm bảo việc huy động vốn của công ty gắn với việc sử dụng vốn và bảo vệ các cổ đông thiểu số nếu họ không có đủ năng lực tài chính để thực hiện quyền mua cổ phần của mình.

7. Cơ quan giám sát và thanh toán bù trừ tại Việt Nam sẽ được thành lập

Điều 52, Đoạn 1 của Luật Chứng khoán 2019 quy định rằng:

“Quản lý Trung tâm Việt Nam là công ty được thành lập và hoạt động theo luật này và các quy định của Luật công ty, nhà nước nắm giữ trên 50% tổng số vốn điều lệ hoặc cổ phần được chấp thuận”.

Người giám sát và tổ chức thanh toán bù trừ tại Việt Nam có các quyền sau:

– Cung cấp dịch vụ đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán. Theo yêu cầu của khách hàng, lãi suất bảo đảm của chứng khoán đã đăng ký tập trung với tổ chức giám sát và thanh toán bù trừ Việt Nam được đăng ký. Cung cấp các dịch vụ khác phù hợp với Điều lệ.

– Cấp mã chứng khoán trong nước và mã định danh chứng khoán quốc tế cho các chứng khoán đã đăng ký tập trung với tổ chức lưu ký và thanh toán bù trừ tại Việt Nam.

– Chấp thuận, thay đổi, hủy đăng ký chứng khoán tại tổ chức giám sát, thanh toán bù trừ Việt Nam …

Luật Chứng khoán 2019 sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2021.

xem tiếp theo

  • Luật Lực lượng Dự bị 2019
  • Tóm tắt 6 điểm mới trong Luật sửa đổi dân quân tự vệ năm 2020

Thông tin thêm

Tổng hợp những điểm mới của Luật Chứng khoán 2019

[rule_3_plain]

Luật chứng khoán 2019 số 54/2019/QH14 đã chính thức được Quốc hội thông qua. Như vậy là khi Luật chứng khoán 2019 bắt đầu có hiệu lực thì Luật Chứng khoán 2006 và Luật Chứng khoán sửa đổi 2010 sẽ hết hiệu lực thi hành. Dưới đây là tổng hợp những điểm mới của Luật chứng khoán 2019 Thư Viện Hỏi Đáp VN đã tổng hợp xin chia sẻ đến các bạn.
Luật Chứng khoán sửa đổi với nhiều nội dung mới vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8. Cơ quan quản lý sẽ có 1 năm để hoàn tất các văn bản hướng dẫn để đảm bảo tính đồng bộ với thời điểm Luật có hiệu lực vào ngày 1/1/2021, nhằm sớm đưa những nội dung mới của Luật vào cuộc sống. Để nắm rõ chi tiết nội dung của Luật chứng khoán sửa đổi 2019, mời các bạn tham khảo Luật chứng khoán 54/2019/Qh14 mới nhất vừa được Thư Viện Hỏi Đáp VN cập nhật:

Luật chứng khoán 2019

1. Sẽ thành lập 1 sở giao dịch chứng khoán khi có đủ điều kiện
Theo Quốc hội, trước mắt chưa thể thực hiện ngay việc cơ cấu, sáp nhập 02 sở giao dịch chứng khoán hiện nay mà theo hướng phân định lại chức năng, nhiệm vụ của từng sở giao dịch để tổ chức, vận hành thị trường chứng khoán nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các sở giao dịch.
Theo đó, toàn bộ giao dịch trái phiếu và chứng khoán phái sinh sẽ được thực hiện tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội; giao dịch cổ phiếu sẽ được thực hiện tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, trên cơ sở đó sẽ tiến tới thống nhất một hệ thống chỉ số giao dịch.
Hiện nay, theo Luật Chứng khoán 2019, thị trường giao dịch chứng khoán do Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con tổ chức. Theo đó, Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Chứng khoán 2019 và Luật Doanh nghiệp, do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần biểu quyết (theo khoản 1 Điều 43 Luật Chứng khoán 2019).
2. Bổ sung thêm nhiều hành vi bị nghiêm cấm
Khác với những hành vi bị nghiêm cấm theo Luật Chứng khoán 2006 (được sửa đổi, bổ sung năm 2010), tại Điều 12 Luật Chứng khoán 2019 quy định thêm các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động chứng khoán như:
– Sử dụng một hoặc nhiều tài khoản giao dịch của mình hoặc của người khác để thực hiện việc mua, bán chứng khoán nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo;
– Sử dụng tài khoản, tài sản của khách hàng khi không được khách hàng ủy thác hoặc trái quy định của pháp luật hoặc lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản của khách hàng.
– Cho người khác mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán, đứng tên sở hữu chứng khoán hộ người khác dẫn đến hành vi thao túng giá chứng khoán.
Như vậy, có thể thấy Luật Chứng khoán 2019 đã bổ sung thêm và quy định rõ hơn các hành vi bị nghiêm cấm để phù hợp với thực tiễn. Tùy vào tính chất và mức độ vi phạm của hành vi mà bị xử lý vi phạm hành chính, bồi thường thiệt hại, truy cứu trách nhiệm hình sự.
3. Phải đưa cổ phiếu, trái phiếu lên sàn khi kết thúc đợt chào bán
Theo điểm h khoản 1 và điểm i khoản 3 Điều 15 Luật Chứng khoán 2019, tổ chức phát hành có văn bản cam kết đáp ứng điều kiện, làm cơ sở cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước xem xét, chấp thuận việc đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng. Đồng thời cổ phiếu, trái phiếu này phải được niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán.
4. Chào bán chứng khoán được thống nhất với Luật Doanh nghiệp
Điều 30 Luật Chứng khoán 2019 quy định:
“Chào bán chứng khoán riêng lẻ của tổ chức phát hành không phải là công ty đại chúng thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan”.
Hiện nay, dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) đã quy định về chào bán cổ phần riêng lẻ tại Điều 123 và chào bán trái phiếu riêng lẻ của tổ chức phát hành không phải là công ty đại chúng tại Điều 127 và dự kiến thông qua tại Kỳ họp thứ 9. Do đó sẽ thống nhất quy định chào bán chứng khoán riêng lẻ với Luật Doanh nghiệp, tránh tình trạng một vấn đề mà do 02 Luật cùng điều chỉnh.
5. Quy định chặt chẽ điều kiện bán cổ phiếu của công ty
Theo khoản 1 Điều 15 Luật Chứng khoán 2019, công ty cổ phần chỉ được chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng nếu đáp ứng đủ các điều kiện:
– Mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ 30 tỷ đồng trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán;
– Hoạt động kinh doanh của 02 năm liên tục liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi; đồng thời không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán;
– Có phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
– Tối thiểu 15% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của tổ chức phát hành phải được bán cho ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn; trường hợp vốn điều lệ của tổ chức phát hành từ 1.000 tỷ đồng trở lên, tỷ lệ tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của tổ chức phát hành;
– Cổ đông lớn trước thời điểm chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của tổ chức phát hành phải cam kết cùng nhau nắm giữ ít nhất 20% vốn điều lệ của tổ chức phát hành tối thiểu 01 năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán;
– Tổ chức phát hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;
– Có công ty chứng khoán tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng, trừ trường hợp tổ chức phát hành là công ty chứng khoán;
– Có cam kết và phải thực hiện niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán;
– Tổ chức phát hành phải mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán.
6. Chỉ được bán thêm cổ phiếu nếu có lãi
Theo khoản 2 Điều 15 Luật Chứng khoán 2019, để chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng thì hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán của công ty đại chúng phải có lãi; đồng thời không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán.
Ngoài ra, giá trị cổ phiếu phát hành thêm theo mệnh giá không lớn hơn tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành tính theo mệnh giá, trừ trường hợp có bảo lãnh:
– Phát hành với cam kết nhận mua toàn bộ cổ phiếu của tổ chức phát hành để bán lại hoặc mua số cổ phiếu còn lại chưa được phân phối hết của tổ chức phát hành;
– Phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu;
– Phát hành để hoán đổi, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp.
Quy định này nhằm tránh trường hợp doanh nghiệp tăng vốn quá nhanh, trong khi quản trị doanh nghiệp không theo kịp. Qua đó, nhằm bảo đảm việc huy động vốn của doanh nghiệp phải gắn với việc sử dụng vốn và bảo vệ các cổ đông thiểu số trong trường hợp không có đủ khả năng tài chính để thực hiện quyền mua cổ phiếu.
7. Sẽ thành lập Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam
Khoản 1 Điều 52 Luật Chứng khoán 2019 quy định:
“Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật này và Luật Doanh nghiệp, do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết”.
Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam có các quyền như:
– Cung cấp dịch vụ đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán; đăng ký biện pháp bảo đảm đối với chứng khoán đã đăng ký tập trung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam theo yêu cầu của khách hàng; cung cấp các dịch vụ khác theo Điều lệ;
– Thực hiện cấp mã chứng khoán trong nước và mã số định danh chứng khoán quốc tế cho các loại chứng khoán đăng ký tập trung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.
– Chấp thuận, thay đổi, hủy bỏ đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam…
Luật Chứng khoán 2019 sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.
Xem thêm

Luật lực lượng dự bị động viên 2019
Tổng hợp 6 điểm mới của Luật Dân quân tự vệ sửa đổi 2020

[rule_2_plain]

#Tổng #hợp #những #điểm #mới #của #Luật #Chứng #khoán


  • Tổng hợp: Thư Viện Hỏi Đáp
  • Nguồn: https://bigdata-vn.com/tong-hop-nhung-diem-moi-cua-luat-chung-khoan-2019/
Back to top button