Tài Liệu

Thông tư 7/2020/TT-BYT

Vào ngày 14/05/2020, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 7/2020/TT-BYT về hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng oto chuyên dùng lĩnh vực y tế. Hiệu lực của văn bản pháp luật này, sẽ được diễn ra từ ngày 28/06/2020. Dưới đây là nội dung cụ thể của thông tư, xin mời các bạn cùng tham khảo.

BỘ Y TẾ

_______

Số: 7/2020/TT-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do – Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2020

THÔNG TƯ 7/2020/TT-BYT

Qui định cụ thể hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe oto chuyên dùng trong lĩnh vực y tế

_________________

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định cụ thể một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe oto;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định về tác dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo yêu cầu của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính,

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe oto chuyên dùng trong lĩnh vực y tế.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và nhân vật vận dụng

1. Thông tư này hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe oto chuyên dùng trong lĩnh vực y tế.

2. Thông tư này vận dụng đối với:

a) Các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế;

b) Các đơn vị hành chính, sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực y tế trực thuộc địa phương quản lý;

c) Các đơn vị hành chính, sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực y tế trực thuộc Bộ, ngành khác, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều này.

3. Thông tư này ko vận dụng đối với các đơn vị hành chính, sự nghiệp y tế thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

(Sau đây gọi tắt là các cơ quan, đơn vị )

Điều 2. Nguyên tắc xây dựng, ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe oto chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế.

1. Xây dựng, ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe oto chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế phải đảm bảo tính hợp lý, hiệu quả, tránh lãng phí, thích hợp với các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và quy định của Thông tư này.

2. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe oto phục vụ công việc quy định tại Thông tư này được sử dụng làm căn cứ để:

a. Lập kế hoạch và dự toán ngân sách;

b. Giao, sắm sửa, xếp đặt, khoán kinh phí sử dụng, thuê dịch vụ;

c. Quản lý, sử dụng và xử lý xe oto chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Phân loại xe oto chuyên dùng trong lĩnh vực y tế

1. Xe oto cứu thương:

a) Xe oto cứu thương phục vụ tiêu chuẩn quy định tại Thông tư số 27/2017/TT-BYT ngày 28 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn và sử dụng xe oto cứu thương;

b) Xe oto cứu thương có kết cấu đặc thù (xe có kết cấu ko gian rộng rãi được trang bị máy móc, trang thiết bị y tế phục vụ công việc cấp cứu, hồi sức tích cực trên xe).

2. Xe oto chuyên dùng có kết cấu đặc thù sử dụng trong lĩnh vực y tế gồm:

a) Xe chụp X.quang lưu động;

b) Xe khám, chữa mắt lưu động;

c) Xe xét nghiệm lưu động;

d) Xe phẫu thuật lưu động;

đ) Xe lấy máu;

e) Xe vận chuyển vắc xin, sinh phẩm;

g) Xe oto khác được thiết kế dành riêng cho các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, phòng, chống dịch, kiểm nghiệm.

3. Xe oto chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động y tế, bao gồm:

a) Xe chuyên dùng phục vụ công việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cán bộ trung và cấp cao;

b) Xe chuyên dùng có thiết bị để chuyển giao kỹ thuật và lãnh đạo tuyến;

c) Xe vận chuyển máu và các loại mẫu thuộc lĩnh vực y tế, bao gồm: mẫu bệnh phẩm, mẫu bệnh truyền nhiễm, mẫu thực phẩm, mẫu thuốc (bao gồm cả vắc xin, sinh phẩm), mẫu thuộc lĩnh vực môi trường y tế

d) Xe vận chuyển người bệnh;

đ) Xe giám định pháp y, xe vận chuyển tử thi;

e) Xe chở máy phun và hóa chất lưu động;

g) Xe phục vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;

h) Xe phục vụ lấy, vận chuyển mô, tạng để phục vụ công việc cấy ghép mô, tạng cho người;

i) Xe vận chuyển bữa ăn cho bệnh nhân thần kinh;

k) Xe vận chuyển dụng cụ, vật tư, trang thiết bị y tế chuyên dùng trong lĩnh vực truyền nhiễm.

l) Xe oto gắn mẫu hình giảng dậy, mẫu hình mô phỏng, các thiết bị và phương tiện giảng dạy, giáo cụ trực quan;

m) Xe oto khác có gắn thiết bị chuyên dùng dành riêng cho các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, phòng, chống dịch, kiểm nghiệm.

Điều 4. Tiêu chuẩn, định mức xe oto chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế.

1. Tiêu chuẩn, định mức xe oto cứu thương:

a) Đối với cơ quan, đơn vị có tác dụng khám, chữa bệnh.

– Dưới 50 giường bệnh được định mức 01 xe.

– Từ 50 giường bệnh tới dưới 100 giường bệnh được định mức 02 xe.

– Từ 100 giường bệnh tới dưới 200 giường bệnh được định mức 03 xe.

– Từ 200 giường bệnh tới dưới 300 giường bệnh được định mức 04 xe.

– Từ 300 giường bệnh trở lên, nếu tăng thêm 150 giường bệnh thì định mức được thêm 01 xe.

b) Trường hợp các cơ sở khám, chữa bệnh có nhu cầu trang bị xe oto cứu thương có kết cấu đặc thù thì việc xác định tiêu chuẩn, định mức xe oto cứu thương căn cứ vào các tiêu chí quy định tại Điều 4 Thông tư này.

c) Đối với cơ quan, đơn vị có tác dụng chuyên phân phối dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh:

Việc xác định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe oto cứu thương căn cứ vào nhu cầu, quy mô dân số, vị trí địa lý và thống kê số lượt cấp cứu, vận chuyển người bệnh trong 03 năm gần nhất để làm cơ sở đề xuất định mức báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, thẩm định trên nguyên tắc đảm bảo số lượng thích hợp gắn với việc đầu tư, sử dụng hiệu quả xe oto.

2. Việc xác định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe oto chuyên dùng có kết cấu đặc thù và xe oto chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên dùng phục vụ công việc chuyên môn y tế căn cứ vào các tiêu chí sau đây:

a) Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Cơ cấu tổ chức, quy mô hoạt động được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại Điều lệ tổ chức, hoạt động; Quy hoạch tăng trưởng (nếu có) và tính chất đặc thù của cơ quan, đơn vị sự nghiệp y tế.

b) Phạm vi và địa bàn hoạt động, quy mô dân số.

c) Số lượng, tần suất sử dụng của từng chủng loại xe oto tại thời khắc lập định mức và dự kiến nhu cầu sử dụng của từng chủng loại xe oto trong 03 năm tiếp theo. Trường hợp cơ quan, đơn vị sự nghiệp y tế mới thành lập thì chỉ cần dự kiến nhu cầu sử dụng của từng chủng loại xe oto trong 03 năm tiếp theo.

Điều 5. Giá sắm xe oto chuyên dùng

1. Giá sắm xe oto chuyên dùng quy định tại Khoản 1 Điều này là giá sắm đã bao gồm các loại thuế phải nộp theo quy định của pháp luật; chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí cấp biển số xe, phí bảo hiểm, phí đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ liên quan tới việc sử dụng xe.

2. Trường hợp xe oto được miễn các loại thuế thì phải tính đủ số thuế được miễn để xác định tiêu chuẩn, định mức sử dụng. Trường hợp điều chuyển, tiếp thu xe oto đã qua sử dụng thì giá xe oto làm căn cứ xác định tiêu chuẩn, định mức là trị giá còn lại trên sổ sách kế toán hoặc trị giá giám định lại theo quy định của pháp luật (đối với xe oto chưa được theo dõi trị giá trên sổ kế toán hoặc trường hợp phải giám định lại lúc xử lý theo quy định của pháp luật).

3. Nguồn kinh phí đầu tư, sắm sửa xe oto chuyên dùng trong lĩnh vực y tế, gồm: ngân sách nhà nước; các loại kinh phí có xuất xứ từ ngân sách nhà nước (quỹ tăng trưởng hoạt động sự nghiệp, nguồn thu phí dịch vụ…); vốn vay, nguồn vỗn hỗ trợ tăng trưởng chính thức ODA (trừ trường hợp có Hiệp định thỏa thuận riêng); nguồn hỗ trợ, tài trợ, biếu tặng của các tổ chức, tư nhân trong nước và quốc tế và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Thẩm quyền phê duyệt, điều chỉnh tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe oto chuyên dùng trong lĩnh vực y tế

1. Thẩm quyền phê duyệt, điều chỉnh tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe oto chuyên dùng đối với các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe oto (sau đây gọi tắt là Nghị định số 04/2019/NĐ-CP).

2. Thẩm quyền phê duyệt, điều chỉnh tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe oto chuyên dùng đối với các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế:

a) Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt, điều chỉnh tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe oto chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế đối với các cơ quan, đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc Bộ Y tế ko thuộc trường hợp quy định tại Điểm b Khoản này; phê duyệt điều chỉnh tiêu chuẩn, định mức lúc các cơ quan, đơn vị có nhu cầu sử dụng xe oto chuyên dùng vượt tiêu chuẩn, định mức đã được phê duyệt.

b) Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư phê duyệt, điều chỉnh tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe oto chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế của đơn vị mình, sau lúc có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Y tế, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 7 Thông tư này.

Điều 7. Lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh tiêu chuẩn định mức sử dụng xe oto chuyên dùng trong lĩnh vực y tế

1. Hồ sơ trình, phê duyệt và điều chỉnh tiêu chuẩn, định mức sử dụng

a) Văn bản yêu cầu phê duyệt tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe oto chuyên dùng của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp y tế theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Danh mục xe oto chuyên dùng hiện đang quản lý, sử dụng theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư này (ko vận dụng đối với đơn vị mới thành lập);

c) Bản sao có đóng dấu của đơn vị đối với Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy hoạch tăng trưởng của đơn vị (nếu có);

d) Bản thuyết minh về nhu cầu sử dụng của từng chủng loại xe oto chuyên dùng trong 03 năm tiếp theo;

Các tài liệu quy định tại điểm b và d Khoản này phải được Thủ trưởng đơn vị ký tên, đóng dấu.

2. Người đứng đầu tư quan, đơn vị có trách nhiệm lãnh đạo xây dựng hồ sơ, báo cáo, tài liệu xác định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe oto chuyên dùng thích hợp với quy định.

3. Trường hợp cơ quan, đơn vị có yêu cầu sử dụng xe oto chuyên dùng đặc thù vượt tiêu chuẩn, định mức sử dụng đã được phê duyệt, người đứng đầu tư quan, đơn vị sự nghiệp y tế báo cáo người có thẩm quyền quy định tại Điều 6 Thông tư này xem xét, quyết định.

4. Điều chỉnh định mức:

Trường hợp cơ quan, đơn vị mới thành lập, bổ sung, điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn, thay đổi quy mô hoặc trong trường hợp nguy cấp, đặc thù thì được điều chỉnh tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe oto chuyên dùng.

5. Thời gian phê duyệt định mức:

Trong thời kì 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại Khoản 1 Điều này, người có thẩm quyền quy định tại Điều 6 Thông tư này có trách nhiệm thẩm định và phê duyệt tiêu chuẩn, định mức sử dụng. Trường hợp ko phê duyệt phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Điều khoản thi hành

Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành

Điều 9. Điều khoản chuyển tiếp

1. Các quyết định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe oto chuyên dùng đã được phê duyệt trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành được tiếp tục vận dụng nếu thích hợp với quy định của Thông tư này nhưng mà ko phải thực hiện lại thủ tục lập, phê duyệt tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe oto chuyên dùng.

2. Trường hợp xe oto chuyên dùng đã được trang bị trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành vượt tiêu chuẩn, định mức sử dụng quy định tại Thông tư này, cơ quan, đơn vị được giao quản lý, sử dụng xe oto chuyên dùng có trách nhiệm báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư này để xem xét, xử lý tài sản theo quy định tại Mục 3 Chương III Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định cụ thể một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công.

Điều 10. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thị thành trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng Y tế ngành và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

2. Cơ quan, đơn vị sự nghiệp y tế có trách nhiệm:

a) Xây dựng tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe oto chuyên dùng của cơ quan, đơn vị và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Thông tư này;

b) Hàng năm, cơ quan, đơn vị có trách nhiệm rà soát các tiêu chuẩn, định mức và tình hình sử dụng xe oto để điều chỉnh, bổ sung (nếu có) trên nguyên tắc một đơn vị có thể có một hoặc nhiều chủng loại xe chuyên dùng tùy thuộc vào tác dụng, nhiệm vụ, quy mô và tính chất đặc thù của cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ.

c) Chịu trách nhiệm về các thông tin trong hồ sơ yêu cầu phê duyệt tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe oto chuyên dùng.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, yêu cầu các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Bộ Y tế để nghiên cứu khắc phục./.

Nơi nhận:
– Văn phòng Chính phủ (Công báo, cổng TTĐT CP);
– Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ Y tế;
– UBND các tỉnh, thị thành trực thuộc Trung ương;
– Sở Y tế các tỉnh, thị thành trực thuộc Trung ương;
– Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
– Các Vụ/Cục thuộc Bộ Y tế;
– Cổng TTĐT Bộ Y tế;
– Lưu: VT, PC, KHTC (03).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Trường Sơn

Mẫu số 01

(Ban hành kèm theo Thông tư số 7/2020/TT-BYT ngày 14/5/2020 của Bộ Y tế)

CƠ QUẢN CHỦ QUẢN
QUAN, ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT
_________

Số: …/…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________________

, ngày tháng năm 20…

TỜ TRÌNH

V/v Yêu cầu phê duyệt định mức sử dụng xe oto chuyên dùng

Kính gửi: ………………………………………..

1. Cơ sở pháp lý

– Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017;

– Căn cứ Thông tư số …/2020/TT-BYT ngày… tháng …năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cụ thể hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe oto chuyên dùng trong lĩnh vực y tế.

– Căn cứ tác dụng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị

2. Nội dung đề xuất

– Sự cần thiết (thuyết minh về nhu cầu của từng chủng loại xe oto chuyên dùng)

– Đề xuất nhu cầu về xe oto chuyên dùng (chủng loại, số lượng, mức giá, thiết bị chuyên dùng gắn trên xe đối với trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 2 Thông tư này, …)

3. Hồ sơ đính kèm

– Bản sao có đóng dấu của đơn vị đối với Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy hoạch tăng trưởng của đơn vị (nếu có).

– Báo cáo kê khai xe oto chuyên dùng hiện đang quản lý, sử dụng theo Mẫu số 02 đính kèm Thông tư.

– Các tài liệu khác (nếu có).

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Thông tin thêm

Thông tư 7/2020/TT-BYT

[rule_3_plain]

Vào ngày 14/05/2020, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 7/2020/TT-BYT về hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng oto chuyên dùng lĩnh vực y tế. Hiệu lực của văn bản pháp luật này, sẽ được diễn ra từ ngày 28/06/2020. Dưới đây là nội dung cụ thể của thông tư, xin mời các bạn cùng tham khảo.

BỘ Y TẾ
_______
Số: 7/2020/TT-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________________________
Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2020

THÔNG TƯ 7/2020/TT-BYT
Qui định cụ thể hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe oto chuyên dùng trong lĩnh vực y tế
_________________
Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định cụ thể một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công;
Căn cứ Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe oto;
Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định về tác dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Theo yêu cầu của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính,
Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe oto chuyên dùng trong lĩnh vực y tế.
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và nhân vật vận dụng
1. Thông tư này hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe oto chuyên dùng trong lĩnh vực y tế.
2. Thông tư này vận dụng đối với:
a) Các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế;
b) Các đơn vị hành chính, sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực y tế trực thuộc địa phương quản lý;
c) Các đơn vị hành chính, sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực y tế trực thuộc Bộ, ngành khác, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều này.
3. Thông tư này ko vận dụng đối với các đơn vị hành chính, sự nghiệp y tế thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.
(Sau đây gọi tắt là các cơ quan, đơn vị )
Điều 2. Nguyên tắc xây dựng, ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe oto chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế.
1. Xây dựng, ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe oto chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế phải đảm bảo tính hợp lý, hiệu quả, tránh lãng phí, thích hợp với các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và quy định của Thông tư này.
2. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe oto phục vụ công việc quy định tại Thông tư này được sử dụng làm căn cứ để:
a. Lập kế hoạch và dự toán ngân sách;
b. Giao, sắm sửa, xếp đặt, khoán kinh phí sử dụng, thuê dịch vụ;
c. Quản lý, sử dụng và xử lý xe oto chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế.
Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 3. Phân loại xe oto chuyên dùng trong lĩnh vực y tế
1. Xe oto cứu thương:
a) Xe oto cứu thương phục vụ tiêu chuẩn quy định tại Thông tư số 27/2017/TT-BYT ngày 28 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn và sử dụng xe oto cứu thương;
b) Xe oto cứu thương có kết cấu đặc thù (xe có kết cấu ko gian rộng rãi được trang bị máy móc, trang thiết bị y tế phục vụ công việc cấp cứu, hồi sức tích cực trên xe).
2. Xe oto chuyên dùng có kết cấu đặc thù sử dụng trong lĩnh vực y tế gồm:
a) Xe chụp X.quang lưu động;
b) Xe khám, chữa mắt lưu động;
c) Xe xét nghiệm lưu động;
d) Xe phẫu thuật lưu động;
đ) Xe lấy máu;
e) Xe vận chuyển vắc xin, sinh phẩm;
g) Xe oto khác được thiết kế dành riêng cho các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, phòng, chống dịch, kiểm nghiệm.
3. Xe oto chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động y tế, bao gồm:
a) Xe chuyên dùng phục vụ công việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cán bộ trung và cấp cao;
b) Xe chuyên dùng có thiết bị để chuyển giao kỹ thuật và lãnh đạo tuyến;
c) Xe vận chuyển máu và các loại mẫu thuộc lĩnh vực y tế, bao gồm: mẫu bệnh phẩm, mẫu bệnh truyền nhiễm, mẫu thực phẩm, mẫu thuốc (bao gồm cả vắc xin, sinh phẩm), mẫu thuộc lĩnh vực môi trường y tế
d) Xe vận chuyển người bệnh;
đ) Xe giám định pháp y, xe vận chuyển tử thi;
e) Xe chở máy phun và hóa chất lưu động;
g) Xe phục vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;
h) Xe phục vụ lấy, vận chuyển mô, tạng để phục vụ công việc cấy ghép mô, tạng cho người;
i) Xe vận chuyển bữa ăn cho bệnh nhân thần kinh;
k) Xe vận chuyển dụng cụ, vật tư, trang thiết bị y tế chuyên dùng trong lĩnh vực truyền nhiễm.
l) Xe oto gắn mẫu hình giảng dậy, mẫu hình mô phỏng, các thiết bị và phương tiện giảng dạy, giáo cụ trực quan;
m) Xe oto khác có gắn thiết bị chuyên dùng dành riêng cho các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, phòng, chống dịch, kiểm nghiệm.
Điều 4. Tiêu chuẩn, định mức xe oto chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế.
1. Tiêu chuẩn, định mức xe oto cứu thương:
a) Đối với cơ quan, đơn vị có tác dụng khám, chữa bệnh.
– Dưới 50 giường bệnh được định mức 01 xe.
– Từ 50 giường bệnh tới dưới 100 giường bệnh được định mức 02 xe.
– Từ 100 giường bệnh tới dưới 200 giường bệnh được định mức 03 xe.
– Từ 200 giường bệnh tới dưới 300 giường bệnh được định mức 04 xe.
– Từ 300 giường bệnh trở lên, nếu tăng thêm 150 giường bệnh thì định mức được thêm 01 xe.
b) Trường hợp các cơ sở khám, chữa bệnh có nhu cầu trang bị xe oto cứu thương có kết cấu đặc thù thì việc xác định tiêu chuẩn, định mức xe oto cứu thương căn cứ vào các tiêu chí quy định tại Điều 4 Thông tư này.
c) Đối với cơ quan, đơn vị có tác dụng chuyên phân phối dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh:
Việc xác định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe oto cứu thương căn cứ vào nhu cầu, quy mô dân số, vị trí địa lý và thống kê số lượt cấp cứu, vận chuyển người bệnh trong 03 năm gần nhất để làm cơ sở đề xuất định mức báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, thẩm định trên nguyên tắc đảm bảo số lượng thích hợp gắn với việc đầu tư, sử dụng hiệu quả xe oto.
2. Việc xác định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe oto chuyên dùng có kết cấu đặc thù và xe oto chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên dùng phục vụ công việc chuyên môn y tế căn cứ vào các tiêu chí sau đây:
a) Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
b) Cơ cấu tổ chức, quy mô hoạt động được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại Điều lệ tổ chức, hoạt động; Quy hoạch tăng trưởng (nếu có) và tính chất đặc thù của cơ quan, đơn vị sự nghiệp y tế.
b) Phạm vi và địa bàn hoạt động, quy mô dân số.
c) Số lượng, tần suất sử dụng của từng chủng loại xe oto tại thời khắc lập định mức và dự kiến nhu cầu sử dụng của từng chủng loại xe oto trong 03 năm tiếp theo. Trường hợp cơ quan, đơn vị sự nghiệp y tế mới thành lập thì chỉ cần dự kiến nhu cầu sử dụng của từng chủng loại xe oto trong 03 năm tiếp theo.
Điều 5. Giá sắm xe oto chuyên dùng
1. Giá sắm xe oto chuyên dùng quy định tại Khoản 1 Điều này là giá sắm đã bao gồm các loại thuế phải nộp theo quy định của pháp luật; chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí cấp biển số xe, phí bảo hiểm, phí đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ liên quan tới việc sử dụng xe.
2. Trường hợp xe oto được miễn các loại thuế thì phải tính đủ số thuế được miễn để xác định tiêu chuẩn, định mức sử dụng. Trường hợp điều chuyển, tiếp thu xe oto đã qua sử dụng thì giá xe oto làm căn cứ xác định tiêu chuẩn, định mức là trị giá còn lại trên sổ sách kế toán hoặc trị giá giám định lại theo quy định của pháp luật (đối với xe oto chưa được theo dõi trị giá trên sổ kế toán hoặc trường hợp phải giám định lại lúc xử lý theo quy định của pháp luật).
3. Nguồn kinh phí đầu tư, sắm sửa xe oto chuyên dùng trong lĩnh vực y tế, gồm: ngân sách nhà nước; các loại kinh phí có xuất xứ từ ngân sách nhà nước (quỹ tăng trưởng hoạt động sự nghiệp, nguồn thu phí dịch vụ…); vốn vay, nguồn vỗn hỗ trợ tăng trưởng chính thức ODA (trừ trường hợp có Hiệp định thỏa thuận riêng); nguồn hỗ trợ, tài trợ, biếu tặng của các tổ chức, tư nhân trong nước và quốc tế và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
Điều 6. Thẩm quyền phê duyệt, điều chỉnh tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe oto chuyên dùng trong lĩnh vực y tế
1. Thẩm quyền phê duyệt, điều chỉnh tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe oto chuyên dùng đối với các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe oto (sau đây gọi tắt là Nghị định số 04/2019/NĐ-CP).
2. Thẩm quyền phê duyệt, điều chỉnh tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe oto chuyên dùng đối với các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế:
a) Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt, điều chỉnh tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe oto chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế đối với các cơ quan, đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc Bộ Y tế ko thuộc trường hợp quy định tại Điểm b Khoản này; phê duyệt điều chỉnh tiêu chuẩn, định mức lúc các cơ quan, đơn vị có nhu cầu sử dụng xe oto chuyên dùng vượt tiêu chuẩn, định mức đã được phê duyệt.
b) Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư phê duyệt, điều chỉnh tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe oto chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế của đơn vị mình, sau lúc có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Y tế, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 7 Thông tư này.
Điều 7. Lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh tiêu chuẩn định mức sử dụng xe oto chuyên dùng trong lĩnh vực y tế
1. Hồ sơ trình, phê duyệt và điều chỉnh tiêu chuẩn, định mức sử dụng
a) Văn bản yêu cầu phê duyệt tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe oto chuyên dùng của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp y tế theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này;
b) Danh mục xe oto chuyên dùng hiện đang quản lý, sử dụng theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư này (ko vận dụng đối với đơn vị mới thành lập);
c) Bản sao có đóng dấu của đơn vị đối với Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy hoạch tăng trưởng của đơn vị (nếu có);
d) Bản thuyết minh về nhu cầu sử dụng của từng chủng loại xe oto chuyên dùng trong 03 năm tiếp theo;
Các tài liệu quy định tại điểm b và d Khoản này phải được Thủ trưởng đơn vị ký tên, đóng dấu.
2. Người đứng đầu tư quan, đơn vị có trách nhiệm lãnh đạo xây dựng hồ sơ, báo cáo, tài liệu xác định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe oto chuyên dùng thích hợp với quy định.
3. Trường hợp cơ quan, đơn vị có yêu cầu sử dụng xe oto chuyên dùng đặc thù vượt tiêu chuẩn, định mức sử dụng đã được phê duyệt, người đứng đầu tư quan, đơn vị sự nghiệp y tế báo cáo người có thẩm quyền quy định tại Điều 6 Thông tư này xem xét, quyết định.
4. Điều chỉnh định mức:
Trường hợp cơ quan, đơn vị mới thành lập, bổ sung, điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn, thay đổi quy mô hoặc trong trường hợp nguy cấp, đặc thù thì được điều chỉnh tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe oto chuyên dùng.
5. Thời gian phê duyệt định mức:
Trong thời kì 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại Khoản 1 Điều này, người có thẩm quyền quy định tại Điều 6 Thông tư này có trách nhiệm thẩm định và phê duyệt tiêu chuẩn, định mức sử dụng. Trường hợp ko phê duyệt phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 8. Điều khoản thi hành
Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành
Điều 9. Điều khoản chuyển tiếp
1. Các quyết định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe oto chuyên dùng đã được phê duyệt trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành được tiếp tục vận dụng nếu thích hợp với quy định của Thông tư này nhưng mà ko phải thực hiện lại thủ tục lập, phê duyệt tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe oto chuyên dùng.
2. Trường hợp xe oto chuyên dùng đã được trang bị trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành vượt tiêu chuẩn, định mức sử dụng quy định tại Thông tư này, cơ quan, đơn vị được giao quản lý, sử dụng xe oto chuyên dùng có trách nhiệm báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư này để xem xét, xử lý tài sản theo quy định tại Mục 3 Chương III Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định cụ thể một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công.
Điều 10. Trách nhiệm thi hành
1. Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thị thành trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng Y tế ngành và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
2. Cơ quan, đơn vị sự nghiệp y tế có trách nhiệm:
a) Xây dựng tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe oto chuyên dùng của cơ quan, đơn vị và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Thông tư này;
b) Hàng năm, cơ quan, đơn vị có trách nhiệm rà soát các tiêu chuẩn, định mức và tình hình sử dụng xe oto để điều chỉnh, bổ sung (nếu có) trên nguyên tắc một đơn vị có thể có một hoặc nhiều chủng loại xe chuyên dùng tùy thuộc vào tác dụng, nhiệm vụ, quy mô và tính chất đặc thù của cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ.
c) Chịu trách nhiệm về các thông tin trong hồ sơ yêu cầu phê duyệt tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe oto chuyên dùng.
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, yêu cầu các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Bộ Y tế để nghiên cứu khắc phục./.

Nơi nhận:– Văn phòng Chính phủ (Công báo, cổng TTĐT CP);– Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;– Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ Y tế;– UBND các tỉnh, thị thành trực thuộc Trung ương;– Sở Y tế các tỉnh, thị thành trực thuộc Trung ương;– Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;– Các Vụ/Cục thuộc Bộ Y tế;– Cổng TTĐT Bộ Y tế;– Lưu: VT, PC, KHTC (03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Trường Sơn

Mẫu số 01
(Ban hành kèm theo Thông tư số 7/2020/TT-BYT ngày 14/5/2020 của Bộ Y tế)

CƠ QUẢN CHỦ QUẢNCƠ QUAN, ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT_________
Số: …/…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc________________________
…, ngày …tháng… năm 20…

TỜ TRÌNH
V/v Yêu cầu phê duyệt định mức sử dụng xe oto chuyên dùng
Kính gửi: ………………………………………..
1. Cơ sở pháp lý
– Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017;
– Căn cứ Thông tư số …/2020/TT-BYT ngày… tháng …năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cụ thể hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe oto chuyên dùng trong lĩnh vực y tế.
– Căn cứ tác dụng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị
2. Nội dung đề xuất
– Sự cần thiết (thuyết minh về nhu cầu của từng chủng loại xe oto chuyên dùng)
– Đề xuất nhu cầu về xe oto chuyên dùng (chủng loại, số lượng, mức giá, thiết bị chuyên dùng gắn trên xe đối với trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 2 Thông tư này, …)
3. Hồ sơ đính kèm
– Bản sao có đóng dấu của đơn vị đối với Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy hoạch tăng trưởng của đơn vị (nếu có).
– Báo cáo kê khai xe oto chuyên dùng hiện đang quản lý, sử dụng theo Mẫu số 02 đính kèm Thông tư.
– Các tài liệu khác (nếu có).

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN, ĐƠN VỊ(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

[rule_2_plain]

#Thông #tư #72020TTBYT


Back to top button