Pháp Luật

Thông tư 46/2012/TT-BGDĐT

Thông tư 46/2012 / TT-BG DĐT về Chương trình Giáo dục và Đào tạo dành cho Sinh viên Tốt nghiệp Cao đẳng Muốn Trở thành Giáo viên Trung học phổ thông.

Bộ Giáo dục và Đào tạo
————————

con số: 46/ 2012 / TT-BG DĐT

nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————————————

Hà Nội, ngày 4 tháng 12 năm 2012

Dạng hình tròn
Xuất bản một chương trình vì lợi ích của giáo viên trung học

Tuân thủ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005. Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Đạo luật Giáo dục cho phù hợp với Đạo luật ngày 25 tháng 11 năm 2009.

Tuân thủ Nghị định 36/2012 / NĐ-CP ngày 18/4/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Thực hiện theo Nghị định số 32/2008 / NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Căn cứ kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định chương trình GDTX dành cho người tốt nghiệp đại học muốn trở thành giáo viên phổ thông được tổ chức ngày 29/7/2011.

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học;

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ban hành chương trình giáo dục, đào tạo đối với những người tốt nghiệp đại học muốn trở thành giáo viên phổ thông.

Điều 1. Cùng với thông tư này, ban hành chương trình giáo dục đào tạo dành cho những sinh viên tốt nghiệp cao đẳng muốn trở thành giáo viên trung học phổ thông.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 01 năm 2013.

Điều 3. Tổng Thư ký, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Thủ trưởng các vụ, cục có liên quan của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ tướng Chính phủ đối với cơ sở giáo dục đại học được giao nhiệm vụ phát triển kỹ năng giáo dục chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Người nhận:
– Văn phòng Tổng thư ký;
-Presidential Palace;
-Cơ quan chính phủ;
– Văn phòng Quốc hội;
– Ủy ban quốc hội về văn hóa, giáo dục và tài nguyên thiên nhiên.
-Ban Thúc đẩy Trung ương;
-Bộ Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.
-Kiểm toán nhà nước;
-Trang web của chính phủ;
– Trang thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo.
– Bộ Tư pháp (Bộ Tư pháp);
– Trang thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo.
– sự thông báo;
– Như Điều 3 (để thực hiện).
– Lưu VT, PC, Cục GDĐH.
Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao
Phó

(Đã ký)


Nguyễn Vin Hiền

..


Thông tin thêm

Thông tư 46/2012/TT-BGDĐT

[rule_3_plain]

Thông tư 46/2012/TT-BGDĐT về Chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người tốt nghiệp đại học muốn trở thành giáo viên trung học phổ thông.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ———————-
Số: 46/2012/TT-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————————————-
Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2012

THÔNG TƯ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO NGƯỜI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC MUỐN TRỞ THÀNH GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 03 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định Chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người tốt nghiệp đại học muốn trở thành giáo viên trung học phổ thông họp ngày 29 tháng 7 năm 2011;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học;
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ban hành Chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người tốt nghiệp đại học muốn trở thành giáo viên trung học phổ thông,
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người tốt nghiệp đại học muốn trở thành giáo viên trung học phổ thông.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 01 năm 2013.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thủ tưởng các cơ sở giáo dục đại học được giao nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Nơi nhận: – Văn phòng Tổng Bí thư; – Văn phòng Chủ tịch nước; – Văn phòng Chính phủ; – Văn phòng Quốc hội; – Uỷ ban VHGD-TNTN&NĐ của Quốc hội; – Ban Tuyên giáo Trung ương; – Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; – Kiểm toán Nhà nước; – Website Chính phủ; – Website Bộ GD&ĐT; – Bộ Tư pháp (Cục KTrVBQPPL); – Website Bộ GD&ĐT; – Công báo; – Như Điều 3 (để thực hiện); – Lưu VT, PC, Vụ GDĐH.
KT.BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG
(đã ký)
Nguyễn Vinh Hiển

TagsGiáo dục – Đào tạo

[rule_2_plain]

#Thông #tư #462012TTBGDĐT


Back to top button