Pháp Luật

Thông tư 178/2019/TT-BQP

Thông tư 178/2019 / TT-BQP quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ quản lý công ty có trách nhiệm.Các quốc gia do Bộ Quốc phòng kiểm soátBổ nhiệm, bầu lại và miễn nhiệm người đại diện phần vốn quốc gia ở vị trí quản lý tại công ty nhà nước do Lầu Năm Góc sở hữu ít nhất 50% vốn điều lệ.

Thông tư số 178/2019 / TT-BQP

Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư 178/2019 / TT-BQP quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ quản lý doanh nghiệp. Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ và do Bộ Quốc phòng kiểm soát.

Do đó, người quản lý công ty quốc phòng có thể được miễn nhiệm trong bốn trường hợp:

Bạn đã mắc sai lầm, nhưng bạn đã bị kỷ luật cách chức và mất đủ danh vọng và điều kiện để duy trì chức vụ của mình.

Năng lực có hạn. Nhiệm kỳ của chức vụ được đánh giá, xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ là 02 năm liên tục.

Nhận hai hình thức kỷ luật về chức trách, nhiệm vụ được giao trong một hoặc hai nhiệm kỳ liên tiếp.

Cơ quan thanh tra, kiểm tra có thẩm quyền kết luận bằng văn bản về việc vi phạm chuẩn mực đạo đức hoặc vi phạm những điều đảng viên không được làm đối với cán bộ quản lý là đảng viên.

Văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản trị này đã được Thư Viện Hỏi Đáp VN cập nhật và đăng tải. Sử dụng tệp đã tải xuống và lưu nó làm tài liệu bạn muốn sử dụng.


Thông tin thêm

Thông tư 178/2019/TT-BQP

[rule_3_plain]

Thông tư 178/2019/TT-BQP quy định về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển đối với chức danh quản lý tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Bộ quốc phòng quản lý; cử, cử lại, miễn nhiệm đối với người đại diện phần vốn nhà nước, giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ do Bộ quốc phòng làm chủ sở hữu.
Thông tư số 178/2019/TT-BQP
Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư 178/2019/TT-BQP quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển đối với các chức danh quản lý tại doanh nghiệp là Công ty TNHH MTV mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do BQP quản lý.
Theo đó, Người quản lý trong DN quốc phòng được miễn nhiệm trong 04 trường hợp sau đây:
Có sai phạm nhưng chưa đến mức phải kỷ luật cách chức hoặc không còn đủ uy tín, điều kiện để giữ chức vụ;
Năng lực hạn chế; có 02 năm liên tiếp của nhiệm kỳ giữ chức vụ bị đánh giá, phân loại ở mức không hoàn thành nhiệm vụ;
Trong 01 nhiệm kỳ hoặc trong 02 nhiệm kỳ liên tiếp bị 02 lần xử lý kỷ luật liên quan đến chức trách, nhiệm vụ được giao;
Bị cơ quan kiểm tra, thanh tra có thẩm quyền kết luận bằng văn bản về vi phạm tư cách đạo đức hoặc vi phạm quy định về những việc đảng viên không được làm đối với Người quản lý là đảng viên.
Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Hành chính được Thư Viện Hỏi Đáp VN cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

[rule_2_plain]

#Thông #tư #1782019TTBQP


Back to top button