Pháp Luật

Thông tư 148/2012/TT-BTC

Thông báo 148/2012 / TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế nhập khẩu ưu tiên đối với mặt hàng thuộc nhóm 2710 của Biểu thuế nhập khẩu ưu tiên do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

Tài chính
———————

con số: 148/ 2012 / TT-BTC

nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————————————

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2012

Dạng hình tròn
Hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với hàng hóa tại Mục 2710 thuế nhập khẩu ưu đãi


Tuân thủ Luật thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu ngày 14 tháng 6 năm 2005.
Hàng hóa ưu tiên chịu thuế nhập khẩu theo Nghị quyết 295/2007 / NQ-UBTVQH12 của Ủy ban Thường vụ Nghị quyết về công bố biểu thuế xuất khẩu phù hợp với Danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm hàng Biểu thuế theo danh mục nhóm hàng và khung thuế suất ưu đãi đối với từng nhóm hàng.
Nó quy định chi tiết việc thực hiện nhiều quy định của Luật Thuế xuất nhập khẩu theo Nghị định số 87/2010 / NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ.
Tuân thủ Nghị định số 84/2009 / NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về giao dịch dầu mỏ.
Thực hiện theo Nghị định số 118/2008 / NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế;
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư tại Mục 2710 Biểu thuế nhập khẩu ưu tiên hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế nhập khẩu ưu tiên đối với một số mặt hàng.

Điều 1. Thuế suất thuế nhập khẩu ưu tiên đối với một số mặt hàng trong đoạn 2710 thuế nhập khẩu ưu tiên

Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với nhiều mặt hàng tại khoản 2710 quy định chi tiết thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành tại Thông báo số 109/2012 / TT-BTC ngày 03/7/2012 của Bộ Tài chính. Hướng dẫn thực hiện các mặt hàng nhập khẩu ưu tiên. Thuế suất đối với một số mặt hàng thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi thuộc Nhóm 2710 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi mới quy định tại Danh mục ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 2. hiệu ứng

Thông báo này có hiệu lực từ ngày 12 tháng 9 năm 2012, thay thế Thông báo số 109/2012 / TT-BTC ngày 03 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính. Với thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi.

Người nhận:
– Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Chính phủ.
– Trung ương Cục và Đảng ủy Khối.
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Tổng thư ký;
-Presidential Palace;
– Viện kiểm sát NDTC, Tòa án NDTC.
-Kiểm toán nhà nước;
– Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
-Uỷ ban nhân dân thành phố hoạt động ở các tiểu bang và trực thuộc trung ương.
– Văn phòng ủy ban trung ương về phòng, chống tham nhũng.
– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
– Các đơn vị thuộc và trực thuộc Kho bạc.
– Cục hải quan nhà nước và thành phố.
– sự thông báo;
– Trang web của chính phủ và trang web của Kho bạc.
– Bảo quản: bộ phận VT, CST (bộ phận XNK).
KT.bộ trưởng, mục sư
Phó


Vũ Thị Mai

..


Thông tin thêm

Thông tư 148/2012/TT-BTC

[rule_3_plain]

Thông tư 148/2012/TT-BTC hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH ——————-
Số: 148/2012/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————————————-
Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2012

THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu ngày 14/6/2005; Căn cứ Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/9/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm hàng, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất ưu đãi đối với từng nhóm hàng; Căn cứ Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu; Căn cứ Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế; Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi,
Điều 1. Mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành tại Thông tư số 109/2012/TT-BTC ngày 03/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi thành mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mới quy định tại Danh mục ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 2. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/9/2012 và thay thế Thông tư số 109/2012/TT-BTC ngày 03/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi./.

Nơi nhận: – Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ; – Văn phòng TW và các Ban của Đảng; – Văn phòng Quốc hội; – Văn phòng Tổng Bí thư; – Văn phòng Chủ tịch nước; – Viện kiểm sát NDTC, Tòa án NDTC; – Kiểm toán Nhà nước; – Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; – UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW; – VP BCĐ TƯ về phòng, chống tham nhũng; – Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); – Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính; – Cục Hải quan tỉnh, thành phố; – Công báo; – Website Chính phủ và Website Bộ Tài chính; – Lưu: VT, Vụ CST (PXNK).
KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

TagsKế toán – Kiểm toán

[rule_2_plain]

#Thông #tư #1482012TTBTC


Back to top button