Pháp Luật

Quyết định số 1716/QĐ-TTG

Quyết định số 1716 / QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2004-20.11.11.

Thủ tướng
———–

con số: 1716/ QĐ-TTg

nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————————

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2010

quyết định
Thông qua kết quả sa thải
UBND tỉnh Thanh Hóa từ năm 2004 đến năm 2011
————————

Thủ tướng

Tuân thủ Điều 20 của Đạo luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001.

Thực hiện theo Nghị quyết 25/2008 / QH12 của Nghị quyết ngày 14 tháng 11 năm 2008 về việc kéo dài thời gian hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân từ năm 2004 đến năm 2009.

Theo Nghị định 107/2004 / NĐ-CP ngày 01/04/2004 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch và thành phần Ủy ban nhân dân các cấp.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tại Tờ trình số 59 / TTr-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2010 và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại Tờ trình 3134 / TTr-BNV ngày 11 tháng 9 năm 2010,

quyết định:

Điều 1. Chúng tôi phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa từ năm 2004 đến năm 2011 như sau:

1. Phó Chủ tịch:

– Chu Phạm Ngọc Hiển nhận nhiệm vụ mới.

2. Các thành viên:

– Vũ Văn Tùng nguyên chỉ huy trưởng quân sự nhà nước nhận nhiệm vụ mới.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Việc thực hiện quyết định này thuộc trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa và các ông, bà nêu tại Điều 1.

Người nhận:
– Như Điều 2.
– Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Chính phủ.
– Cơ quan chính phủ: BTCN;
– Cổng thương mại điện tử.
– Lưu: VT, TCCV (5b), Hà
Thủ tướng

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

..


Thông tin thêm

Quyết định số 1716/QĐ-TTG

[rule_3_plain]

Quyết định số 1716/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2004 – 2011.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ———–
Số: 1716/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————-
Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2004 – 2011 ————————
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Điều 20 Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội về việc kéo dài nhiệm kỳ hoạt động 2004 – 2009 của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;
Căn cứ Nghị định 107/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu Thành viên Ủy ban nhân dân các cấp;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tại Tờ trình số 59/TTr-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2010 và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 3134/TTr-BNV ngày 11 tháng 9 năm 2010,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê chuẩn miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2004 – 2011 như sau:
1. Phó Chủ tịch:
– Ông Chu Phạm Ngọc Hiển để nhận nhiệm vụ mới.
2. Ủy viên:
– Ông Vũ Văn Tùng, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh để nhận nhiệm vụ mới.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: – Như Điều 2; – Thủ tướng và các Phó Thủ tướng CP; – VPCP: BTCN; – Cổng TTĐT; – Lưu: VT, TCCV (5b), Hà
THỦ TƯỚNG
(Đã ký)
Nguyễn Tấn Dũng

TagsCơ cấu tổ chức

[rule_2_plain]

#Quyết #định #số #1716QĐTTG


Back to top button