Pháp Luật

Quyết định 1811/QĐ-TTg 2019 về triển khai Luật dân quân tự vệ

Quyết định số 1811 / QĐ-TTg

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hành pháp luật dân quân tự vệ năm 2019 1811 / QĐ-TTg.

Vào tháng 5 năm 2020, một luật được ban hành để hướng dẫn thi hành luật mới về dân quân tự vệ.

Ngày 16 tháng 12 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1811 / QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Dân quân tự vệ năm 2019.
Thực hiện pháp luật về quân sự, tự vệ mới được ban hành, đến tháng 2 năm 2020, các bộ, ngành, ủy ban nhân dân các cấp sẽ tiến hành điều tra các văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, tự vệ và yêu cầu xem xét, kiến ​​nghị sửa đổi, bổ sung. Thay thế, bãi bỏ và ban hành văn bản mới cho phù hợp.

Cụ thể, tháng 5/2020, Bộ Quốc phòng chủ trì trình ban hành. Luật của chính phủ quy định chi tiết nhiều điều khoản của Đạo luật dân quân và Đạo luật tự vệ về các tổ chức và hệ thống quân sự và chính sách đối với quân nhân. Tự vệ; Luật pháp của chính phủ quy định chi tiết nhiều điều khoản của Đạo luật Dân sự và Tự vệ về Hoạt động Hợp tác của Quân đội và Lực lượng Phòng vệ.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng cần phối hợp với Bộ Tư pháp để ban hành hàng loạt văn bản quy phạm pháp luật về dân quân tự vệ. Sách hỏi đáp pháp luật về dân quân tự vệ. Một loạt bài tổng quan về tuyên truyền, phổ biến pháp luật dân quân tự vệ. Sổ tay Chiến sĩ dân quân tự vệ; … Hoàn thành tháng 8/2020.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Văn bản pháp luật trong lĩnh vực an ninh, trật tự này đã được Thư Viện Hỏi Đáp VN cập nhật và đăng tải. Sử dụng tệp đã tải xuống và lưu nó làm tài liệu bạn muốn sử dụng.


Thông tin thêm

Quyết định 1811/QĐ-TTg 2019 về triển khai Luật dân quân tự vệ

[rule_3_plain]

Quyết định số 1811/QĐ-TTg
Quyết định 1811/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Dân quân tự vệ năm 2019.
Tháng 5/2020, ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Dân quân tự vệ mới
Ngày 16/12/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 1811/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Dân quân tự vệ năm 2019.Để thi hành Luật Dân quân tự vệ mới ban hành, Thủ trướng yêu cầu trước tháng 02/2020, các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp cần kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật về Dân quân tự vệ để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành văn bản mới cho phù hợp.
Cụ thể, trong tháng 5/2020, Bộ Quốc phòng chủ trì trình ban hành: Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ chính sách đối với Dân quân tự vệ; Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về hoạt động phối hợp của Dân quân tự vệ.
Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng cần phối hợp với Bộ Tư pháp xây dựng tài liệu về Tập hệ thống văn bản pháp luật về Dân quân tự vệ; Sách hỏi, đáp về Luật Dân quân tự vệ; Tập đề cương tuyên truyền, phổ biến Luật Dân quân tự vệ; Sổ tay chiến sĩ dân quân tự vệ;… hoàn thành trong tháng 8/2020.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực An ninh trật tự được Thư Viện Hỏi Đáp VN cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

[rule_2_plain]

#Quyết #định #1811QĐTTg #về #triển #khai #Luật #dân #quân #tự #vệ


  • Tổng hợp: Thư Viện Hỏi Đáp
  • Nguồn: https://bigdata-vn.com/quyet-dinh-1811-qd-ttg-2019-ve-trien-khai-luat-dan-quan-tu-ve/
Back to top button