Pháp Luật

Những chính sách mới có hiệu lực từ cuối tháng 05/2017

07 chính sách mới sẽ có hiệu lực từ cuối tháng 5/2017

Từ cuối tháng 5 năm 2017, 07 chính sách mới sau đây có hiệu lực. Tiêu chí đánh giá hợp tác xã nông nghiệp năm 2017. Hướng dẫn mới về khấu hao tài sản hỗn hợp gia đình. Hỗ trợ 100% kinh phí công bố thông tin về công nghiệp hỗ trợ. Xem nó để biết thêm thông tin.

Bắt đầu từ tháng 5 năm 2017, nhiều chính sách mới sẽ có hiệu lực

Hướng dẫn mới về tiền lương đóng bảo hiểm xã hội sẽ có hiệu lực từ ngày 1/5/2017.

Hướng dẫn mới về đóng bảo hiểm xã hội có hiệu lực từ ngày 01 tháng 05 năm 2017

Từ ngày 21/5 đến ngày 31/5/2017, nhiều văn bản mới sẽ có hiệu lực thi hành. Do đó, có một số nội dung đáng chú ý như:

1. Tiêu chí đánh giá Hợp tác xã Nông nghiệp 2017

Ngày 17/4/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông báo 09/2017 / TT-BNNPTNT hướng dẫn phân loại, đánh giá hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.

Vì vậy, có 06 tiêu chí để đánh giá HTX nông nghiệp.

 • Kết quả thu nhập hàng năm và hoạt động sản xuất kinh doanh của HTX.
 • Quyền lợi của thành viên hợp tác xã;
 • Vốn lưu động hợp tác;
 • Quy mô thành viên có tác động tích cực đến cộng đồng.
 • HTX sẽ được thưởng trong năm.
 • Sự hài lòng của thành viên đối với hợp tác xã.

Ngoài ra, Thông tư 09/2017 / TT-BNNPTNT (có hiệu lực từ ngày 31/5/2017) cũng quy định về phương pháp và quy trình đánh giá.

2. Hướng dẫn mới về khấu hao bất động sản hỗn hợp gia đình

Bắt đầu từ ngày 26/5/2017, Thông tư 28/2017 / TT-BTC sẽ đa số Thông tư 45/2013 / TT-BTC và Thông tư 147/2016 / TT-BTC về quản lý, sử dụng tài sản cố định và trích khấu hao. . Nó sẽ có hiệu lực.

Do đó, hướng dẫn cụ thể việc trích khấu hao đối với tài sản là nhà ở hỗn hợp vừa dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty vừa để bán hoặc cho thuê. Ví dụ, những điểm cần lưu ý là:

 • Giá trị tài sản (diện tích) xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh, cho thuê (không bao gồm tiền thuê tài chính) được ghi nhận là TSCĐ và được trích khấu hao theo quy định.
 • Giá trị tài sản (diện tích) của tòa nhà để bán không được tính là tài sản cố định và không được theo dõi khấu hao hoặc tài sản để bán.
 • Khấu hao được phân bổ theo tỷ lệ giữa giá trị của từng khu vực trên tổng giá trị công trình, tùy theo mục đích sử dụng hoặc diện tích thực tế sử dụng cho từng mục đích.

3. Hỗ trợ 100% kinh phí công bố thông tin về công nghiệp hỗ trợ

Quyết định Quản lý và thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ 10/2017 / QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 25/5/2017.

Do đó, nhà nước sẽ hỗ trợ 100% kinh phí xây dựng và công bố thông tin hàng năm về công nghiệp hỗ trợ cho các hoạt động sau:

 • Nghiên cứu, xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu về các công ty sản xuất thành phẩm và sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trong các lĩnh vực dệt may, da giày, điện tử, sản xuất và lắp ráp ô tô, cơ khí chế tạo, công nghiệp công nghệ cao.
 • Mua cơ sở dữ liệu dùng chung để hỗ trợ ngành (đối với dữ liệu trong nước không đáng tin cậy hoặc không đáng tin cậy).
 • Cung cấp thông tin về cung và cầu của thị trường sản phẩm công nghiệp hỗ trợ và các chính sách công nghiệp hỗ trợ.
 • Tổ chức hội thảo thường niên để trình bày thông tin về năng lực sản xuất của ngành công nghiệp hỗ trợ trên toàn quốc.
 • Xuất bản các ấn phẩm về công nghiệp hỗ trợ;
 • Hoạt động của một trang web liên quan đến công nghiệp hỗ trợ.

Ngoài ra, Quyết định 10/2017 / QĐ-TTg cũng quy định cụ thể mức hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của ngành sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.

4. Bãi bỏ nhiều văn bản quy phạm pháp luật

Thông tư 04/2017 / TT-BTP sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/5/2017. Do đó, các tài liệu sau đây sẽ không hợp lệ.

 • Quyết định 483 / TCCB-QĐ ngày 26/7/1993.
 • Thông tư 339/1998 / TT-BTP ngày 19/03/1998.
 • Thông tư liên tịch 01/2005 / TTLT-BTP-BNV ngày 24/01/2005.
 • Thông tư 07/2005 / TT-BTP ngày 31/8/2005.
 • Thông tư liên tịch 04/2006 / TTLT-BTP-BTNM T ngày 13/6/2006.
 • Thông tư 20/2014 / TT-BTP ngày 25/09/2014.

Đồng thời bãi bỏ các Điều 7, 8, 11, 18, 19, 23 Thông tư 17/2011 / TT-BTP ngày 14/10/2011.

Ngoài ra, tuần hoàn tiếp theo ít quan trọng hơn.

5. Thông tư ngày 01/01/2017 / TT-TTCP quy định về việc tặng Kỷ niệm chương “vì lý do thanh tra” (có hiệu lực ngày 25/5/2017).

6. Thông tư 84/2017 / TT-BQP (có hiệu lực ngày 26/5/2017) quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ trong Bộ Quốc phòng.

7. Thông tư 03/2017 / TT-BTP quy định chức danh, mã ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ công chức chuyên trách thi hành án dân sự (có hiệu lực ngày 22/5/2017).


Thông tin thêm

Những chính sách mới có hiệu lực từ cuối tháng 05/2017

[rule_3_plain]

07 chính sách mới có hiệu lực từ cuối tháng 05/2017
07 chính sách mới có hiệu lực từ cuối tháng 05/2017 như: Tiêu chí để đánh giá hợp tác xã nông nghiệp năm 2017; Hướng dẫn mới về trích khấu hao với tài sản là nhà hỗn hợp; Tài trợ 100% kinh phí để công bố thông tin về công nghiệp hỗ trợ. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.

Từ tháng 5/2017, nhiều chính sách mới bắt đầu có hiệu lực
Hướng dẫn mới về tiền lương đóng BHXH có hiệu lực từ 01/5/2017
Hướng dẫn mới về mức đóng BHXH có hiệu lực từ 01/5/2017

Từ ngày 21/5 – 31/5/2017 nhiều văn bản mới bắt đầu có hiệu lực thi hành; theo đó, có những nội dung đáng chú ý như sau:

1. Tiêu chí để đánh giá hợp tác xã nông nghiệp năm 2017
Ngày 17/4/2017, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành Thông tư 09/2017/TT-BNNPTNT hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.
Theo đó, có 06 tiêu chí để đánh giá hợp tác xã (HTX) nông nghiệp, gồm:

Doanh thu và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm của HTX;
Lợi ích của các thành viên HTX;
Vốn hoạt động của HTX;
Quy mô thành viên ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng;
HTX được khen thưởng trong năm;
Mức độ hài lòng của thành viên đối với HTX.

Bên cạnh đó, Thông tư 09/2017/TT-BNNPTNT (có hiệu lực từ ngày 31/5/2017) còn quy định về phương pháp và trình tự đánh giá.
2. Hướng dẫn mới về trích khấu hao với tài sản là nhà hỗn hợp
Từ ngày 26/5/2017, Thông tư 28/2017/TT-BTC sửa đổi một số điều của Thông tư 45/2013/TT-BTC và Thông tư 147/2016/TT-BTC về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) bắt đầu có hiệu lực.
Theo đó, hướng dẫn cụ thể về việc trích khấu hao đối với các tài sản là nhà hỗn hợp vừa dùng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, vừa dùng để bán hoặc cho thuê; đơn cử một số điểm đáng chú ý như sau

Đối với phần giá trị tài sản (diện tích) tòa nhà phục vụ sản xuất kinh doanh và cho thuê (trừ cho thuê tài chính) được ghi nhận là TSCĐ và được trích khấu hao theo quy định;
Đối với phần giá trị tài sản (diện tích) tòa nhà dùng để bán thì không được hạch toán là TSCĐ, không được trích khấu hao và theo dõi như một tài sản để bán.
Việc phân bổ giá trị khấu hao sẽ căn cứ vào tỷ trọng giá trị của từng phần diện tích theo mục đích sử dụng trên tổng giá trị công trình, hoặc diện tích thực tế sử dụng theo từng mục đích.

3. Tài trợ 100% kinh phí để công bố thông tin về công nghiệp hỗ trợ
Quyết định 10/2017/QĐ-TTg về quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 25/5/2017.
Theo đó, Nhà nước sẽ hỗ trợ 100% kinh phí áp dụng đối với các hoạt động xây dựng và công bố thông tin về công nghiệp hỗ trợ hàng năm, đối với các hoạt động sau:

Khảo sát, xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu doanh nghiệp sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh và sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trong các lĩnh vực dệt may, da giày, điện tử, sản xuất lắp ráp ô tô, cơ khí chế tạo, công nghiệp công nghệ cao;
Mua cơ sở dữ liệu dùng chung cho ngành công nghiệp hỗ trợ (đối với các dữ liệu trong nước không có, hoặc không tin cậy);
Cung cấp thông tin cung cầu về thị trường sản phẩm công nghiệp hỗ trợ và chính sách về công nghiệp hỗ trợ;
Tổ chức hội thảo hàng năm công bố thông tin về năng lực sản xuất công nghiệp hỗ trợ quốc gia;
Xuất bản các ấn phẩm về công nghiệp hỗ trợ;
Vận hành trang thông tin điện tử về công nghiệp hỗ trợ.

Ngoài ra, Quyết định 10/2017/QĐ-TTg còn quy định về mức hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của các ngành sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.
4. Bãi bỏ nhiều văn bản quy phạm pháp luật
Thông tư 04/2017/TT-BTP bắt đầu có hiệu lực từ ngày 28/5/2017; theo đó, sẽ bãi bỏ các văn bản sau đây:

Quyết định 483/TCCB-QĐ ngày 26/7/1993.
Thông tư 339/1998/TT-BTP ngày 19/3/1998.
Thông tư liên tịch 01/2005/TTLT-BTP-BNV ngày 24/01/2005.
Thông tư 07/2005/TT-BTP ngày 31/8/2005.
Thông tư liên tịch 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006.
Thông tư 20/2014/TT-BTP ngày 25/9/2014.

Đồng thời, bãi bỏ Điều 7, Điều 8, Điều 11, Điều 18, Điều 19 và Điều 23 của Thông tư 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011.
Ngoài ra còn có những thông tư sau không kém phần quan trọng:
5. Thông tư 01/2017/TT-TTCP quy định xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra” (có hiệu lực từ ngày 25/5/2017).
6. Thông tư 84/2017/TT-BQP quy định quản lý đề tài khoa học và công nghệ trong Bộ Quốc phòng (có hiệu lực từ ngày 26/5/2017).
7. Thông tư 03/2017/TT-BTP quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức chuyên ngành Thi hành án dân sự (có hiệu lực từ ngày 22/5/2017).

[rule_2_plain]

#Những #chính #sách #mới #có #hiệu #lực #từ #cuối #tháng


 • Tổng hợp: Thư Viện Hỏi Đáp
 • Nguồn: https://bigdata-vn.com/nhung-chinh-sach-moi-co-hieu-luc-tu-cuoi-thang-05-2017-2/
Back to top button