Pháp Luật

Nghị quyết số 22/NQ-CP

Nghị quyết 22 / NQ-CP của Chính phủ: Nghị định 56/2009 / NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ về Hỗ trợ phát triển DNNVV.

chính quyền
————

con số: hai mươi hai/ 2010 / NĐ-CP

nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————————————

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2010

nghị quyết
Nghị định 56/2009 / thi hành NĐ-CP
Chính chủ ngày 30 tháng 6 năm 2009
Về hỗ trợ sự phát triển của các DNVVN
———————

DNNVV đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế và xã hội, chiếm khoảng 97% tổng số công ty đăng ký. Thu nhập của người lao động, huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển và đóng góp vào ngân sách quốc gia. Các DNNVV có vốn đầu tư ban đầu tuy không lớn nhưng đã được hình thành và phát triển rộng khắp ở cả thành thị và nông thôn trong hầu hết các ngành, lĩnh vực. Là lĩnh vực tận dụng nguồn lực và tiềm năng để huy động, tạo cơ hội cho đông đảo người dân tham gia đầu tư, tạo thị trường cạnh tranh lành mạnh hơn.

Từ cuối năm 2007 đến nay, kinh tế Nhật Bản chịu tác động bất lợi của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, nhưng số lượng công ty đăng ký thành lập mới ngày càng nhiều. Đến cuối năm 2009, có khoảng 85.000 công ty đăng ký thành lập mới. Khoảng 30% so với năm 2008. Sự phát triển tích cực của khu vực DNNVV trong những năm gần đây về cơ bản đã góp phần tạo ra nhiều việc làm mới, giảm tỷ lệ thất nghiệp, ổn định các điều kiện kinh tế, chính trị và xã hội. Tuy nhiên, các DNVVN được xác định là có tác động đến khả năng cạnh tranh và phát triển như quy mô DNVVN, công nghệ lạc hậu, quản trị công ty yếu kém, khó tiếp cận tín dụng và cơ sở sản xuất, kém hợp tác với các công ty lớn. Có những khó khăn và hạn chế dài hạn. . .. .. ..

Để tiếp tục khuyến khích, hỗ trợ phát triển DNNVV đáp ứng yêu cầu mới hội nhập và phát triển, ngày 30/6/2009 Chính phủ đã công bố ngày 30/6/2009 của Chính phủ về Phát triển DNNVV và Hỗ trợ DNNVV thay thế cho Nghị định 90/2001 / NĐ -CP ngày 23 tháng 10.

Thực hiện tích cực, đồng bộ các chính sách hỗ trợ phát triển DNNVV quy định tại Nghị định 56/2009 / NĐ-CP, hỗ trợ phát huy mọi năng lực và nguồn lực của DNNVV, vì vậy trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Chính phủ đã quyết định:

I. Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và chương trình hỗ trợ phát triển DNVVN

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, chính quyền địa phương và các hiệp hội doanh nghiệp sau đây.

a) Các hoạt động chủ yếu nhằm phổ biến và hướng dẫn thực hiện Nghị định 56/2009 / NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ về hỗ trợ phát triển DNVVN và hướng dẫn áp dụng các tiêu chí phân loại DNVVN tùy theo quy mô và lãnh thổ của công ty. , nó sẽ hướng dẫn việc xây dựng các chương trình hỗ trợ của nhà nước cho các DNVVN ở cấp trung ương và địa phương.

b) Căn cứ Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011 – 2015 và Kế hoạch phát triển DNNVV 5 năm (2006 – 2010), 5 năm tiếp theo (2011 – 2015). kế hoạch phát triển DNNVV trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2011.

2. Các Bộ, ngành và chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch hỗ trợ phát triển DNNVV, tập trung các giải pháp và nguồn vốn để thực hiện, đưa vào kế hoạch và dự toán ngân sách hàng năm, 5 năm và dự toán. Gửi Kho bạc và Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, cân đối nguồn.

..


Thông tin thêm

Nghị quyết số 22/NQ-CP

[rule_3_plain]

Nghị quyết số 22/NQ-CP của Chính phủ: Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

CHÍNH PHỦ ————
Số: 22/2010/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————————————-
Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2010

NGHỊ QUYẾT Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ——————–
Doanh nghiệp nhỏ và vừa có vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế và xã hội, chiếm khoảng 97% tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập, là khu vực doanh nghiệp có vai trò rất quan trọng trong tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển và đóng góp vào ngân sách Nhà nước. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa có vốn đầu tư ban đầu tuy không lớn nhưng được hình thành và phát triển rộng khắp ở cả thành thị và nông thôn, ở hầu hết các ngành nghề, lĩnh vực; là khu vực khai thác và huy động các nguồn lực, tiềm năng, tạo cơ hội cho đông đảo dân cư có thể tham gia đầu tư và tạo ra một thị trường cạnh tranh lành mạnh hơn.
Từ cuối năm 2007 cho đến nay, nền kinh tế nước ta chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu nhưng số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới vẫn tăng: tính hết năm 2009, gần 85.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng gần 30% so với năm 2008. Sự phát triển tích cực của khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa trong những năm qua đã góp phần cơ bản tạo việc làm mới, giảm tỷ lệ thất nghiệp, góp phần ổn định tình hình kinh tế, chính trị, an sinh xã hội. Tuy nhiên, các doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn còn có những khó khăn, hạn chế mang tính đặc trưng và lâu dài ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh và phát triển như: quy mô doanh nghiệp nhỏ, trình độ công nghệ lạc hậu, khả năng quản trị doanh nghiệp yếu, việc tiếp cận nguồn tín dụng và mặt bằng sản xuất khó, mối liên kết với các doanh nghiệp lớn còn thấp…
Nhằm tiếp tục khuyến khích, trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa đáp ứng các yêu cầu mới về hội nhập và phát triển, ngày 30 tháng 6 năm 2009, Chính phủ ban hành Nghị định số 56/2009/NĐ-CP về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Nghị định số 90/2001/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Để triển khai thực hiện tích cực, đồng bộ các chính sách trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa được quy định tại Nghị định số 56/2009/NĐ-CP, nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa phát huy mọi khả năng và nguồn lực đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, Chính phủ quyết nghị:
I. HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH, CHƯƠNG TRÌNH TRỢ GIÚP PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương và các hiệp hội doanh nghiệp
a) Tổ chức phổ biến, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, hướng dẫn áp dụng các tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy mô và khu vực ngành nghề hoạt động chính, hướng dẫn xây dựng chương trình trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa của Nhà nước ở cấp Trung ương và địa phương.
b) Trên cơ sở Kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2011 – 2015 và báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa 5 năm (2006 – 2010), nghiên cứu đề xuất xây dựng kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 5 năm tiếp theo (2011 – 2015) trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2011.
2. Các Bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa chú trọng các giải pháp và kinh phí thực hiện, đưa vào kế hoạch và dự toán ngân sách hàng năm và 5 năm của các Bộ, ngành, địa phương và gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, cân đối nguồn lực.

TagsChính sách

[rule_2_plain]

#Nghị #quyết #số #22NQCP


Back to top button