Pháp Luật

Nghị quyết số 03/NQ-CP

Nghị quyết 03 / NQ-CP của Chính phủ: Về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010.

chính quyền
————

con số: 03 03/ NĐ-CP

nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————————————

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2010

nghị quyết
Về các giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện quy hoạch
Phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010
———————————

Năm 2009 tuy phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng chúng ta cũng gặp không ít khó khăn nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự chỉ đạo căn cơ, hiệu quả của dân tộc, sự đồng tâm, hiệp lực của cả dân tộc và đã vượt qua thử thách. Vượt qua những thời điểm khó khăn nhất, chúng ta sẽ ngăn chặn suy giảm kinh tế và thực hiện có hiệu quả nhiều mục tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội đã đề ra. Bên cạnh những kết quả đạt được, còn nhiều khó khăn, hạn chế, yếu kém cần tiếp tục khắc phục trong năm qua và thời gian tới.

Năm 2010 là năm cuối của Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2006 – 2010 và Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2001 – 2010. Mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2006-2010 và chiến lược 10 năm 2001-2010. Đồng thời đặt ra những giả thiết quan trọng cho việc thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trong thời kỳ tiếp theo.

Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 36/2009 / QH12 về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2010. Tại số 37/2009 / QH12 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 và số 38/2009 / QH12 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2010, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, ủy ban nhân dân thành phố, thành phố trực thuộc trung ương yêu cầu tập trung trên. Quản lý và tổ chức thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

Phần 1

Chỉ đạo, điều hành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010

A. Mục tiêu, nhiệm vụ

1. Mục tiêu tổng thể

Cần nỗ lực khôi phục tăng trưởng kinh tế ở mức cao hơn năm 2009 và ổn định kinh tế vĩ mô. Nâng cao chất lượng tăng trưởng. Ngăn chặn lạm phát cao trở lại. Nâng cao khả năng bảo đảm an sinh xã hội. Chủ động hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế quốc tế. Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đảm bảo các yêu cầu về quốc phòng, an ninh. Chúng ta sẽ phấn đấu đạt các mục tiêu ở mức cao nhất của kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2006-2010.

2. Nhiệm vụ chính

Thứ nhất, đầu tư phát triển vào sản xuất kinh doanh bằng cách tận dụng mọi khả năng và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, nhất là nội lực. Đẩy nhanh cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm, doanh nghiệp và của cả nền kinh tế.

Thứ hai, nỗ lực bảo đảm các cân đối kinh tế chủ chốt, giảm thâm hụt thương mại và cải thiện cán cân thanh toán quốc tế. Từng bước giảm thâm hụt ngân sách, thực hiện chính sách tài khóa, tiền tệ phù hợp, không để lạm phát cao, ổn định kinh tế vĩ mô, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh.

Thứ ba, chúng tôi sẽ tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Phát triển nông nghiệp toàn diện, hiệu quả và bền vững. Từng bước nâng cao đời sống của nông dân.

Thứ tư, phát triển các lĩnh vực xã hội hài hòa với phát triển kinh tế. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình giảm nghèo vững chắc. Tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng phúc lợi xã hội và an sinh xã hội. Chúng ta sẽ tăng cường bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tập trung giải quyết các vấn đề xã hội sắp xảy ra.

Thứ năm, chúng ta sẽ thực hiện một bước mới trong cải cách hành chính, tiếp tục hoàn thiện hệ thống kinh tế thị trường, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng. Phát triển nguồn nhân lực có chất lượng, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế, tạo điều kiện để chuyển đổi căn bản mô hình tăng trưởng, bảo đảm phát triển nhanh và bền vững.

Thứ sáu, chúng ta sẽ bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Mở rộng quan hệ quốc tế, nâng cao hiệu quả ngoại giao và hội nhập kinh tế quốc tế, tận dụng các nguồn lực bên ngoài, tạo môi trường thuận lợi để phát triển đất nước.

..


Thông tin thêm

Nghị quyết số 03/NQ-CP

[rule_3_plain]

Nghị quyết số 03/NQ-CP của Chính phủ: Về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2010.

CHÍNH PHỦ ————
Số: 03/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————————————-
Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2010

NGHỊ QUYẾT Về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2010 ——————————-
Trong năm 2009, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn thách thức, nhưng nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt có hiệu quả của Nhà nước và sự đồng tâm hiệp lực của toàn dân chúng ta đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, ngăn chặn được đà suy giảm kinh tế, thực hiện có kết quả nhiều mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội đã đặt ra. Bên cạnh những kết quả đạt được, trong năm qua, vẫn còn có nhiều khó khăn, hạn chế và yếu kém cần được khắc phục trong thời gian tới.
Năm 2010 là năm cuối của kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2006 – 2010 và chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2001 – 2010. Vì vậy, việc thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2010 có ý nghĩa rất quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu và nhiệm vụ của kế hoạch 5 năm 2006 – 2010 và chiến lược 10 năm 2001 – 2010; đồng thời tạo ra tiền đề quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trong giai đoạn sắp tới.
Để thực hiện có kết quả các Nghị quyết của Quốc hội: số 36/2009/QH12 về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2010; số 37/2009/QH12 về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2010 và số 38/2009/QH12 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2010, Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau đây:
Phần thứ nhất
NHỮNG MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2010
A. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ
1. Mục tiêu tổng quát
Nỗ lực phấn đấu phục hồi tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt mức cao hơn năm 2009, tăng tính ổn định kinh tế vĩ mô; nâng cao chất lượng tăng trưởng; ngăn chặn lạm phát cao trở lại; tăng khả năng bảo đảm an sinh xã hội; chủ động hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế quốc tế; giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; bảo đảm yêu cầu quốc phòng, an ninh; phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2006 – 2010.
2. Các nhiệm vụ chủ yếu
Thứ nhất, khai thác mọi tiềm năng, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, nhất là nội lực để đầu tư và phát triển sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm, doanh nghiệp và của cả nền kinh tế.
Thứ hai, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, phấn đấu giảm nhập siêu và cải thiện cán cân thanh toán quốc tế; giảm dần bội chi ngân sách và thực hiện chính sách tài khóa, tiền tệ phù hợp để ngăn ngừa lạm phát cao và nâng cao tính ổn định của kinh tế vĩ mô, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh.
Thứ ba, tập trung sức phát triển nông nghiệp và nông thôn; triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới; phát triển nông nghiệp toàn diện, hiệu quả và bền vững; cải thiện một bước đời sống nông dân.
Thứ tư, phát triển các lĩnh vực xã hội hài hoà với phát triển kinh tế; đẩy nhanh việc thực hiện chương trình giảm nghèo vững chắc; tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng phúc lợi xã hội và an sinh xã hội; tăng cường công tác bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; tập trung giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc.
Thứ năm, tạo một bước tiến mới trong việc cải cách hành chính, tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng hạ tầng kinh tế – xã hội, tạo điều kiện tái cấu trúc nền kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, bảo đảm phát triển nhanh và bền vững.
Thứ sáu, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; mở rộng quan hệ quốc tế, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế, tranh thủ các nguồn lực bên ngoài và tạo môi trường thuận lợi cho phát triển đất nước.

TagsChính sách

[rule_2_plain]

#Nghị #quyết #số #03NQCP


Back to top button