Biểu Mẫu

Mẫu hợp đồng gia công hàng hóa

Mẫu hợp đồng gia công thành phầm là mẫu hợp đồng được lập ra để ký kết việc gia công một thành phầm. Hợp đồng nêu rõ thông tin về hai bên, mục tiêu của hợp đồng, nguyên vật liệu chính và phụ liệu, thời khắc sản xuất và bàn giao thành phầm, quyền và nghĩa vụ của hai bên trong hợp đồng … Mời các bạn tải về hợp đồng gia công thành phầm.

  • Hợp đồng dịch vụ tư vấn thông thường
  • Ví dụ về hợp đồng sắm bán chứng khoán chưa niêm yết
  • Mẫu hợp đồng sắm bán bằng tiếng anh

1. Hợp đồng gia công thành phầm số 1

nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Hợp đồng xử lý đơn hàng

Số: ….. / HĐGC

– Phù hợp với Bộ luật dân sự năm 2015 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 24 tháng 11 năm 2015.

– Chi tiết việc thi hành Nghị định số ………… ngày …… .. …… của Hội đồng Bộ trưởng;

–Cơ sở…………………… .. (Các cơ chế, quy định của ngành tiểu thủ công nghiệp);

Hôm nay, ngày [Ngày, tháng, năm] của [địa điểm] Bao gồm:

Bên A (sau đây gọi là bên đặt hàng):

– Tên doanh nghiệp (hoặc cơ quan): [TEN DOANH NGHIEP]

– Địa chỉ: [DIA CHI DOANH NGHIEP]

–Điện thoại: [SO ĐT]

– số tài khoản: [SO TAI KHOAN] Mở tại nhà băng: [TEN NGAN HANG]

– Người đại diện là Ông (Bà): [HO VA TEN] Chức vụ: [CHUC VU]

– Hệ thống giám hộ của người lớn: [SO GIAY UY QUYEN] (Nếu bạn ko phải là giám đốc hoặc tổng giám đốc).

Viết tháng ngày [NGAY THANG NAM] làm [HO VA TEN] Chức vụ [GIAM DOC HOAC TONG GIAM DOC] tín hiệu.

Bên B (sau đây gọi là bên cho thuê lại lao động):

– Tên doanh nghiệp (hoặc cơ quan): [TEN DOANH NGHIEP]

– Địa chỉ: [DIA CHI DOANH NGHIEP]

–Điện thoại: [SO DT]

– số tài khoản: [SO TAI KHOAN] Mở tại nhà băng: [TEN NGAN HÀNG]

– Người đại diện là Ông (Bà): [HO VA TEN] Chức vụ: [CHUC VU]

– Hệ thống giám hộ của người lớn: [SO GIAY UY QUYEN] (Nếu bạn có).

Viết tháng ngày [NGAY THANG NAM] làm [HO VA TEN] Chức vụ [GIAM DOC HOAC TONG GIAM DOC] tín hiệu.

Hai bên đồng ý giao ước hợp đồng với nội dung sau:

Điều 1 Nhân vật của hợp đồng

1. Tên thành phầm, hàng hoá được sản xuất: [TEN SAN PHAM HANG HOA]

2. Quy cách chất lượng: [QUY CÁCH SAN PHAM]

Điều 2. Vật liệu chính và vật liệu phụ

1. Bên A có trách nhiệm hỗ trợ các nguyên vật liệu chính, bao gồm:

a-Tên từng loại: [TUNG LOAI NGUYEN VAT ;IEU CHINH] số lượng: [SO LUONG] phẩm chất [CHAT LUONG]

b-Ngày giao hàng: [NGAY THANG NAM] Tại địa chỉ này: [DIA DIEM GIAO]

c-Trách nhiệm bảo quản: Bên B tự chịu trách nhiệm về số lượng và chất lượng nguyên vật liệu do bên A hỗ trợ và phải sử dụng loại nguyên vật liệu thích hợp được hỗ trợ để sản xuất thành phầm.

2. Bên B có trách nhiệm hỗ trợ nguyên vật liệu để sản xuất.

a-Tên từng loại: [TEN PHU LIEU] số lượng: [SO LUONG] đơn giá [DON GIA] (Hoặc ghi rõ chất lượng theo nội dung theo tiêu chuẩn).

b-Bên A ứng trước tiền để sắm nguyên vật liệu trên. Tổng chi phí như sau: [SO TIEN TAM UNG TRUOC]

Điều 3 Ngày sản xuất và giao hàng thành phầm

1. Bên B sẽ mở màn sản xuất từ [NGAY THANG NAM]

Trong quá trình sản xuất, Bên A có quyền rà soát và yêu cầu Bên B sản xuất theo mẫu mã thành phầm đã thống nhất, kể từ ngày nguyên vật liệu được đưa vào sản xuất (nếu cần).

2. Ngày giao thành phầm:

Khi được giao hàng loạt:

lô hàng [TUNG DOT] Ngày [NGAY THANG NAM] vị trí: [DIA DIEM GIAO]

Nếu Bên A ko nhận đúng hạn, phí lưu kho sẽ là: [SO TIEN]..

Nếu bên B ko thể giao hàng đúng hứa, vị trí sẽ phải bồi thường chi phí. [NOI DUNG CHI PHI]

Điều 4. Các giải pháp đảm bảo theo hợp đồng (nhu cầu)

Điều 5 Thanh toán

Sau lúc nhận hàng, tôi đồng ý trả tiền toàn thể hoặc trả góp.

sự chi trả [TIEN MAT HOAC CHUYEN KHOAN]

Điều 6 Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng

1. Vi phạm chất lượng: (tu sửa, khuyến mại, tu sửa, bồi thường vật chất, v.v.) [CU THE THEO NHU CAU HAI BEN]..

2. Vi phạm số lượng: nguyên vật liệu ko bị hư hỏng phải được bồi thường theo giá hiện hành.

3. Ký thỏa thuận nhưng ko thực hiện: Bạn sẽ bị phạt tới ……% số tiền trong hợp đồng.

4. Vi phạm nghĩa vụ trả tiền: bồi thường theo lãi suất nhà băng [YEU CAU KHAC NEU CAN THIET]

Điều 7 Thủ tục khắc phục tranh chấp hợp đồng

1. Hai bên phải chủ động thông báo tiến độ thực hiện hợp đồng. Trong trường hợp xảy ra vấn đề ko thuận tiện, cả hai bên cùng có lợi (hồ sơ).

2. Trong trường hợp có tranh chấp ko thể tự thương lượng được, các đối tác thống nhất đưa vụ việc ra Tòa án, đây là cơ quan có thẩm quyền khắc phục các tranh chấp này.

3. Chi phí rà soát, xác minh và trọng tài sẽ do người khuyết tật chịu.

Điều 8 Các thỏa thuận khác (nhu cầu)

[NOI DUNG THOA THUAN]

Điều 9 Hiệu lực của hợp đồng:

Hợp đồng này là [NGAY THANG NAM] tới nay [NGAY THANG NAM]..

Hai bên họp bàn sau đó lập biên bản khắc phục hợp đồng …………………… .. Bên A có trách nhiệm tổ chức vào thời kì và vị trí thích hợp.

Hợp đồng này là …………. [SO BAN] Bản sao có trị giá ngang nhau, mỗi bên giữ [SO BAN] sao chép.

Đại diện bởi A

Chức vụ

(Ký tên và đóng dấu)

Đại diện các đối tác

Chức vụ:

(Ký tên và đóng dấu)

2. Hợp đồng gia công thành phầm số 2

Nội dung cơ bản của mẫu hợp đồng gia công thành phầm như sau.

nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
———- *** ———

Hợp đồng gia công thành phầm

Số: …… / HĐGC

– Bộ luật dân sự số ………… ngày …………………….

–Cơ sở …………………………………………………………………………………………………….

Hôm nay, ngày …………. Tháng ………… .. ………… .tại ……………… Các đối tác tham gia hợp đồng là:

1. Bên A (bên đặt hàng):

-Tên doanh nghiệp………………………………………………………………………………………………

– Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………….

–Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………… ..

– số tài khoản:……………………………………………………. Mở tại nhà băng: …………………………… ..

– Người đại diện là Ông (Bà): ……………………………………………………. Vị trí: …………………………………… ..

– Số người giám hộ đã thành niên: ……………………………………………………………………………………………… (nếu có).

Viết ngày …………………… Tôi sẽ làm việc đó ………………. Vị trí ………… .. Ký tên.

2. Bên B (nhà sản xuất bộ vi xử lý):

-Tên doanh nghiệp:…………………………………………………………………………………………..

– Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………..

–Điện thoại: …………………………………………………………………………………………………………

– Số tài khoản: …………………… Mở tại nhà băng: …………………….

– Người đại diện là Ông (Bà): …………… Chức vụ: …………………….

– Số hệ thống giám hộ của người lớn: ………………………………………………………………………………………………. (Nếu bạn có).

Viết tháng ngày ……………………………………. Chức vụ……………………. tín hiệu.

Hai bên đồng ý giao ước hợp đồng với nội dung sau:

Điều 1: Mục tiêu của hợp đồng:

1. Thành phầm sản xuất và tên thành phầm: …………………………………………………….

2. Quy cách chất lượng: ……………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………

Điều 2: Nguyên liệu chính và phụ:

1. Bên A có trách nhiệm hỗ trợ các nguyên vật liệu chính, bao gồm:

a-Tên từng loại: ……………………. Số lượng Chất lượng: …………………….

b-Ngày giao hàng: …………. vị trí:……………………. (Kho bên B)

c-Trách nhiệm bảo quản: Bên B tự chịu trách nhiệm về số lượng và chất lượng nguyên vật liệu do bên A hỗ trợ và phải sử dụng loại nguyên vật liệu thích hợp được hỗ trợ để sản xuất thành phầm.

2. Bên B có trách nhiệm hỗ trợ nguyên vật liệu để sản xuất.

a-Tên từng loại: …………. Số lượng: ………… .. Đơn giá (hoặc ghi rõ chất lượng theo nội dung theo tiêu chuẩn).

b-Bên A ứng trước tiền để sắm nguyên vật liệu trên. Tổng chi phí như sau: …………………….

Điều 3: Sản xuất và giao hàng:

1. Bên B sẽ mở màn sản xuất từ ​​ngày tiếp theo.

Trong quá trình sản xuất, Bên A có quyền rà soát và yêu cầu Bên B sản xuất theo mẫu mã thành phầm đã thống nhất, kể từ ngày nguyên vật liệu được đưa vào sản xuất (nếu cần).

2. Ngày giao thành phầm:

Khi được giao hàng loạt:

a-Đợt 1: Ngày ……………………. vị trí:………………………

b-Đợt 2: Ngày ……………………. vị trí:……………………….

Nếu Bên A ko nhận hàng đúng hạn, tiền phạt lưu kho sẽ là: Nếu bên B ko giao hàng đúng hứa, vị trí thì phải bồi thường chi phí.

Điều 4: Các giải pháp đảm bảo hợp đồng

Điều 5: Thanh toán:

Sau lúc nhận hàng, tôi đồng ý trả tiền toàn thể hoặc trả góp.

Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản: …………………………………………………….

Điều 6: Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng:

1. Vi phạm chất lượng: (tu sửa, khuyến mại, tu sửa, bồi thường vật chất, v.v.).

2. Vi phạm số lượng: vật liệu ko bị hư hại nên được bổ sung với vật liệu theo giá hiện nay

3. Ký thỏa thuận nhưng ko thực hiện: số tiền hợp đồng…. Bạn sẽ bị phạt tới%.

4. Vi phạm nghĩa vụ trả tiền: Bồi thường theo lãi suất nhà băng …

Điều 7: Thủ tục khắc phục tranh chấp hợp đồng

1. Hai bên phải chủ động thông báo tiến độ thực hiện hợp đồng. Trong trường hợp xảy ra vấn đề ko thuận tiện, cả hai bên cùng có lợi (hồ sơ).

2. Trong trường hợp có tranh chấp ko thể tự thương lượng được, các đối tác thống nhất đưa vụ việc ra Tòa án, đây là cơ quan có thẩm quyền khắc phục các tranh chấp này. Chi phí rà soát, xác minh và trọng tài sẽ do người khuyết tật chịu.

Điều 8: Các thỏa thuận khác

Điều 9: Hiệu lực của hợp đồng:

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ………… .. tới ngày …………………… ..

Hai bên sẽ họp bàn và khắc phục hợp đồng ngay trong ngày. Bên A có trách nhiệm tổ chức đúng thời kì và vị trí.

Thỏa thuận này sẽ là một bản sao có trị giá như nhau ………… .. và mỗi bên sẽ ………… giữ một bản.

Đại diện bởi A

Chức vụ:

tín hiệu

(dấu)

Đại diện các đối tác

Chức vụ:

tín hiệu

(dấu)

Đối với độc giả, vui lòng tham khảo phần này. Hợp đồng-Chấp nhận-Thanh toán bù trừ Với các mặt hàng hình dạng xin vui lòng.


Thông tin thêm

Mẫu hợp đồng gia công hàng hóa

[rule_3_plain]

Mẫu hợp đồng gia công hàng hóa là mẫu bản hợp đồng được lập ra để ký kết về việc gia công hàng hóa. Mẫu hợp đồng nêu rõ thông tin của hai bên, nhân vật hợp đồng, nguyên vật liệu chính và phụ, thời kì sản xuất và giao thành phầm, quyền lợi và nghĩa vụ thực hiện hợp đồng của hai bên… Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và tải về mẫu hợp đồng gia công hàng hóa tại đây.

Mẫu hợp đồng dịch vụ tư vấn thường xuyên
Mẫu hợp đồng sắm bán chứng khoán chưa niêm yết
Mẫu hợp đồng bán hàng bằng Tiếng Anh

1. Mẫu hợp đồng gia công hàng hóa số 1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG GIA CÔNG ĐẶT HÀNG
Số: …../HĐGC
– Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 24 tháng 11 năm 2015;
– Căn cứ Nghị định số ………… ngày ……….. của Hội đồng bộ trưởng quy định cụ thể việc thi hành ……;
– Căn cứ…………………………….. (cơ chế, thể lệ của ngành tiểu, thủ công nghiệp);
Hôm nay, ngày [Ngày, tháng, năm] Tại [địa điểm] Chúng tôi gồm có:
Bên A (Sau đây gọi là bên đặt hàng):
– Tên doanh nghiệp (hoặc cơ quan): [TEN DOANH NGHIEP] – Địa chỉ: [DIA CHI DOANH NGHIEP] – Điện thoại: [SO ĐT] – Tài khoản số: [SO TAI KHOAN] Mở tại nhà băng: [TEN NGAN HANG] – Đại diện là Ông (bà): [HO VA TEN] Chức vụ: [CHUC VU] – Giđấy ủy quyền số: [SO GIAY UY QUYEN] (nếu ko phải là giám đốc hoặc tổng giám đốc).
Viết ngày [NGAY THANG NAM] Do [HO VA TEN] chức vụ [GIAM DOC HOAC TONG GIAM DOC] ký.
Bên B (Sau đây gọi là bên sản xuống tóc công):
– Tên doanh nghiệp (hoặc cơ quan): [TEN DOANH NGHIEP] – Địa chỉ: [DIA CHI DOANH NGHIEP] – Điện thoại: [SO DT] – Tài khoản số: [SO TAI KHOAN] Mở tại nhà băng: [TEN NGAN HÀNG] – Đại diện là Ông (bà): [HO VA TEN] Chức vụ: [CHUC VU] – Giđấy ủy quyền số: [SO GIAY UY QUYEN] (nều có).
Viết ngày [NGAY THANG NAM] Do [HO VA TEN] chức vụ [GIAM DOC HOAC TONG GIAM DOC] ký.
Hai bên thống nhất thỏa thuận lập hợp đồng với nội dung như sau:
Điều 1. Nhân vật hợp đồng
1. Tên thành phầm hàng hóa cần sản xuất: [TEN SAN PHAM HANG HOA] 2. Quy cách phẩm chất: [QUY CÁCH SAN PHAM] Điều 2. Nguyên vật liệu chính và phụ
1. Bên A có trách nhiệm cung ứng nguyên vật liệu chính gồm:
a- Tên từng loại: [TUNG LOAI NGUYEN VAT ;IEU CHINH] Số lượng: [SO LUONG] chất lượng [CHAT LUONG] b- Thời gian giao: [NGAY THANG NAM] Tại vị trí: [DIA DIEM GIAO] c- Trách nhiệm bảo quản: bên B chịu mọi trách nhiệm về số lượng, chất lượng các vật liệu do bên A cung ứng và phải sử dụng đúng loại vật liệu đã giao vào sản xuất thành phầm.
2. Bên B có trách nhiệm cung ứng các phụ liệu để sản xuất:
a- Tên từng loại: [TEN PHU LIEU] số lượng: [SO LUONG] đơn giá [DON GIA] (hoặc quy định chất lượng theo hàm lượng, theo tiêu chuẩn).
b- Bên A cung ứng tiền trước để sắm phụ liệu trên. Tổng chi phí là: [SO TIEN TAM UNG TRUOC] Điều 3. Thời gian sản xuất và giao thành phầm
1. Bên B mở màn sản xuất từ ngày [NGAY THANG NAM] Trong quá trình sản xuất bên A có quyền rà soát và yêu cầu bên B sản xuất theo đúng mẫu thành phầm đã thỏa thuận diễn ra từ ngày đưa vật liệu vào sản xuất (nếu cần).
2. Thời gian giao nhận thành phầm:
Nếu giao theo đợt thì:
Đợt [TUNG DOT] ngày [NGAY THANG NAM] Vị trí: [DIA DIEM GIAO] Nếu bên A ko nhận đúng thời kì sẽ bị phạt lưu kho là: [SO TIEN].
Nếu bên B ko giao hàng đúng thời kì, vị trí sẽ phải bồi thường các chi phí: [NOI DUNG CHI PHI] Điều 4. Các giải pháp đảm bảo hợp đồng (nếu cần)
Điều 5. Thanh toán
Thỏa thuận trả tiền toàn thể hay từng đợt sau lúc nhận hàng.
Thanh toán [TIEN MAT HOAC CHUYEN KHOAN] Điều 6. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng
1. Vi phạm về chất lượng: (làm lại, khuyến mại, tu sửa, bồi thường nguyên vật liệu v.v…) [CU THE THEO NHU CAU HAI BEN].
2. Vi phạm số lượng: nguyên vật liệu ko hư hỏng phải bồi thường vật liệu theo giá hiện thời.
3. Ký thỏa thuận nhưng ko thực hiện: bị phạt tới ……% trị giá hợp đồng.
4. Vi phạm nghĩa vụ trả tiền: bồi thường theo tỉ lệ lãi suất nhà băng [YEU CAU KHAC NEU CAN THIET] Điều 7. Thủ tục khắc phục tranh chấp hợp đồng
1. Hai bên cần chủ động thông báo cho nhau biết tiến độ thực hiện hợp đồng, nếu có vấn đề bất lợi phát sinh các đối tác kịp thời báo cho nhau biết và chủ động thảo luận khắc phục trên cơ sở thương lượng đảm bảo hai bên cùng có lợi (có lập biên bản).
2. Trường hợp có vấn đề tranh chấp ko tự thương lượng được, hai bên thống nhất chuyển vụ việc tới tòa án là cơ quan có đủ thẩm quyền khắc phục những vụ tranh chấp này.
3. Các chi phí về rà soát, xác minh và lệ phí trọng tài do bên có lỗi chịu.
Điều 8. Các thỏa thuận khác (nếu cần)
[NOI DUNG THOA THUAN] Điều 9. Hiệu lực của hợp đồng:
Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày [NGAY THANG NAM] tới ngày [NGAY THANG NAM].
Hai bên sẽ tổ chức họp và lập biên bản thanh lý hợp đồng sau đó………………….. ngày. Bên A có trách nhiệm tổ chức vào thời kì, vị trí thích hợp.
Hợp đồng này được làm thành………. [SO BAN] bản có trị giá như nhau, mỗi bên giữ [SO BAN] bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A
Chức vụ
(Ký tên, đóng dấu)

ĐẠI DIỆN BÊN B
Chức vụ:
(Ký tên, đóng dấu)

2. Hợp đồng gia công hàng hóa số 2

Nội dung cơ bản của mẫu hợp đồng gia công hàng hóa như sau:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———-***———
HỢP ĐỒNG GIA CÔNG HÀNG HÓA
Số:…… /HĐGC
– Căn cứ Luật Dân sự số …………… ngày ………………….của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
– Căn cứ …………………………………………………………………………………………………….
Hôm nay, ngày…….. tháng…….. năm ……..tại…………………………………… các đối tác trong hợp đồng gồm:
1. Bên A (Bên đặt hàng):
– Tên doanh nghiệp………………………………………………………………………………………………
– Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………….
– Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………………..
– Tài khoản số:…………………………………………. Mở tại nhà băng: ……………………………..
– Đại diện là Ông (bà):……………………………………. Chức vụ: ……………………………………..
– Giđấy ủy quyền số:………………………………………………………………………………… (nếu có).
Viết ngày………………………………… Do…………………………. chức vụ……………………….. ký.
2. Bên B (bên sản xuống tóc công):
– Tên doanh nghiệp: …………………………………………………………………………………………..
– Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………..
– Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………………
– Tài khoản số:…………………………………… Mở tại nhà băng: …………………………………..
– Đại diện là Ông (bà):………………………… Chức vụ: ……………………………………………….
– Giđấy ủy quyền số:………………………………………………………………………………. (nếu có).
Viết ngày…………………………… Do…………………………………. chức vụ…………………….. ký.
Hai bên thống nhất thỏa thuận lập hợp đồng với nội dung như sau:
Điều 1: Nhân vật hợp đồng:
1. Tên thành phầm hàng hóa cần sản xuất: ……………………………………………………………..
2. Quy cách phẩm chất:………………………………………………………………………………………
Điều 2: Nguyên vật liệu chính và phụ:
1. Bên A có trách nhiệm cung ứng nguyên vật liệu chính gồm
a- Tên từng loại:……………. Số lượng:…………………….. chất lượng:…………………….
b- Thời gian giao:………………………. Tại vị trí: …………………………….(Kho bên B)
c- Trách nhiệm bảo quản: bên B chịu mọi trách nhiệm về số lượng, chất lượng các vật liệu do bên A cung ứng và phải sử dụng đúng loại vật liệu đã giao vào sản xuất thành phầm.
2. Bên B có trách nhiệm cung ứng các phụ liệu để sản xuất:
a- Tên từng loại:…………… số lượng:………….. đơn giá(hoặc quy định chất lượng theo hàm lượng, theo tiêu chuẩn).
b- Bên A cung ứng tiền trước để sắm phụ liệu trên. Tổng chi phí là:…………………………..
Điều 3: Thời gian sản xuất và giao thành phầm:
1. Bên B mở màn sản xuất từ ngày:
Trong quá trình sản xuất bên A có quyền rà soát và yêu cầu bên B sản xuất theo đúng mẫu thành phầm đã thỏa thuận diễn ra từ ngày đưa vật liệu vào sản xuất (nếu cần).
2. Thời gian giao nhận thành phầm:
Nếu giao theo đợt thì:
a- Đợt 1: ngày………………. Vị trí:………………………
b- Đợt 2: ngày………………. Vị trí:……………………….
Nếu bên A ko nhận đúng thời kì sẽ bị phạt lưu kho là: Nếu bên B ko giao hàng đúng thời kì, vị trí sẽ phải bồi thường các chi phí:
Điều 4: Các giải pháp đảm bảo hợp đồng
Điều 5: Thanh toán:
Thỏa thuận trả tiền toàn thể hay từng đợt sau lúc nhận hàng.
Thanh toán bằng tiền mặt hay chuyển khoản: ……………………………………………..
Điều 6: Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng:
1. Vi phạm về chất lượng: (làm lại, khuyến mại, tu sửa, bồi thường nguyên vật liệu v.v…).
2. Vi phạm số lượng: nguyên vật liệu ko hư hỏng phải bồi thường vật liệu theo giá hiện thời
3. Ký thỏa thuận nhưng ko thực hiện: bị phạt tới ….% trị giá hợp đồng.
4. Vi phạm nghĩa vụ trả tiền: bồi thường theo tỉ lệ lãi suất nhà băng v.v…
Điều 7: Thủ tục giải quyềt tranh chấp hợp đồng
1. Hai bên cần chủ động thông báo cho nhau biết tiến độ thực hiện hợp đồng, nếu có vấn đề bất lợi phát sinh các đối tác kịp thời báo cho nhau biết và chủ động thảo luận khắc phục trên cơ sở thương lượng đảm bảo hai bên cùng có lợi (có lập biên bản).
2. Trường hợp có vấn đề tranh chấp ko tự thương lượng được, hai bên thống nhất chuyển vụ việc tới tòa án là cơ quan có đủ thẩm quyền khắc phục những vụ tranh chấp này.3. Các chi phí về rà soát, xác minh và lệ phí trọng tài do bên có lỗi chịu.
Điều 8: Các thỏa thuận khác
Điều 9: Hiệu lực của hợp đồng:
Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày……………….. tới ngày …………………..
Hai bên sẽ tổ chức họp và lập biên bản thanh lý hợp đồng sau đó……………… ngày. Bên A có trách nhiệm tổ chức vào thời kì, vị trí thích hợp.
Hợp đồng này được làm thành …………..bản có trị giá như nhau, mỗi bên giữ……… bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A
Chức vụ:
Ký tên
(Đóng dấu)

ĐẠI DIỆN BÊN B
Chức vụ:
Ký tên
(Đóng dấu)

Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục Hợp đồng – Nghiệm thu – Thanh lý trong mục biểu mẫu nhé.

[rule_2_plain]

#Mẫu #hợp #đồng #gia #công #hàng #hóa


Back to top button