Biểu Mẫu

Mẫu giấy chứng sinh 2022

Khi trẻ em sinh ra, cha, mẹ, ông bà ngoại lập Giấy khai sinh để xác nhận việc sinh con. Vì vậy, những thông tin cần biết về Giấy chứng sinh, Mẫu Giấy chứng sinh 2022 theo Thông tư 17/2012 / TT-BYT đã được Thông tư 34/2015 / TT-BYT và Thông tư 27/2019 / TT sửa đổi, bổ sung một số điều. . – Đánh bại.

  • Đơn đề nghị cấp lại giấy khai sinh
  • Mẫu giấy khai sinh cho bà mẹ mang thai hộ
  • Đơn của Người thụ hưởng Chăm sóc Nuôi dưỡng

1. Giấy khai sinh là gì?

Giấy khai sinh là một tờ giấy ghi các thông tin về trẻ sơ sinh như ngày, giờ sinh, tên cha mẹ, nơi sinh. Giấy chứng sinh được cấp cho cha, mẹ, người thân thích của trẻ em do bệnh viện, cơ sở y tế nơi đã sinh ra.

Giấy khai sinh là giấy tờ quan trọng để được cấp giấy khai sinh, nếu chưa có giấy khai sinh hoặc bị mất thì phải xin cấp mới / cấp lại giấy khai sinh.

2. Tôi cần những gì để làm giấy khai sinh?

Thông tư quy định việc cấp và sử dụng giấy khai sinh. Theo quy định tại 17/2012 / TT-BYT, các tổ chức sau đây có thể cấp giấy khai sinh:

– Bệnh viện đa khoa có chuyên khoa Sản Bệnh viện chuyên khoa sản, bệnh viện sản – nhi;

– nhà hộ sinh;

– Trạm y tế cấp cộng đồng;

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hợp pháp khác được phép hoạt động dịch vụ hộ sinh.

Mặc dù hiện nay không có cơ quan có thẩm quyền cấp giấy khai sinh nhưng vẫn có nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ làm giấy khai sinh giả. Hành vi đó là vi phạm pháp luật và phải bị xử lý ngay.

Giấy chứng sinh do bệnh viện hoặc cơ sở y tế nơi bé sinh ra cũng như thông tin mẹ và bé đều được bệnh viện ghi trên giấy khai sinh. Tên cha / mẹ, số CCCD / CMND, địa chỉ đăng ký thường trú, tạm trú nếu cha mẹ hoặc người thân khai trên giấy khai sinh,…

3. Giấy khai sinh năm 2022

3.1 Mẫu giấy khai sinh của trẻ em sinh ra tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

cơ sở y tế
…………………………………………………………………………………………………………

Biểu mẫu BYT / CS-2012
con số: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Số lượng sách: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

giấy khai sinh
(ban hành kèm theo Thông tư số 17/2012 / TT-BYT ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ Y tế)

Họ và tên mẹ / NND: …………………………

ngày sinh: ……………………………………….. ……………

Nơi đăng ký thường trú:…

…………………………………………………………………………………………………………

Số CCCD / CMND / Hộ chiếu: ……………………………………. …. ……………

Mọi người: ………..

Sinh thời:… Hiện nay… Phút ….. Ngày … Tháng … Năm …..

đầu vào: … … … … … … … … …

Số lần sinh:… .Số trẻ em sống sót:…

Số con khi sinh: …………..

Giới tính của con:… cân nặng…

Sức khỏe của con bạn:…

Dự định đặt tên cho bé: …….

Hộ sinh: ………………………………………… ……… …………………………………………………………………………………………………

… … … … ., ngày tháng … . năm … …

cha, mẹ, nd
(Ký, họ tên)

accoucheur
(Ký, họ tên)

cử tri
(Chữ ký, họ tên và chức danh)

nhân viên chăm sóc sức khỏe
(Chữ ký, con dấu và tên)

Ghi chú Giấy khai sinh đầu tiên: Số:… Số sách: …. (nếu cấp lại)

cơ sở y tế
…………………………………………………………………………………………………………

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Phụ lục 01

Biểu mẫu BYT / CS-2012
con số: … … … … … … … .
Quyển số: …………..

giấy khai sinh

(ban hành kèm theo Thông tư số 17/2012 / TT-BYT ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ Y tế)

Tên mẹ / người giám hộ:…

Nơi đăng ký thường trú: ……………

…………………………………………………………………………………………………………

Số CCCD / CMND / Hộ chiếu: ……………………………

Mọi người: ………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………

Sinh thời:… ..thành phố… phút, ngày … tháng… năm…

đầu vào: … … … … … … …

Số lần sinh ………….. Số trẻ em còn sống: …………..

Số con khi sinh: …………..

Giới tính của trẻ: ………….. Cân nặng: …………..

Sức khỏe của con bạn: …………………………

Đây là một kế hoạch để đặt tên cho con bạn:

Nữ hộ sinh: …………………………

… … … … ., ngày tháng … . năm… …

cha, mẹ, người chăm sóc
(Ký, họ tên)

accoucheur
(Ký, họ tên)

cử tri
(Chữ ký, họ tên và chức danh)

nhân viên chăm sóc sức khỏe
(Chữ ký, con dấu và tên)

bản ghi nhớ

Tên dự định có thể được thay đổi tại thời điểm đăng ký khai sinh;

Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày sinh con, cha, mẹ hoặc người giám hộ phải đăng ký khai sinh cho con.

3.2 Trẻ em sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Phụ lục 02

(ban hành kèm theo Thông tư số 17/2012 / TT-BYT ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ Y tế)

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

giới thiệu

Cấp giấy khai sinh

đến: … …

Tên mẹ / người giám hộ: …………………………

Năm sinh ………

Nơi đăng ký thường trú: ………………………………………. … …………………………………………………………………………………………………………

Số CCCD / CMND / Hộ chiếu: …………………………… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Mọi người: ………………………………………… ……………………………………………………………………………………

Ngày tôi sinh:… ..thành phố … phút, ngày … .tháng …

đầu vào:… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Số lần sinh … …………………………………………………………………………………………

Số con khi sinh này: ……………………………………. …

Giới tính con: ………………………… Cân nặng:… … … … … … … … .

Tình trạng hiện tại của con bạn: ……………………………………… …

Hộ sinh: ………………………………………… ……… ……………………………………………………………………………

Dự định đặt tên con: ………………………………………. … ..

… … … … … … … … , ngầy……tháng… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …năm…

ứng viên
(Ký, họ tên)

3.3 Trẻ em sinh ra nhờ mang thai hộ

cơ sở y tế
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Mẫu BYT / CS-2015
con số: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ……
Số lượng sách: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

giấy khai sinh

(ban hành kèm theo Thông tư số 34/2015 / TT-BYT ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Bộ Y tế)

1. Thông tin của người xin mang thai hộ

Vợ tên: …………… Năm sinh: …………..

Số CCCD / CMND / Hộ chiếu:…

Nơi đăng ký thường trú: ……………

Họ và tên chồng: …………………………. Năm sinh: ……….. ….

Số CCCD / CMND / Hộ chiếu:…

Nơi đăng ký thường trú: …………………………. ..

2. Thông tin người mẹ đại diện

Họ và tên vợ: ……………………………………….

Số CCCD / CMND / Hộ chiếu:… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Nơi đăng ký thường trú:…

Họ và tên Chồng: ……… Năm sinh: ………

Số CCCD / CMND / Hộ chiếu:… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Nơi đăng ký thường trú:…

Sinh thời:… thành phố.… phút… Công việc… tháng… năm…

đầu vào: … … … … … … … … … … … … … … … … ..

Số người sinh: ………….. Số trẻ em hiện đang sống ……………

Số con khi sinh: ……………

Giới tính của trẻ: ……… Cân nặng …

Sức khỏe của con bạn: …………………………

Dự định đặt tên cho bé: …….

Hộ sinh: ………………………………………… ……… …………………………………………………………………………………………………

… … ., ngày tháng … . năm … …

Người MTH
(Ký, họ tên)

Những người yêu cầu MTH
(Ký, họ tên)

accoucheur
(Ký, họ tên)

nhân viên chăm sóc sức khỏe
(Chữ ký, Chức danh)

Ghi chú trên giấy khai sinh đầu tiên: Số:…

cơ sở y tế
…………………………………………………………………………………………………………

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Mẫu BYT / CS-2015
con số: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … số sách: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

giấy khai sinh

(ban hành kèm theo Thông tư số 34/2015 / TT-BYT ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Bộ Y tế)

1. Thông tin của người xin mang thai hộ

Họ và tên vợ: …………… Năm sinh: …………..

Số CCCD / CMND / Hộ chiếu:…

Nơi đăng ký thường trú: …………..

Họ và tên Chồng: ……… Năm sinh: ………

Số CCCD / CMND / Hộ chiếu:…

Nơi đăng ký thường trú:…

2. Thông tin người mẹ đại diện

Vợ tên: …………… Năm sinh: …………..

Số CCCD / CMND / Hộ chiếu:. … … Mọi người: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Nơi đăng ký thường trú: ……………

Họ và tên Chồng: ……… Năm sinh: ………

Số CCCD / CMND / Hộ chiếu:…

Nơi đăng ký thường trú:…

Giờ sinh: .. giờ… phút … Công việc … tháng … năm …

đầu vào: … … … … … … … … … ..

Số sinh: ………….. Số trẻ đang sống …………..

Số con khi sinh: ……………

Giới tính của con: ……………

Sức khỏe của con bạn: …………………………

Đây là một kế hoạch để đặt tên cho con bạn:

Nữ hộ sinh: …………..

… … … … ., ngày tháng … . năm … …

MTH Cá nhân / Người yêu cầu MTH
(Ký, họ tên)

accoucheur
(Ký, họ tên)

cử tri
(Chữ ký, họ tên và chức danh)

nhân viên chăm sóc sức khỏe
(Chữ ký, con dấu và tên)

bản ghi nhớ

Đứa trẻ được sinh ra là con của Ben (vợ chồng cô) thông qua một người mẹ đẻ thuê.

Tên của đứa trẻ mà người xin mang thai hộ có thể được thay đổi khi đăng ký khai sinh;

Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày sinh con, cha, mẹ phải đăng ký khai sinh cho con.

4. Quy định về việc cấp giấy khai sinh cho trẻ em

Quy định về cấp giấy khai sinh cho trẻ em được quy định tại Thông tư 17/2012 / TT-BYT, Thông tư 34/2015 / TT-BYT và Thông tư 27/2019 / TT-BYT. Trẻ em sinh ra tại bệnh viện, trung tâm y tế, hộ sinh được cấp giấy chứng sinh khi trẻ sinh ra. Các vùng nông thôn thường hạn chế về cơ sở vật chất y tế, nơi trẻ thường được sinh tại nhà, do đó cha mẹ hoặc người thân phải xin giấy khai sinh cho trẻ.

  • Trường hợp 1: Trẻ em sinh ra tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Căn cứ Thông tư 34/2015 / TT-BYT Sửa đổi a, Thông tư 17/2012 / TT-BYT, Điều 2.1 Khoản 1:

Trước khi trẻ sơ sinh về nhà, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm điền đầy đủ thông tin theo mẫu Giấy chứng sinh tại Phụ lục 01 hoặc Phụ lục 01A ban hành kèm theo Thông tư 17/2012 / TT-BYT. Cha mẹ hoặc người thân của trẻ có trách nhiệm đọc và kiểm tra kỹ thông tin trước khi ký. Giấy khai sinh được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, 01 bản cấp cho cha, mẹ hoặc người thân thích của trẻ em để làm thủ tục đăng ký khai sinh, 01 bản lưu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

  • Trường hợp 2: Trẻ sinh ra ngoài cơ sở khám, chữa bệnh

Thông tư số 27/2019 / TT-BYT Sửa đổi c, phù hợp với Thông tư 17/2012 / TT-BYT Điều 2.2 Đoạn 1 Đoạn 1:

Trường hợp trẻ sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do nhân viên y tế thôn bản, nữ hộ sinh đỡ đẻ thì cha, mẹ, người chăm sóc trẻ phải xin giấy chứng sinh. Được quy định tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo Nghị định 17/2012 / TT-BYT và nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng sinh cho trẻ tại cơ sở y tế công lập nơi trẻ sinh ra. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng sinh, trung tâm y tế công lập địa phương phải làm thủ tục cấp giấy chứng sinh cho trẻ. Đối với việc xác minh, thời hạn xác minh không quá 05 ngày làm việc.

  • Trường hợp 3: Trẻ sinh ra nhờ mang thai hộ

Theo quy định tại Điều 1 Khoản 2 Thông tư 34/2015 / TT-BYT như sau:

Khi sinh con bằng công nghệ mang thai hộ, vợ, chồng nhờ mang thai hộ hoặc bên yêu cầu mang thai hộ phải cung cấp Giấy chứng nhận sinh con bằng công nghệ mang thai hộ theo quy định tại Phụ lục 05 ban hành kèm theo Nghị định này. Thông tư 34/2015 / TT-BYT và bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu Bản thỏa thuận về việc mang thai hộ vì mục đích nhân đạo giữa người nhờ mang thai hộ và người mang thai hộ đưa trẻ em đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bẩm sinh.

Trẻ em sinh ra nhờ công nghệ mang thai hộ được cấp Giấy chứng sinh theo mẫu quy định tại Phụ lục 01A ban hành kèm theo Thông tư 34/2015 / TT-BYT. Giấy khai sinh này chứng minh người mẹ mang thai hộ khi thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh.

Chúng tôi mời độc giả của chúng tôi xem thêm các mẫu có liên quan trong phần Biểu mẫu.


Thông tin thêm

Mẫu giấy chứng sinh 2022

Khi trẻ sinh ra, cha, mẹ hoặc ông bà ngoại sẽ làm giấy khai sinh để xác nhận việc trẻ được sinh ra. Như vậy là những thông tin cần biết về Giấy khai sinh, Mẫu giấy khai sinh 2022 theo Thông tư 17/2012 / TT-BYT được sửa đổi bổ sung một số điều bởi Thông tư 34/2015 / TT-BYT và Thông tư 27/2019 / TT – BYT.
Hồ sơ cấp lại giấy khai sinh
Mẫu giấy khai sinh trong trường hợp mang thai hộ
Đơn của người nhận dịch vụ chăm sóc nuôi dưỡng
1. Giấy khai sinh là gì?
Giấy khai sinh là một tờ giấy ghi thông tin về một em bé mới chào đời như ngày, giờ sinh, tên cha mẹ, nơi sinh của em bé. Giấy chứng sinh sẽ do bệnh viện, cơ sở y tế nơi trẻ sinh ra cấp cho cha mẹ hoặc người thân khi trẻ sinh ra.
Giấy khai sinh là giấy tờ quan trọng để được cấp giấy khai sinh, nếu chưa có giấy khai sinh hoặc bị mất giấy khai sinh thì phải xin cấp mới / cấp lại giấy khai sinh.
2. Bạn cần những gì để làm giấy khai sinh?
Theo Thông tư số 17/2012 / TT-BYT quy định về cấp và sử dụng giấy chứng sinh, các cơ sở sau đây có thẩm quyền cấp giấy chứng sinh:
– Bệnh viện đa khoa có khoa sản; Các bệnh viện chuyên sản phụ khoa, Bệnh viện Sản – Nhi;
– Nhà hộ sinh;
– Trạm y tế cấp xã;
– Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hợp pháp khác được phép kinh doanh dịch vụ hộ sinh.
Hiện nay, có rất nhiều cơ sở không có thẩm quyền cấp giấy khai sinh nhưng vẫn cung cấp dịch vụ làm giấy khai sinh giả trên thị trường. Những hành vi này là vi phạm pháp luật và cần được xử lý kịp thời.
Giấy chứng sinh do bệnh viện hoặc cơ sở y tế nơi bé sinh ra cấp, thông tin của mẹ và bé sẽ được bệnh viện ghi đầy đủ trên giấy khai sinh. Trường hợp, cha, mẹ, người thân tự khai trên Giấy khai sinh thì chỉ cần điền đầy đủ thông tin vào Giấy khai sinh như họ tên cha / mẹ, số CCCD / CMND, địa chỉ nơi đăng ký thường trú, tạm trú, …
3. Mẫu giấy khai sinh 2022
3.1 Mẫu giấy khai sinh của trẻ em sinh ra tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Cơ sở y tế ……………………

Biểu mẫu BYT / CS-2012Con số: …………………….Số sách: ………….

GIẤY KHAI SINH(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2012 / TT-BYT ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
Họ và tên mẹ / NND: ……………………
Năm sinh: …………………………………
Nơi đăng ký thường trú: …………… .. ………………
……………………
Số CCCD / CMND / Hộ chiếu: ……………………. ……………
Dân tộc: ……………
Sinh con lúc: … giờ …. phút ….. ngày … tháng … năm …..
Ở trong: ………………………
Số sinh:… .Số trẻ còn sống: ……
Số con trong lần sinh này: …………
Giới tính của trẻ:… Cân nặng…
Tình trạng sức khỏe của cháu: ……
Dự định đặt tên cho bé là: …………
Nữ hộ sinh: ………………..…………………….
…………., ngày tháng …. năm ……

Cha, Mẹ, NND(Ký, ghi rõ họ tên)

Nữ hộ sinh(Ký, ghi rõ họ tên)

Người bỏ phiếu(Chữ ký, họ tên và chức danh)

Trưởng phòng chăm sóc sức khỏe(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú Giấy khai sinh lần đầu: Số: …. Số sổ: ……. (nếu cấp lại)

Cơ sở y tế……………………

CŨCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMđộc lập-Tự do-Hạnh phúc

Phụ lục số 01
Biểu mẫu BYT / CS-2012Con số: ………………….Quyển số: …………… ..

GIẤY KHAI SINH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2012 / TT-BYT ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
Họ và tên mẹ / người chăm sóc: …………… Năm sinh:…
Nơi đăng ký thường trú: ……………………
……………………………………………………
Số CCCD / CMND / Hộ chiếu: …………………… ..
Dân tộc:……………………………………….
Sinh con lúc:… ..giờ… phút, ngày… tháng… năm ..…
Ở trong: …………………
Số sinh ………… .Số trẻ còn sống: …………
Số con trong lần sinh này: …………
Giới tính của trẻ: ………… Cân nặng: …………
Tình trạng sức khỏe của cháu: ……………………
Dự định đặt tên con là: ……………………
Nữ hộ sinh:…………………….
…………., ngày tháng …. năm……

Cha, mẹ, người nuôi dưỡng (Ký, ghi rõ họ tên)

Nữ hộ sinh (Ký, ghi rõ họ tên)

Người bỏ phiếu(Chữ ký, họ tên và chức danh)

Trưởng phòng chăm sóc sức khỏe(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú
Tên dự định có thể được thay đổi khi đăng ký khai sinh,
Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày sinh con, cha, mẹ hoặc người nuôi dưỡng phải đăng ký khai sinh cho trẻ em.

3.2 Trẻ em sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Phụ lục số 02
(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2012 / TT-BYT ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập-Tự do-Hạnh phúc

ĐỀ XUẤT
Cấp giấy khai sinh

Thân mến: ……
Tên mẹ / người chăm sóc: ……………………
Năm sinh…………..
Nơi đăng ký thường trú: …………………… .. ………………
Số CCCD / CMND / Hộ chiếu: ……………………. ………… ..…
Dân tộc:…………………………………………………………
Con sinh vào hồi: …… ..giờ …… phút, ngày …… .tháng …… năm: …………
Ở trong:……………………………………………………………
Số sinh …………………… Số trẻ đang sống: ……………………
Số con trong lần sinh này: …………………… ..
Giới tính con: ……………………. Cân nặng: …………………….
Tình trạng hiện tại của cháu bé: …………………… ..
Nữ hộ sinh:…………………………………………………….
Dự định đặt tên con: …………………… ..
…………., ngầy……tháng………….năm……

Người xin việc(Ký, ghi rõ họ tên)

3.3 Trẻ em sinh ra nhờ mang thai hộ

Cơ sở y tế ………… ..

Biểu mẫu BYT / CS-2015Con số: …………. ……Số sách: ………….

GIẤY KHAI SINH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 34/2015 / TT-BYT ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
1. Thông tin của bên yêu cầu mang thai hộ:
Họ và tên vợ: …………… Sinh năm: …………
Số CCCD / CMND / Hộ chiếu: ………… Dân tộc: …………
Nơi đăng ký thường trú: …………….
Họ và tên chồng: …………………… Sinh năm: …………
Số CCCD / CMND / Hộ chiếu: ………… Dân tộc: …………
Nơi đăng ký thường trú: …………… ..
2. Phần thông tin của bên mang thai hộ
Họ và tên vợ: …………………… Sinh năm: …………
Số CCCD / CMND / Hộ chiếu: ………… Dân tộc: ……………………
Nơi đăng ký thường trú: …………… ..…
Họ và tên chồng: ………… Năm sinh: …………
Số CCCD / CMND / Hộ chiếu: ………… Dân tộc: ……………………
Nơi đăng ký thường trú: …………… ..…
Sinh con lúc:… giờ.… Phút… .ngày… tháng… năm…
Ở trong: …………………………………………..
Số sinh: ………… Số trẻ hiện đang sống …………
Số con trong lần sinh này: ……………………
Giới tính của trẻ: ………… Cân nặng ……
Tình trạng sức khỏe của cháu bé: ……………………
Dự định đặt tên cho bé là: …………
Nữ hộ sinh: …………………….…………………….
……., ngày tháng …. năm ……

Người MTH (Ký, ghi rõ họ tên)

Những người yêu cầu MTH(Ký, ghi rõ họ tên)

Nữ hộ sinh(Ký, ghi rõ họ tên)

Trưởng phòng chăm sóc sức khỏe(Chữ ký, ghi rõ chức danh)

Ghi chú Giấy khai sinh lần đầu: Số: …… Số sổ: ….. (nếu cấp lại)

Cơ sở y tế……………………

CŨCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMđộc lập-Tự do-Hạnh phúc

Biểu mẫu BYT / CS-2015Con số: ……………………. Số sách: ………….

GIẤY KHAI SINH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 34/2015 / TT-BYT ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
1. Thông tin của bên yêu cầu mang thai hộ:
Họ và tên vợ: ………… Năm sinh: …………
Số CCCD / CMND / Hộ chiếu: ………… Dân tộc: …………
Nơi đăng ký thường trú: ………………
Họ và tên chồng: ………… Năm sinh: …………
Số CCCD / CMND / Hộ chiếu: …… Dân tộc: …………
Nơi đăng ký thường trú: …………… .. …………
2. Phần thông tin của bên mang thai hộ
Họ và tên vợ: …………… Sinh năm: …………
Số CCCD / CMND / Hộ chiếu:. …… Dân tộc: ……………………
Nơi đăng ký thường trú: …………….
Họ và tên chồng: ………… Năm sinh: …………
Số CCCD / CMND / Hộ chiếu: …… Dân tộc: …………
Nơi đăng ký thường trú: …………… .. ……
Sinh con lúc: .. giờ … phút … ngày … tháng … năm …
Ở trong: ………………………..
Số sinh: ………… Số trẻ đang sống …………
Số con trong lần sinh này: ……………………
Giới tính của con: ………… .Weight …………
Tình trạng sức khỏe của cháu bé: ……………………
Dự định đặt tên con là: ……………………
Nữ hộ sinh:………….
…………., ngày tháng …. năm ……

Người MTH / Người yêu cầu MTH(Ký, ghi rõ họ tên)

Nữ hộ sinh(Ký, ghi rõ họ tên)

Người bỏ phiếu(Chữ ký, họ tên và chức danh)

Trưởng phòng chăm sóc sức khỏe(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú
Đứa trẻ sinh ra là con của Ben (vợ chồng chị) nhờ đẻ mướn.
Tên của đứa trẻ dự định (do người yêu cầu mang thai hộ dự định) có thể được thay đổi khi đăng ký khai sinh,
Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày sinh con, cha, mẹ phải đăng ký khai sinh cho con.

4. Quy định về cấp giấy khai sinh cho trẻ em
Quy chế cấp giấy khai sinh cho trẻ em được quy định tại Thông tư 17/2012 / TT-BYT, Thông tư 34/2015 / TT-BYT và Thông tư 27/2019 / TT-BYT. Trẻ sinh tại bệnh viện, trạm y tế, nhà hộ sinh được cấp Giấy chứng sinh khi trẻ chào đời. Ở vùng nông thôn, cơ sở vật chất y tế còn hạn chế nên thường em bé được sinh tại nhà, trường hợp này cha mẹ hoặc người thân phải xin giấy khai sinh cho em bé.
Trường hợp 1: Trẻ em sinh ra tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Căn cứ khoản 1 Điều 1 Thông tư 34/2015 / TT-BYT sửa đổi điểm a khoản 2 Điều 2 Thông tư 17/2012 / TT-BYT:
Trước khi trẻ sơ sinh về nhà, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm ghi đầy đủ các thông tin theo mẫu Giấy chứng sinh tại Phụ lục 01 hoặc Phụ lục 01A ban hành kèm theo Thông tư 17/2012 / TT-BYT. Cha mẹ hoặc người thân của trẻ có trách nhiệm đọc và kiểm tra lại thông tin trước khi ký. Giấy khai sinh được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, 01 bản giao cho cha, mẹ hoặc người thân thích của trẻ em làm thủ tục đăng ký khai sinh, 01 bản lưu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Trường hợp 2: Trẻ sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Căn cứ khoản 1 Điều 1 Thông tư số 27/2019 / TT-BYT sửa đổi điểm c khoản 2 Điều 2 Thông tư 17/2012 / TT-BYT:
Trường hợp trẻ em sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do cán bộ y tế, cô đỡ thôn bản đỡ đẻ thì cha, mẹ, người nuôi dưỡng của trẻ em phải làm đơn đề nghị cấp Giấy khai sinh. quy định tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư 17/2012 / TT-BYT và nộp tại Trạm Y tế xã nơi trẻ em sinh ra để xin cấp Giấy chứng sinh cho trẻ em. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng sinh, Trạm Y tế xã phải làm thủ tục cấp Giấy khai sinh cho trẻ. Trường hợp phải xác minh thì thời hạn xác minh không quá 05 ngày làm việc.
Trường hợp 3: Đứa trẻ được sinh ra nhờ mang thai hộ
Căn cứ khoản 2 Điều 1 Thông tư 34/2015 / TT-BYT như sau:
Trường hợp sinh con bằng kỹ thuật mang thai hộ thì vợ, chồng nhờ mang thai hộ hoặc bên nhờ mang thai hộ phải nộp Giấy xác nhận sinh con bằng kỹ thuật mang thai hộ theo Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư này. Thông tư 34/2015 / TT-BYT và bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu Thỏa thuận mang thai hộ vì mục đích nhân đạo giữa bên nhờ mang thai hộ và bên mang thai hộ đưa trẻ em đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi đứa trẻ được sinh ra.
Trẻ em sinh ra do thực hiện kỹ thuật mang thai hộ được cấp Giấy chứng sinh theo Mẫu quy định tại Phụ lục 01A ban hành kèm theo Thông tư 34/2015 / TT-BYT. Giấy khai sinh này là giấy tờ chứng minh việc mang thai hộ khi làm thủ tục đăng ký khai sinh.
Mời quý độc giả tham khảo thêm các mẫu liên quan tại mục Biểu mẫu.

#Mẫu #giấy #chứng #sinh


Back to top button