Biểu Mẫu

Mẫu giấy chứng nhận an toàn sinh học

Giđấy chứng thực mẫu phòng thí nghiệm an toàn sinh vật học

Mẫu Giđấy chứng thực Phòng thí nghiệm An toàn Sinh học là một mẫu giấy được tạo ra để lập hồ sơ chứng thực Phòng thí nghiệm An toàn Sinh học. Mẫu nêu rõ nội dung chứng thực, chứng thực của phòng thí nghiệm,…. Vui lòng đọc thông tin cụ thể và tải về từ đây.

Đơn xin cấp giấy chứng thực an toàn sinh vật học

Tiếp nhận hồ sơ cấp mới hoặc cấp lại giấy chứng thực an toàn sinh vật học

Tuyên bố của viên chức phòng thí nghiệm

Nội dung cơ bản của mẫu Giđấy chứng thực phòng thí nghiệm an toàn sinh vật học như sau:

Bộ Y tế Công cộng
——-

nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: ….. / GCNATSH

giấy chứng thực

Tên phòng thí nghiệm:. ………………………………………………………… .. ……

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………….

Tên cơ sở nơi đặt viện: ……………………. …….

Đạt tiêu chuẩn phòng xét nghiệm an toàn sinh vật học …………………… ..

Giđấy chứng thực an toàn sinh vật học này có thời hạn 01 năm kể từ ngày cấp.

…………, tháng ngày năm…

bộ trưởng, mục sư
(Ký tên và đóng dấu)

Giđấy chứng thực mẫu phòng thí nghiệm an toàn sinh vật học


Thông tin thêm

Mẫu giấy chứng thực an toàn sinh vật học

[rule_3_plain]

Mẫu giấy chứng thực phòng xét nghiệm an toàn sinh vật học
Mẫu giấy chứng thực phòng xét nghiệm an toàn sinh vật học là mẫu giấy được lập ra để ghi chép về việc chứng thực phòng xét nghiệm an toàn sinh vật học. Mẫu nêu rõ nội dung chứng thực, phòng xét nghiệm được chứng thực… Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và tải về tại đây.
Đơn đề xuất cấp Giđấy chứng thực an toàn sinh vật học
Phiếu tiếp thu Hồ sơ đề xuất cấp mới, cấp lại Giđấy chứng thực an toàn sinh vật học
Mẫu bản kê khai nhân sự của phòng xét nghiệm
Nội dung cơ bản của mẫu giấy chứng thực phòng xét nghiệm an toàn sinh vật học như sau:

BỘ Y TẾ——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: …../GCNATSH

GIẤY CHỨNG NHẬN
Tên phòng xét nghiệm: .…………………………………………………………………..…
Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………….
Tên cơ sở có phòng xét nghiệm: ………………………………….………………….…….
Đã đạt tiêu chuẩn phòng xét nghiệm an toàn sinh vật học cấp ……………………………..
Giđấy chứng thực an toàn sinh vật học này có trị giá 01 năm kể từ ngày cấp./.

…………, ngày…tháng…năm…

BỘ TRƯỞNG(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu giấy chứng thực phòng xét nghiệm an toàn sinh vật học

[rule_2_plain]

#Mẫu #giấy #chứng #nhận #toàn #sinh #học


Back to top button