Biểu Mẫu

Mẫu đề nghị tham gia khóa đào tạo tôn giáo ở nước ngoài

Đơn đăng ký tham gia khóa tập huấn về tôn giáo ở nước ngoài

Đơn đăng ký tham gia tập huấn tôn giáo ở nước ngoài là mẫu đơn được lập để xin phép tham gia tập huấn tôn giáo ở nước ngoài. Trong đơn ghi rõ thông tin về người đăng ký, thông tin về khóa tập huấn tôn giáo, v.v. Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và tải về mẫu đơn tại đây.

Yêu cầu mẫu cho các bài giảng và truyền giảng bên ngoài các cơ sở tôn giáo

Mẫu đề xuất mời tổ chức, tư nhân nước ngoài hoạt động tôn giáo tại Việt Nam

Đơn đăng ký tham gia hoạt động tôn giáo ở nước ngoài

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đăng ký tham gia khóa tập huấn, bồi dưỡng về tôn giáo ở nước ngoài như sau.

nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————

………… (1), ngày …… tháng ……………….

Khuyến nghị tham gia các khóa tập huấn về tôn giáo ở nước ngoài

Kính gửi: Ban Tôn giáo Chính phủ.

Tiêu biểu:

Họ và tên:………………. ………………Ngày sinh nhật……………………

Tên tôn giáo (nếu có) ………………………………………………………………

Số CMND: ……………………. Ngày cấp: ………… .. Nơi cấp: …………………….

Chức vụ, cấp bậc (nếu có): ……………………………………………………

Tên nhóm tôn giáo: ………………………………………………………………………………………………

Tên thương nghiệp quốc tế: …………………………………………………………………… ..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………….

Yêu cầu tham gia khóa tập huấn về tôn giáo ở nước ngoài với nội dung sau:

Họ và tên:……………………. Ngày sinh nhật…………..

Tên tôn giáo (nếu có) …………………………………………………….

Số CMND: ……………… Ngày cấp: ……………………. Nơi cấp: ………………

Chức vụ, cấp bậc (nếu có): …………………………………………………….

Mục tiêu tập huấn: ………………………………………………………….

Chương trình giáo dục: …………………………………………………………………………

Thời gian huấn luyện: …………………………………………………………………………….

Vị trí tập huấn: …………………………………………………………………………………… ..

Yêu cầu phải được đính kèm dưới đây: Văn bản chấp thuận tập huấn của một nhóm hoặc tư nhân tôn giáo nước ngoài. Văn bản chấp thuận của nhóm tôn giáo trực tiếp kiểm soát nó.

TM.Nhóm tôn giáo

(Chữ ký, tên, đóng dấu)).

(1) Nơi đặt trụ sở của tổ chức tôn giáo.

Đơn đăng ký tham gia khóa tập huấn về tôn giáo ở nước ngoài

..


Thông tin thêm

Mẫu đề xuất tham gia khóa tập huấn tôn giáo ở nước ngoài

[rule_3_plain]

Mẫu đơn đề xuất tham gia khóa tập huấn tôn giáo ở nước ngoài
Mẫu đơn đề xuất tham gia khóa tập huấn tôn giáo ở nước ngoài là mẫu đơn đề xuất được lập ra để đề xuất về việc được tham gia khóa tập huấn tôn giáo ở nước ngoài. Mẫu đơn đề xuất nêu rõ thông tin của người đề xuất, thông tin về khóa tập huấn tôn giáo… Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và tải về mẫu đơn đề xuất tại đây.
Mẫu đề xuất giảng đạo, tuyên giáo ngoài cơ sở tôn giáo
Mẫu đề xuất mời tổ chức, tư nhân là người nước ngoài vào hoạt động tôn giáo tại Việt Nam
Mẫu đề xuất tham gia hoạt động tôn giáo ở nước ngoài
Nội dung cơ bản của mẫu đơn đề xuất tham gia khóa tập huấn tôn giáo ở nước ngoài như sau:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc—————–
………(1), ngày……tháng……năm……
ĐỀ NGHỊ VỀ VIỆC THAM GIA KHÓA ĐÀO TẠO TÔN GIÁO Ở NƯỚC NGOÀI
Kính gửi: Ban Tôn giáo Chính phủ.
Người đại diện:
Họ và tên: ………………………….………………Năm sinh ……………………
Tên gọi trong tôn giáo (nếu có) …………………………………………………………
Giđấy CMND số:…………….Ngày cấp:…………..Nơi cấp: …………………….
Chức vụ, phẩm trật (nếu có): ……………………………………………………………
Tên tổ chức tôn giáo: ………………………………………………………………………
Tên giao dịch quốc tế: ……………………………………………………………………..
Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………….
Yêu cầu về việc tham gia khóa tập huấn tôn giáo ở nước ngoài với nội dung sau:
Họ và tên: ………………………………….………………Năm sinh …………..
Tên gọi trong tôn giáo (nếu có) ………………………………………………………….
Số giấy CMND:………………Ngày cấp:……………….Nơi cấp: ………………
Chức vụ, phẩm trật (nếu có): ……………………………………………………………..
Mục tiêu tập huấn: …………………………………………………………………………….
Chương trình tập huấn: ………………………………………………………………………
Thời gian tập huấn: …………………………………………………………………………….
Nơi tập huấn: ……………………………………………………………………………………..
Kèm theo đề xuất gồm: văn bản chấp thuận tập huấn của tổ chức, tư nhân tôn giáo nước ngoài; văn bản chấp thuận của tổ chức tôn giáo quản lý trực tiếp.

TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở chính của tổ chức tôn giáo.
Mẫu đơn đề xuất tham gia khóa tập huấn tôn giáo ở nước ngoài

TagsThủ tục hành chính

[rule_2_plain]

#Mẫu #đề #nghị #tham #gia #khóa #đào #tạo #tôn #giáo #ở #nước #ngoài


  • Tổng hợp: Thư Viện Hỏi Đáp
  • Nguồn: https://bigdata-vn.com/mau-de-nghi-tham-gia-khoa-dao-tao-ton-giao-o-nuoc-ngoai-2/
Back to top button