Biểu Mẫu

Mẫu 7-KNĐ: Báo cáo đề nghị kết nạp Đảng viên 2022

Mẫu 7-KNĐ: Báo cáo đề nghị kết nạp Đảng viên 2022 là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc đề nghị kết nạp Đảng viên. Mẫu báo cáo nêu rõ thành phần tham gia báo cáo, nội dung báo cáo… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu báo cáo tại đây.

  • Mẫu 6-KNĐ: Nghị quyết đề nghị kết nạp Đảng viên
  • Quy trình kết nạp Đảng viên
  • Mẫu lời tuyên thệ kết nạp đảng viên mới

1. Mẫu báo cáo đề nghị kết nạp Đảng viên mới nhất

Báo cáo đề nghị kết nạp Đảng viên là một trong những quy trình bắt buộc trong kết nạp Đảng viên. Đây được coi là bước thẩm định lại các trình tự, thủ tục và danh sách mà tổ chức Đảng trong chi bộ đã thực hiện. Đảng bộ có thẩm quyền xem xét lại thẩm quyền của chi bộ và cách thức tổ chức kết nạp công dân vào trong hàng ngũ của Đảng.

Có thể thấy rằng, Điều lệ Đảng quy định rất nghiêm ngắt các nguyên tắc hoạt động và nghĩa vụ trách nhiệm của một người Đảng viên. Do vậy, bên cạnh các khâu xét duyệt những đối tượng đủ điều kiện để kết nạp Đảng thì chi bộ Đảng, người thực hiện các quy trình kết nạp đảng cũng phải thực hiện đúng thẩm quyền và tuân thủ theo quy định. Mọi hoạt động của đảng chi bộ đều phải lập thành văn bản để báo cáo tới Đảng bộ cấp trên.

2. Nội dung cơ bản của mẫu 7-KNĐ

Dưới đây là mẫu báo cáo về việc thẩm định đề nghị kết nạp Đảng viên mời bạn đọc tham khảo nhé.

ĐẢNG BỘ…………………………
ĐẢNG ỦY…………………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
—————

Số -BC/ĐU

……………, ngày …… tháng …… năm ………

BÁO CÁO

về việc thẩm định nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên

Căn cứ Điều 4, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

Ngày …… tháng …… năm ………, Đảng ủy bộ phận ……………………………………… đã họp để thẩm định nghị quyết của chi bộ ……………………………………… đề nghị kết nạp quần chúng ……………………………………… vào Đảng.

Tổng số ủy viên Ban Chấp hành …………… đồng chí. Có mặt: …………… đồng chí.

Vắng mặt: …………… đồng chí.

Lý do vắng mặt: ………………………………………………………………………………………………

Chủ trì hội nghị: Đồng chí ………………………… Chức vụ …………………………

Thư ký hội nghị: Đồng chí …………………………

Sau khi xem xét Nghị quyết số ………-NQ/CB ngày …… tháng …… năm ……… của Chi bộ ……………………………………… về việc đề nghị kết nạp quần chúng ……………… vào Đảng, Đảng ủy thống nhất kết luận như sau:

– Chi bộ đã thực hiện đúng (hoặc chưa đúng) thẩm quyền, đúng (hoặc chưa đúng, hoặc còn thiếu) thủ tục quy định.

Đối chiếu với Quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đảng viên, Đảng ủy bộ phận…………… báo cáo với Đảng ủy cơ sở ………………… xét (hoặc không) kết nạp quần chúng ……………………… vào Đảng với sự tán thành của …………… đồng chí (đạt ………%) so với tổng số cấp ủy viên; số không tán thành …………… đồng chí (chiếm ………%) với lý do……………………………………………………………………………….

Đề nghị Đảng ủy cơ sở:

– Xét kết nạp quần chúng vào Đảng. Chi bộ phải làm lại (hoặc không) thủ tục ……………

– (Hoặc không) xét kết nạp quần chúng vào Đảng.

Nơi nhận:
– Đảng ủy………………….. (để báo cáo);
– Lưu.

T/M ĐẢNG ỦY BỘ PHẬN
BÍ THƯ

(ký, ghi rõ họ và tên)

Như vậy, trên đây là những thông tin mà Thư Viện Hỏi Đáp chia sẻ tới bạn đọc. Bạn đọc có thể tìm xem các bài viết khác tại mục Thủ tục hành chính thuộc chuyên mục Biểu mẫu.

Các bài viết liên quan:

  • Đơn tố giác tội phạm 2022
  • Mẫu đơn đề nghị rút đơn khởi kiện 2022
  • Mẫu đơn xin mượn học bạ 2022 và cách viết

Xem thêm

Mẫu 7-KNĐ: Báo cáo đề nghị kết nạp Đảng viên 2022

Mẫu 7-KNĐ: Báo cáo đề nghị kết nạp Đảng viên 2022 là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc đề nghị kết nạp Đảng viên. Mẫu báo cáo nêu rõ thành phần tham gia báo cáo, nội dung báo cáo… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu báo cáo tại đây.
Mẫu 6-KNĐ: Nghị quyết đề nghị kết nạp Đảng viên
Quy trình kết nạp Đảng viên
Mẫu lời tuyên thệ kết nạp đảng viên mới
1. Mẫu báo cáo đề nghị kết nạp Đảng viên mới nhất
Báo cáo đề nghị kết nạp Đảng viên là một trong những quy trình bắt buộc trong kết nạp Đảng viên. Đây được coi là bước thẩm định lại các trình tự, thủ tục và danh sách mà tổ chức Đảng trong chi bộ đã thực hiện. Đảng bộ có thẩm quyền xem xét lại thẩm quyền của chi bộ và cách thức tổ chức kết nạp công dân vào trong hàng ngũ của Đảng.
Có thể thấy rằng, Điều lệ Đảng quy định rất nghiêm ngắt các nguyên tắc hoạt động và nghĩa vụ trách nhiệm của một người Đảng viên. Do vậy, bên cạnh các khâu xét duyệt những đối tượng đủ điều kiện để kết nạp Đảng thì chi bộ Đảng, người thực hiện các quy trình kết nạp đảng cũng phải thực hiện đúng thẩm quyền và tuân thủ theo quy định. Mọi hoạt động của đảng chi bộ đều phải lập thành văn bản để báo cáo tới Đảng bộ cấp trên.

2. Nội dung cơ bản của mẫu 7-KNĐ
Dưới đây là mẫu báo cáo về việc thẩm định đề nghị kết nạp Đảng viên mời bạn đọc tham khảo nhé.

ĐẢNG BỘ…………………………ĐẢNG ỦY…………………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM —————

Số -BC/ĐU

……………, ngày …… tháng …… năm ………

BÁO CÁO
về việc thẩm định nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên
Căn cứ Điều 4, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;
Ngày …… tháng …… năm ………, Đảng ủy bộ phận ……………………………………… đã họp để thẩm định nghị quyết của chi bộ ……………………………………… đề nghị kết nạp quần chúng ……………………………………… vào Đảng.
Tổng số ủy viên Ban Chấp hành …………… đồng chí. Có mặt: …………… đồng chí.
Vắng mặt: …………… đồng chí.
Lý do vắng mặt: ………………………………………………………………………………………………
Chủ trì hội nghị: Đồng chí ………………………… Chức vụ …………………………
Thư ký hội nghị: Đồng chí …………………………
Sau khi xem xét Nghị quyết số ………-NQ/CB ngày …… tháng …… năm ……… của Chi bộ ……………………………………… về việc đề nghị kết nạp quần chúng ……………… vào Đảng, Đảng ủy thống nhất kết luận như sau:
– Chi bộ đã thực hiện đúng (hoặc chưa đúng) thẩm quyền, đúng (hoặc chưa đúng, hoặc còn thiếu) thủ tục quy định.
Đối chiếu với Quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đảng viên, Đảng ủy bộ phận…………… báo cáo với Đảng ủy cơ sở ………………… xét (hoặc không) kết nạp quần chúng ……………………… vào Đảng với sự tán thành của …………… đồng chí (đạt ………%) so với tổng số cấp ủy viên; số không tán thành …………… đồng chí (chiếm ………%) với lý do……………………………………………………………………………….
Đề nghị Đảng ủy cơ sở:
– Xét kết nạp quần chúng vào Đảng. Chi bộ phải làm lại (hoặc không) thủ tục ……………
– (Hoặc không) xét kết nạp quần chúng vào Đảng.

Nơi nhận:– Đảng ủy………………….. (để báo cáo);– Lưu.

T/M ĐẢNG ỦY BỘ PHẬNBÍ THƯ(ký, ghi rõ họ và tên)

Như vậy, trên đây là những thông tin mà Thư Viện Hỏi Đáp chia sẻ tới bạn đọc. Bạn đọc có thể tìm xem các bài viết khác tại mục Thủ tục hành chính thuộc chuyên mục Biểu mẫu.
Các bài viết liên quan:
Đơn tố giác tội phạm 2022
Mẫu đơn đề nghị rút đơn khởi kiện 2022
Mẫu đơn xin mượn học bạ 2022 và cách viết

#Mẫu #7KNĐ #Báo #cáo #đề #nghị #kết #nạp #Đảng #viên


Back to top button