Sinh Học

Nhiều câu hỏi về kiến thức sinh học trung học cơ sở, trung học phổ thông và kiến thức sinh học nâng cao. Các thuật ngữ liên quan đến sinh học, ứng dụng về sinh học phân tử, công nghệ sinh học. Hay các lời giải đáp về ngành thực vật học, động vật học…

Sinh trưởng ở thực vật là gì

Sinh trưởng ở thực vật là gì?

0
Cân bằng nội môi là gì

Cân bằng nội môi là gì?

0
Quần thể sinh vật là gì?

Quần thể sinh vật là gì?

0
Hội chứng tơcnơ là gì?

Hội chứng tơcnơ là gì?

0
giới hạn sinh thái là gì?

Giới hạn sinh thái là gì?

0
Thế nào là nhóm gen liên kết?

Thế nào là nhóm gen liên kết?

0
Vòng đời của giun đũa

Vòng đời của giun đũa dài bao lâu?

0
Chu trình Krebs là gì?

Chu trình krebs là gì?

0
định luật hacđi-vanbec là gì

Định luật hacđi-vanbec là gì?

0