Biểu Mẫu

Hồ sơ bổ nhiệm lại THCS năm 2017

Biên bản bổ nhiệm lại trường cấp 2 mới nhất

Hồ sơ bổ nhiệm lại bậc THCS mới nhất bao gồm: Báo cáo bổ nhiệm. Sơ yếu lý lịch bổ sung, bản tự nhận xét và thẩm định mức độ hoàn thành của viên chức. Nhận xét và xếp hạng từ những người quản lý trong hàng ngũ lãnh đạo của cơ sở … Chúng tôi khuyên bạn nên tải mẫu đơn xin học lại cấp 2 theo mẫu cụ thể bên dưới.

Mẫu quyết định bảo lưu

Báo cáo tóm tắt hoạt động của lớp trưởng

Đăng ký thành viên câu lạc bộ mùa hè

Bộ Giáo dục và Huấn luyện …….

Trường cấp hai ………

Số: / TTr-BN

nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

…………, Ngày …. Tháng …. 2017

báo cáo
Về việc bổ nhiệm lại

Hiệu trưởng trường THCS ………….

Thân mến: -UBND huyện ………….

– Phòng Giáo dục và Huấn luyện Huyện ………….

– Căn cứ Điều lệ trường THCS (Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2010 / TT BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Huấn luyện ngày 28 tháng 3 năm 2011)

– Chỉ thị số: 04 / HD-UBND ngày 02/8/2016 của UBND huyện ………… Hướng dẫn thứ tự, hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo.

Trường THCS ……………… .. Kính đề xuất Ủy ban nhân dân Phòng Giáo dục và Huấn luyện Huyện …………. Xem xét bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trưởng như sau:

– Lý do bổ nhiệm: Hết nhiệm kỳ

Hiện tại, trường có hai cán bộ quản lý. Một chủ tịch chịu trách nhiệm về chứng thực chất lượng giáo dục và chung. Đ / c Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn, lao động, hành chính, giáo dục.

– Căn cứ Tiêu chuẩn cán bộ quản lý trường học hạng II. Trường cấp hai ………. Yêu cầu Ủy ban nhân dân Phòng Giáo dục huyện xem xét bổ nhiệm lại thầy giáo Vũ Mạnh Cường giữ chức vụ Hiệu trưởng nhà trường.

Lịch sử tóm tắt:

– Họ và tên: Vũ Mạnh Cường; Giới tính Nam

– Sinh ngày 13 tháng 10 năm 1971.Kin

– Chức vụ cơ quan, đơn vị công việc hiện nay: Hiệu trưởng trường THCS …………

– Bổ nhiệm ngày 01 tháng 10 năm 2012

– Nơi sinh: Xã Yên Koa I, Tiên Lữ, Hải Hưng.

– Nơi ở hiện nay: Khu phố Tân Bọc ……

– Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 16/8/2001, ngày chính thức 16/8/2002

– Trình độ: Đại học chuyên ngành sinh vật học

– Lý luận chính trị: Trung cấp

– Ngoại ngữ: A,

– Quản lý nhà nước: Cấp chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ quản lý

– Tin học: A

– ngạch công chức, viên chức: Giáo viên trung học cơ sở.

-Tổng hợp điểm mạnh và điểm yếu

thuận tiện

– Lý lịch tư nhân và gia đình rõ ràng, trong sạch

Là người đảng viên kiểu mẫu, có phẩm chất chính trị tốt, chấp hành tốt đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

– Lối sống lành mạnh, trung thực

-Có khả năng giáo dục

– Trình độ chuyên môn tốt

-Có khả năng hướng dẫn, quản lý và tích lũy đồng nghiệp.

-Trên lớp với đồng nghiệp và mọi người.

– Phong cách tiêu chuẩn

-Giữ sức khỏe để phục vụ nhu cầu công việc.

-Hướng tăng trưởng tốt

Nhược điểm, tồn tại

– Bạn cần tham gia các lớp học về quản lý và CNTT để tăng lên kỹ năng lãnh đạo của mình.

-Tăng lên ý thức phê bình và tự phê bình.

Trường THCS ………… Phòng Giáo dục huyện …… .. Yêu cầu xem xét, quyết định.

Người nhận:

-Là người nhận;

– Lưu: VT.

P. HIỆU TRƯỞNG

Chúng tôi khuyên bạn nên tải xuống toàn thể hồ sơ bổ nhiệm lại trường trung học. đây.


Thông tin thêm

Hồ sơ bổ nhiệm lại THCS năm 2017

[rule_3_plain]

Hồ sơ bổ nhiệm lại THCS mới nhất
Hồ sơ bổ nhiệm lại THCS mới nhất gồm có: Tờ trình bổ nhiệm lại; Phiếu bổ sung lí lịch, bản tự nhận xét, thẩm định mức độ hoàn thành của cán bộ; Bản nhận xét, thẩm định viên chức của tập thể lãnh đạo cơ quan,…. Mời các bạn cùng tải các biểu mẫu cần có trong bộ hồ sơ bổ nhiệm lại THCS qua các biểu mẫu cụ thể sau.
Mẫu quyết định bổ nhiệm chức vụ
Báo cáo tổng kết hoạt động công việc chủ nhiệm lớp
Đơn xin tham gia câu lạc bộ hè

PHÒNG GD&ĐT …….
TRƯỜNG THCS ………

Số: /TTr-BN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………, ngày …. tháng …. năm 2017

TỜ TRÌNHVề việc bổ nhiệm lại chức vụ
Hiệu trưởng trường THCS ………….
Kính gửi: – UBND huyện ………..
– Phòng giáo dục và huấn luyện huyện ………..
– Căn cứ Điều lệ trường THCS (Ban hành kèm theo thông tư số: 12/2010/TT BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng bộ giáo dục và huấn luyện)
– Căn cứ Hướng dẫn số: 04/HD-UBND, ngày 02 tháng 8 năm 2016 của UBND huyện ……… V/v hướng dẫn qui trình, hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo.
Trường THCS …………….. đề xuất UBND, Phòng GD&ĐT huyện……………. xem xét bổ nhiệm lại chức danh Hiệu trưởng như sau:
– Lý do cần bổ nhiệm lại: Hết nhiệm kỳ
Hiện tại nhà trường có 02 cán bộ quản lý. Một Đ/c Hiệu trưởng phụ trách chung và Kiểm định chất lượng giáo dục; một đồng chí Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn, Lao động, CSVC, PCGD.
– Căn cứ vào tiêu chuẩn cán bộ quản lý trường hạng II. Trường THCS ………. đề xuất UBND, Phòng giáo dục huyện ……… xem xét bổ nhiệm lại ông Vũ Mạnh Cường giữ chức vụ Hiệu trưởng nhà trường.
Sơ lược về lịch sử:
– Họ và tên: Vũ Mạnh Cường; giới tính: Nam
– Sinh ngày 13 tháng 10 năm 1971; dân tộc: Kinh
– Chức vụ cơ quan, đơn vị công việc hiện nay: Hiệu trưởng trường THCS ………
– Được bổ nhiệm ngày 01/10/2012
– Quê quán: xã Yên Khoái huyện Tiên Lữ tỉnh Hải Hưng.
– Nơi ở hiện nay: Khu Tân Lập Thị Trấn ……
– Ngày vào Đảng CSVN: 16/8/2001, ngày chính thức 16/8/2002
– Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Sinh
– Lý luận chính trị: Trung cấp
– Ngoại ngữ: A,
– Quản lý nhà nước: Chứng nhận bồi dưỡng CBQL
– Tin học: A
– Ngạch công chức, viên chức: Giáo viên THCS
– Tóm tắt nhận xét ưu điểm, nhược điểm
Ưu điểm
– Lý lịch bản thân và gia đình rõ ràng, trong sạch
– Có phẩm chất chính trị tốt, là một Đảng viên kiểu mẫu chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng pháp luật của nhà nước.
– Lối sống lành mạnh, trung thực
– Có năng lực sư phạm
– Trình độ chuyên môn tốt
– Có năng lực lãnh đạo, quản lý và tập trung đồng nghiệp.
– Có uy tín với đồng nghiệp và nhân dân.
– Tác phong chuẩn mực
– Có sức khoẻ tốt đảm đương nhu cầu công việc.
– Hướng tăng trưởng tốt
Nhược điểm, tồn tại
– Cần tham gia lớp học quản lý và CNTT để tăng lên năng lực lãnh đạo.
– Nêu cao ý thức phê và tự phê hơn.
Trường THCS ………… đề xuất UBND, Phòng giáo dục huyện …….. xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
– Như kính gửi;
– Lưu: VT.

P. HIỆU TRƯỞNG

Mời các bạn tải toàn thể Hồ sơ bổ nhiệm lại THCS, tại đây.

[rule_2_plain]

#Hồ #sơ #bổ #nhiệm #lại #THCS #năm


Back to top button