Tài Liệu

Đề thi môn Sử chuyên Khoa học xã hội và nhân văn 2022

Đề thi vào lớp 10 môn Sử chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đề thi vào lớp 10 môn Sử chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn 2022 – Mới đây kỳ thi vào lớp 10 trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn đã được tổ chức dành cho các thí sinh trên địa bàn Hà Nội cũng như các tỉnh tham dự. Trong bài viết này Thư Viện Hỏi Đáp xin chia sẻ đề thi chuyên Khoa học xã hội và nhân văn 2022 môn Sử để các phụ huynh và các bạn học sinh cùng tham khảo.

  • Đề thi chuyên Khoa học xã hội và nhân văn 2022 môn Anh

Sau đây là nội dung chi tiết đề thi chuyên Khoa học xã hội và nhân văn 2022 môn Sử, mời các bạn cùng theo dõi.

Đề Sử thi vào 10 chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn 2022

Câu I (3,0 điểm)

1. Hãy nêu những thành tựu chính của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật trên thế giới trong nửa sau thế kỷ XX.

2. Cuộc cách mạng có tác động như thế nào đến nhân loại?

Câu II (2,5 điểm)

– Trong Chương trình Việt Minh (Văn kiện kèm theo Hội nghị Ban Chấp hành Trung tương lần thứ 8 (tháng 5 năm 1941) của Đảng Cộng sản Đông Dương) khẳng định:

Chủ trương liên hiệp hết thảy các từng lớp nhân dân không phân biệt tôn giáo, dáng phái, xu hướng chính trị nào, giai cấp nào, đoàn kết chiến đấu để đánh đuổi Pháp – Nhật giành quyền độc lập cho xứ sở.”

(Đảng Cộng sản Việt Nam (2010), Văn kiện Đảng Toàn tập, tập 7 (1940-1945), NXB. Chính trị quốc gia. Hà Nội, tr.149)

1/ Chủ trương đoàn kết toàn dân được thực hiện như thế nào trong cuộc vận động cách mạng ở Việt Nam từ năm 1941 đến năm 1945?

2/ Khối đại đoàn kết toàn dân tộc có vai trò gì trong công cuộc xây dựng và bảo vệ “Tổ quốc hiện nay?

Câu III (2,5 điểm)

1. Trình bày những nội dung cơ bản trong Hiệp định Giơ-ne-vơ về Việt Nam (1954).

2. Hiệp định này đã tạo ra những thuận lợi gì cho công cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của nhân dân Việt Nam (1954-1975)?

Câu IV (2 điểm)

1/ Điền thông tin vào các ô trống trong bảng sau:

Sự kiện Ý nghĩa
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (1930) 1
Cách mạng tháng Tám 1945 thành công 2
Tuyên ngôn Độc lập (1945) 3

Chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp và can thiệp Mĩ vào ba nước Đông Dương

Kí kết Tiệp định Pa-ri (1973)
Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng (1975)

2/ Theo em, yếu tố nào giữ vai trò quyết định đến những thắng lợi của cách mạng Việt Nam (1930-1975)?

…Hết….

Năm nay, có hơn 1.000 thí sinh đăng ký dự thi vào các lớp chuyên và lớp chất lượng cao của Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Các thí sinh phải vượt qua 4 bài thi viết gồm: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và môn chuyên (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý).

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Thư Viện Hỏi Đáp.


Xem thêm

Đề thi môn Sử chuyên Khoa học xã hội và nhân văn 2022

Đề thi vào lớp 10 môn Sử chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn
Đề thi vào lớp 10 môn Sử chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn 2022 – Mới đây kỳ thi vào lớp 10 trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn đã được tổ chức dành cho các thí sinh trên địa bàn Hà Nội cũng như các tỉnh tham dự. Trong bài viết này Thư Viện Hỏi Đáp xin chia sẻ đề thi chuyên Khoa học xã hội và nhân văn 2022 môn Sử để các phụ huynh và các bạn học sinh cùng tham khảo.
Đề thi chuyên Khoa học xã hội và nhân văn 2022 môn Anh
Sau đây là nội dung chi tiết đề thi chuyên Khoa học xã hội và nhân văn 2022 môn Sử, mời các bạn cùng theo dõi.
Đề Sử thi vào 10 chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn 2022
Câu I (3,0 điểm)
1. Hãy nêu những thành tựu chính của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật trên thế giới trong nửa sau thế kỷ XX.
2. Cuộc cách mạng có tác động như thế nào đến nhân loại?
Câu II (2,5 điểm)
– Trong Chương trình Việt Minh (Văn kiện kèm theo Hội nghị Ban Chấp hành Trung tương lần thứ 8 (tháng 5 năm 1941) của Đảng Cộng sản Đông Dương) khẳng định:
Chủ trương liên hiệp hết thảy các từng lớp nhân dân không phân biệt tôn giáo, dáng phái, xu hướng chính trị nào, giai cấp nào, đoàn kết chiến đấu để đánh đuổi Pháp – Nhật giành quyền độc lập cho xứ sở.”
(Đảng Cộng sản Việt Nam (2010), Văn kiện Đảng Toàn tập, tập 7 (1940-1945), NXB. Chính trị quốc gia. Hà Nội, tr.149)
1/ Chủ trương đoàn kết toàn dân được thực hiện như thế nào trong cuộc vận động cách mạng ở Việt Nam từ năm 1941 đến năm 1945?
2/ Khối đại đoàn kết toàn dân tộc có vai trò gì trong công cuộc xây dựng và bảo vệ “Tổ quốc hiện nay?
Câu III (2,5 điểm)
1. Trình bày những nội dung cơ bản trong Hiệp định Giơ-ne-vơ về Việt Nam (1954).
2. Hiệp định này đã tạo ra những thuận lợi gì cho công cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của nhân dân Việt Nam (1954-1975)?
Câu IV (2 điểm)
1/ Điền thông tin vào các ô trống trong bảng sau:
Sự kiện
Ý nghĩa
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (1930)
1
Cách mạng tháng Tám 1945 thành công
2
Tuyên ngôn Độc lập (1945)
3

Chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp và can thiệp Mĩ vào ba nước Đông Dương

Kí kết Tiệp định Pa-ri (1973)

Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng (1975)

2/ Theo em, yếu tố nào giữ vai trò quyết định đến những thắng lợi của cách mạng Việt Nam (1930-1975)?
…Hết….
Năm nay, có hơn 1.000 thí sinh đăng ký dự thi vào các lớp chuyên và lớp chất lượng cao của Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn.
Các thí sinh phải vượt qua 4 bài thi viết gồm: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và môn chuyên (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý).
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Thư Viện Hỏi Đáp.

#Đề #thi #môn #Sử #chuyên #Khoa #học #xã #hội #và #nhân #văn


  • Tổng hợp: Thư Viện Hỏi Đáp
  • #Đề #thi #môn #Sử #chuyên #Khoa #học #xã #hội #và #nhân #văn
Back to top button