Giáo Dục

Bộ 5 đề thi thử THPT QG môn Sinh học năm 2021-2022 – Trường THPT Tiến Thịnh có đáp án

Bộ 5 đề thi thử THPT QG môn Sinh học năm 2021-2022 – Trường THPT Tiến Thịnh có đáp án đầy đủ được HỌC247 tổng hợp và biên soạn dựa trên các tri thức ôn tập. Các đề thi trong tài liệu bao gồm cả những câu hỏi cơ bản và tăng lên, hỗ trợ các em lớp 12 trong quá trình ôn tập sẵn sàng cho các kỳ thi sắp tới.

TRƯỜNG THPT TIẾN THỊNH

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA

NĂM HỌC: 2021 – 2022

MÔN: SINH HỌC

Thời gian làm bài: 50 phút; ko kể thời kì phát đề

1. ĐỀ SỐ 1

Câu 1. Đặc điểm của tuyến đường thoát hơi nước qua khí khổng ở thực vật là:

      A. lượng nước thoát ra nhỏ, có thể điều chỉnh được sự đóng mở của khí khổng.

      B. lượng nước thoát ra lớn, có thể điều chỉnh được bằng sự đóng mở của khí khổng.

      C. lượng nước thoát ra nhỏ, ko thể điều chỉnh được sự đóng mở của khí khổng.

      D. lượng nước thoát ra lớn, ko thể điều chỉnh được bằng sự đóng mở của khí khổng.

Đáp án: B

Câu 2. Cấu trúc di truyền của quần thể tự phối chuyển đổi qua các thế hệ theo hướng

      A. giảm dần tần số kiểu gen đồng hợp tử lặn, tăng dần tần số kiểu gen đồng hợp tử trội.

      B. giảm dần tần số kiểu gen dị hợp tử, tăng dần số kiểu gen đồng hợp tử.

      C. giảm dần tần số kiểu gen đồng hợp tử trội, tăng dần tần số kiểu gen đồng hợp tử lặn.

      D. tăng dần tần số kiểu gen dị hợp tử, giảm dần tần số kiểu gen đồng hợp tử.

Đáp án: B

Câu 3. Nguyên liệu được sử dụng trong pha tối của quá trình quang hợp là:

      A. ATP, NADPH, CO2.                                                    B. NADPH, H2O, CO2

      C. H2O, ATP, NADPH.                                                    D. O2, ATP, NADPH.

Đáp án: A

Câu 4. Vùng điều hòa gen là vùng có đặc điểm

      A. quy định trình tự sắp xếp các axit amin trong phân tử prôtêin.

      B. mang tín hiệu khởi động và kiểm soát quá trình phiên mã.

      C. mang thông tin mã hóa các axit amin.

      D. mang tín hiệu kết thúc phiên mã.

Đáp án: B

Câu 5. Chọn phát biểu ko đúng?

      A. Đột mất tích đoạn được ứng dụng để xác định vị trí của gen trên NST.

      B. Bệnh hồng huyết cầu hình liềm ở người là do đột biến thay thế cặp A – T bằng cặp T- A ở bộ ba thứ 6 của gen β-hemôglôbin đã làm thay thế axit amin glutamic bằng valin trên phân tử prôtẻin.

      C. Đột biến đảo đoạn gây ra sự sắp xếp lại gen, góp phần tạo sự nhiều chủng loại các thứ, các nòi trong cùng một loài.

      D. Trong dạng đột biến cấu trúc NST thì đột lay chuyển đoạn góp phần tạo nên loài mới và ít gây hậu quả nghiêm trọng nhất đối với thể đột biến.

Đáp án: D

Câu 6. Các kiểu hướng động dương của rễ cây là:

      A. hướng đất, hướng nước, hướng sáng.

      B. hướng đất, hướng sáng, hướng hóa

      C. hướng đất, hướng nước, hướng hóa.

      D. hướng sáng, hướng nước, hướng hóa

Đáp án: C

Câu 7. Đặc điểm nào sau đây là chung cho hiện tượng di truyền phân li độc lập và hoán vị gen?

      A. Tạo điều kiện các gen quy định tính trạng tốt tái tò hợp tạo nhóm gen liên kết mới.

      B. Làm xuất hiện biến tổ dị hợp.

      C. Đảm bảo sự di truyền vững bền của từng nhóm tính trạng.

      D. Các gen phân li độc lập và tổ hợp tự do.

Đáp án: B

Câu 8. Khi nói về quá trình nhân đôi ADN

(1). quá trình nhân đôi ADN diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và bán bảo toàn.

(2). Trên 2 mạch khuôn của phân tử ADN mẹ thì enzim ADN polimeraza vận chuyển theo chiều 5′ → 3′ tông hợp mạch mới theo chiều 3′ → 5′

(3). Trong mỗi ADN được tạo thành thì một mạch là mới được tổng hợp, còn mạch kia là của ADN thuở đầu.

Số phát biểu đúng trong trường hợp trên là:

      A. 0.                                     B. 1.                                     C. 2.                                  D. 3.

Đáp án: C

Câu 9. Điểm giống nhau giữa quá trình nhân đôi ADN và quá trình phiên mã ở sinh vật nhân thực là:

      A. diễn ra trên toàn thể phân tử ADN.

      B. có sự tạo nên các đoạn Okazaki.

      C. theo nguyên tắc bổ sung.

      D. có sự xúc tác của enzim ADN polimeraza

Đáp án: C

Câu 10. Các thời đoạn của hô hấp tế bào diễn ra theo trật tự nào?

      A. Chu trình Crep → Đường phân → Chuỗi truyền electron hô hấp.

      B. Đường phân → Chuỗi truyền electron hô hấp → Chu trình Crep

      C. Đường phân → Chu trình Crep → Chuỗi truyền electron hô hấp.

      D. Chuỗi truyền electron hô hấp → Chu trình Crep → Đường phân.

Đáp án: C

Câu 11. Thứ tự nào sau đây đúng với chu kì hoạt động của tim?

      A. Pha co tâm nhĩ → pha giãn chung → pha tâm thất.

      B. Pha co tâm nhĩ → pha co tâm thất →pha giãn chung.

      C. Pha co tâm thất → pha co tâm nhĩ → pha giãn chung.

      D. Pha giãn chung → pha co tâm thất → pha co tâm nhĩ.

Đáp án: B

Câu 12. Một NST có trình tụ các gen là AB*CDEFG. Sau đột biến, trình tự các gen trên NST này là AB*CFEDG . Đây là dạng đột biến nào?

      A. Đảo đoạn NST.                B. Mất đoạn NST.

      C. Lặp đoạn NST.             D. Chuyển đoạn NST.

Đáp án: A

Câu 13. Đa số các loài côn trùng có hình thức hô hấp ngoài nào?

      A. hô hấp bằng hệ thống ống khí.

      B. hô hấp bằng mang.

      C. hô hấp bằng phổi.

      D. hô hấp qua bề mặt thân thể.

Đáp án: A

Câu 14. Đột biến lệch bội là những chuyển đổi

      A. xảy ra trong cấu trúc của NST.

      B. xảy ra trong cấu trúc của gen.

      C. về số lượng NST, xảy ra ở 1 hay 1 số cặp NST tương đồng.

      D. về số lượng NST, xảy ra nhất loạt ở tất cả các NST.

Đáp án: C

Câu 15. Hệ thần kinh dạng ống gặp ở những nhóm động vật nào sau đây?

      A. Cá, lưỡng thê, bò sát, chim, thú.

      B. Cá, lưỡng thê, bò sát, chim, thú, giun đốt.

      C. Cá, lưỡng thê, bò sát, chim, thú, thân mềm.

      D. Cá, lưỡng thê, bò sát, chim, thú, giáp xác

Đáp án: A

Câu 16. Tập tính của động vật phản ánh mối quan hệ cùng loài và mang tính tổ chức cao là

      A. tập tính xã hội.                                                             B. tập tính bảo vệ lãnh thổ.

      C. tập tính sinh sản.                                                          D. tập tính di trú

Đáp án: A

Câu 17. Phát biểu nào sau đây là đúng?

      A. Véc tơ vận tốc tức thời máu là sức ép tác dụng của máu lên thành mạch.

      B. Hệ tuần hoàn của động vật gồm 2 thành phần là tim và hệ mạch.

      C. Huyết áp tâm trường được đo tương ứng với thời khắc tim dãn và có trị giá lớn nhất.

      D. Dịch tuần hoàn bao gồm máu hoặc hỗn hợp máu dịch mô.

Đáp án: D

Câu 18. Cho cấu trúc di truyền của một quần thể như sau: 0,2AABb: 0,2 AaBb : 0,3 aaBB : 0,3 aabb. Nếu quần thể trên giao phối tự do thì tính theo lí thuyết tỉ lệ % số cá thể mang hai cặp gen đồng hợp trội ở đời con F2 là

      A. 1,25%.                             B. 3%.                                  C. 3,5%.                            D. 2,25%.

Đáp án: D

Câu 19. Cho biết các cặp gen nằm trên cặp thể nhiễm sắc không giống nhau. Thực hiện phép lai P: AaBbDd × AaBbDd thu được F1 tổng số 8000 cá thể. Tính theo lí thuyết số cá thể mang kiểu gen dị hợp tử về một trong ba cặp gen là bao nhiêu?

      A. 1000 cá thể.                     B. 1125 cá thể.                     C. 5000 cá thể.                  D. 3000 cá thể.

Đáp án: D

Câu 20. Trong trường hợp giảm phân tầm thường, ko có đột biến, ko có trao đổi chéo, các giao tử có sức sống ngang nhau, thể tứ bội cho giao tử lưỡng bội. Thân thể có kiểu gen nào sau đây thì có thẻ cho loại giao tử mang toàn gen lặn chiếm tỉ lệ 50%?

(1). Bb             (2). BBb          (3). Bbb           (4). BBBb       (5).BBbb         (6). Bbbb

Tổ hợp phương án đúng là:

      A. (3), (5), (6).                      B. (1), (3), (6).                      C. (1), (2), (6).                  D. (2), (3), (6).

Đáp án: B

Câu 21. Ở đậu Hà Lan, gen A: thân cao, alen a: thân thấp; gen B: hoa đỏ, alen b: hoa trắng nằm trên 2 cặp NST tương đồng. Cho đậu thân cao, hoa đỏ dị hợp về 2 cặp gen tự thụ phấn được F1. Nếu ko có đột biến, tính theo lí thuyết trong số thân cao, hoa đỏ F1 thì số cây thân cao, hoa đỏ dị hợp 2 cặp gen chiếm tỉ lệ

      A. 4/9.                                  B. 1/9.                                  C. 1/4.                               D. 9/16.

Đáp án: A

Câu 22. Nếu kiểu gen liên hết hoàn toàn, một gen quy định một tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn thì phép lai cho tỉ lệ kiểu hình 3:1 là:

      A. (frac{{Ab}}{{aB}} times frac{{AB}}{{ab}})                        B. (frac{{AB}}{{ab}} times frac{{AB}}{{ab}})                      C. (frac{{Ab}}{{aB}} times frac{{Ab}}{{aB}})                    D. (frac{{AB}}{{ab}} times frac{{ab}}{{ab}}) 

Đáp án: B

Câu 23. Cho cây lưỡng bội cùng loài giao phấn với nhau thu được các hợp tử. Một trong các hợp tử nguyên phân tầm thường liên tục 7 lần đã tạo ra các tế bào con 3072 NST ở trạng thái chưa nhân đôi. Cho biết quá trình giảm phân của cây dùng làm bố có 3 cặp NST xảy ra trao đổi chéo tại 1 điểm tạo ra tối đa 2048 loại giao tử không giống nhau thì hợp tử nói trên là dạng

      A. 2n = 12.                           B. 3n = 12.                           C. 2n = 24.                        D. 3n = 24.

Đáp án: A

Câu 24. Khi nói về chạm màn hình ở thực vật, có các hiện tượng ở thực vật sau đây:

(1). Đỉnh sinh trưởng của cành và thân luôn hướng về phía có ánh sáng.

(2). Hệ rễ của thực vật luôn tăng trưởng sâu xuống lòng đất để tìm nguồn nước và muối khoáng cần thiết cho thân thể.

(3). Hiện tượng cụp lá và xòe lá của cây hoa trinh nữ (hoa xấu hổ) lúc bị va chạm.

(4). Hoa bồ công anh nở ra lúc sáng và cụp lại lúc nhá nhem tối hoặc lúc ánh sáng yếu.

(5). Hoa nghệ tây và hoa tuylip nở và cụp theo sự thay đổi nhiệt độ của môi trường.

Có bao nhiêu hiện tượng là kiểu ứng động sinh trưởng ở thực vật?

      A. 2.                                     B. 3.                                     C. 4                                   D. 5.

Đáp án: A

Câu 25. Ở một loài thực vật, mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Cho cây thân cao, hoa trắng giao phấn với cây thân thấp, hoa đỏ (P), thu được F1 toàn cây thân cao, hoa đỏ. Cho F1 giao phấn với cây thân thấp, hoa đỏ thu được đời con có số cây thân thấp, hoa trắng chiếm tì lệ 2%. Biết rằng ko xảy ra đột biến, theo lí thuyết ở đời con số cây dị hợp tử về cả hai cặp gen trên chiếm tỉ lệ

      A. 10%.                                B. 20%.                                C. 15%.                             D. 25%.

Đáp án: D

Câu 26. Ở cà chua, A quy định quả đỏ, quy định quả vàng. Khi cho cà chua đỏ dị hợp tự thụ phấn được F1. Xác suất chọn được trùng hợp 3 quả cà chua màu đỏ, trong đó có 2 quả kiểu gen đồng hợp và 1 quả có kiểu gen dị hợp từ số quả đỏ ở F1

      A. 7,48%.                             B. 22,22%.                           C. 9,375%.                        D. 44,44%.

Đáp án: B

Câu 27. Sự không giống nhau giữa cây ngô cao 10 cm và cây ngô cao 26 cm là do 4 cặp gen ko alen (Aa, Bb, Cc, Dd) tác động cộng gộp quy định. Các cá thể thân cao 10 cm có kiểu gen aabbccdd, các cá thể thân cao 26 cm có kiểu gen AABBCCDD, số loại kiểu hình của phép lai giữa hai thân thể có 4 cặp gen dị hợp thu được là

      A. 8 loại.                               B. 11 loại.                             C. 9 loại.                           D. 10 loại.

Đáp án: B

Câu 28. Ở một loài thực vật biết A – hạt trơn trội hoàn toàn so với a – hạt nhẵn, alen B – hoa đỏ trội hoàn toàn so với b – hoa trắng, cả hai cặp gen này thuộc cặp NST thường số 1; alen D – thân cao trội hoàn toàn so với d – thân thấp nằm trên cặp NST thường số 2. Khi cây thân cao, hạt trơn, hoa đỏ lai phân tích thì đời con thu được tỉ lệ kiểu hình lặn về cả 3 tính trạng là 20%. Kiểu gen và tần số hoán vị gen của cây đem lại là:

      A. (frac{{AB}}{{ab}}Dd) và f = 10%       B. (frac{{Ab}}{{aB}}Dd) và f = 10%       C. (frac{{AB}}{{ab}}Dd) và f = 20%  D. (frac{{Ab}}{{aB}}Dd) và  f = 20%

Đáp án: C

Câu 29. Ở một loài thực vật, thực hiện các phép lai sau đây:

– Phép lai 1; P thuần chủng; Hoa đỏ x hoa trắng; F1 : 100 % hoa đỏ, cho F1 giao phấn với nhau; F2 : 900 cây hoa đỏ, 590 cây hoa vàng: 110 cây hoa trắng.

– Phép lai 2: P thuần chủng: Quả dài x quả tròn; F1 : 100 % quả tròn, cho F1 giao phấn với nhau, F2 : 300 cây quả tròn: 100 cây quả dài.

– Phép lai 3: Cho các cây hoa đỏ, quả tròn dị hợp về tất cả các cặp gen tự thụ phấn, đời con thu được tỉ lệ cây hoa trắng, quả dài là 2,25%.

Biết rằng một trong 2 cặp gen quy định màu sắc hoa di truyền liên kết với cặp gen quy định hình dạng quả.

Tính theo lí thuyết, tỉ lệ cây hoa vàng, quả dài ở đời con của phép lai 3 là

      A. 10,75%.                           B. 6,75%                              C. 44,25%                         D. 14,25%

Đáp án: A

Câu 30. Khi nói về cấu tạo của lục lạp thích ứng với tính năng quang hợp người ta đưa ra một số nhận xét sau

(1). Trên màng tilacôit là nơi phân bố hệ sắc tố quang hợp, nơi xảy ra các phản ứng sáng.

(2). Trên màng tilacôit là nơi xảy ra phản ứng quang phân li nước và quá trình tổng hợp ATP trong quang hợp.

(3). Chất nền strôma là nơi diễn ra các phản ứng trong pha tối của quá trình quang hợp.

Số phát biểu đúng là:

      A. 0.                                     B. 1.                                     C.2                                    D. 3.

Đáp án: C

Câu 31. Khi cho bố mẹ P thuần chủng hoa trắng lai với nhau, F1 thu được 100% hoa đỏ. Cho F1 tự thụ phấn đời con thu được 9 đỏ: 7 trắng. Kiểu gen của bố và mẹ P là:

      A. AABB × aabb.                 B. AAbb × aaBB.                C. AaBb × AaBb.             D. AaBb × aabb.

Đáp án: B

Câu 32. Một gen có 480 ađênin và 3120 liên kết hiđrô. Gen này có:

      A. 270000 đvC                                                                  B. 1200 cặp nuclêôtit

      C. 4800 A°                                                                        D. 4998 liên kết hóa trị

Đáp án: B

Câu 33. Xét một quần thể giao phối ở giới đực có 500 cá thể gồm: 100 cá thể có kiểu gen AA, 200 cá thể có kiểu gen Aa và 200 cá thể có kiểu gen aa; ở giới cái có 300 cá thể gồm: 100 cá thể có kiểu gen Aa và 200 cá thể có kiểu gen aa, Khi quần thể này giao phối trùng hợp thì tỉ lệ kiểu gen Aa ở đời con là:

      A. 16%.                                B. 10%.                                C. 43,33%.                        D. 33,33%.

Đáp án: C

Câu 34. Bộ NST lưỡng bội của một loài là 22, trong tế bào sinh dưỡng của cá thể A ở cặp NST thứ 5 và cặp NST thứ 7 đều thấy có 4 chiếc NST, các cặp khác đều tầm thường và mang 2 chiếc NST, cá thể A này có thể là thể

      A. tứ bội.                              B. bốn nhiễm kép.                C. đa bội chẵn.                  D. tam nhiễm kép.

Đáp án: B

Câu 35. Một phân tử mARN trưởng thành ở sinh vật nhân thực có chiều dài 2550A, phân tử mARN này mang thông tin mã hóa chuỗi pôlypeptit chưa hoàn chỉnh có

      A. khối lượng là 74700 đvC                                             B. chiều dài là 744 A°.

      C. số lượng axit amin là 249.                                            D. số liên kết peptit là 247.

Đáp án: C

Câu 36. Ở người, tính trạng nhóm máu do 3 alen IA, IB và IO quy định. Trong quần thể thăng bằng di truyền có 36% số người mang nhóm máu O, 45% số người mang nhóm A, Vợ có nhóm máu A lấy chồng có nhóm máu B ko có quan hệ họ hàng với nhau. Xác suất để họ sinh con có kiểu hình nhóm máu O là

      A. 11,11%.                           B. 16,24%.                           C. 18,46%.                        D. 21,54%.

Đáp án: C

Câu 37. Màu lông ở thỏ do 2 cặp gen nằm trên 2 cặp thể nhiễm sắc thường quy định, trong đó: B – lông xám, b – lông nâu; A; át chế B và b cho màu lông trắng, a: ko át. Cho thỏ lông trắng có kiểu gen đồng hợp lai với thỏ lông nâu F1 toàn thỏ lông trắng. Cho thỏ F1 lai với nhau được đòi con F2 chỉ xuất hiện 2 loại kiểu hình. Tính theo lí thuyết trong số thỏ lông trắng thu được ở F2 thì số thỏ lông trắng có kiểu gen đồng hợp chiếm tỉ lệ

      A. 12,5%.                             B. 16,7%.                             C. 6,25%.                          D. 33,3%

Đáp án: D

Câu 38. Khi nói về mã di truyền, cho các phát biểu sau

(1). Ở sinh vật thực, bộ ba 5’AUG3′ có tính năng khởi đầu quá trình dịch mã và mã hóa axit amin mêtiônin

(2). Bộ ba 5’AUG3′ ko mã hóa axit amin và quy định tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã.

(3). Tính thoái hóa của mã di truyền có tức là mỗi bộ ba có thể mã hóa cho nhiều loại axit amin.

(4). Với 3 loại nuclêôtit là A, X, G thì chỉ tạo ra được 26 loại bộ ba mã hóa axit amin vì có 1 bộ kết thúc ko mã hóa axit amin.

Trong các phát biểu trên, có bao nhiêu phát biểu đúng?

      A. 3.                                     B. 2.                                     C. 1                                   D. 4.

Đáp án: B

Câu 39. Ở một loài thực vật A – hạt vàng trội hoàn toàn so với a – hạt xanh, B – vỏ trơn trội hoàn toàn so với b – vỏ nhăn; D – thân cao trội hoàn toàn so với d – thân thấp. Cho cây hạt vàng, vỏ trơn, thân cao lai với cây hạt xanh, vỏ trơn, thân cao ở đời con F1 thu được 8 loại kiểu hình, trong đó hạt vàng, vỏ trơn, thân cao chiếm 33,75%. Biết rằng cặp gen quy định tính trạng màu sắc của hạt liên kết ko hoàn toàn với cặp gen quy định tính chất của vỏ hạt. Trong các nhận định dưới đây:

(1). Đời con F1 cho 21 loại kiểu gen không giống nhau.

(2). Tỉ lệ cây hạt vàng,vỏ nhăn, thân cao có kiểu gen đồng hợp xoành xoạch bằng 0%.

(3). Tỉ lệ kiểu gen mang 3 cặp dị hợp thu được ở đời con F1 bằng 12,5%.

(4). Tỉ lệ kiểu hình hạt xanh, vỏ trơn, thân cao chiếm 12,5%.

Tính theo lí thuyết và ko có đột biến xảy ra thì số nhận định ko đúng là:

      A. 1.                                     B. 2.                                     C. 3                                   D. 4.

Đáp án: A

Câu 40. Ở ruồi giấm, màu sắc thân do một cặp gen quy định, chiều dài cánh do một cặp gen khác quy định. Cho ruồi thân xám, cánh dài giao phối với ruồi thân đen, cánh cụt được F1 có 100% thân xám, cánh dài. Cho F1 giao phối với nhau thu được F2 gồm có 4 kiểu hình trong đó thân xám, cánh dài chiếm tỉ lệ 70%. Tính theo lí thuyết và ko có đột biến xảy ra trong các kết luận sau, có bao nhiêu kết luận đúng về phép lai trên?

(1). Thân thể cái F1 đã xảy ra hoán vị gen với tần số f = 20%.

(2). Ở đời con F2 thu được tỉ lệ kiểu gen giống F1 luôn bằng tỉ lệ kiểu gen giống với bố và mẹ p.

(3). Ở đời con F2 có 4 loại kiểu gen không giống nhau cùng quy định thân xám, cánh dài.

(4). Có 10% số cá thể mang biến dị tổ hợp được tạo ra ở đời con của phép lai F1 với nhau.

      A. 1.                                     B. 2.                                     C. 3.                                  D. 4.

Đáp án: D

2. ĐỀ SỐ 2

ĐỀ THI THỬ THPT QG MÔN SINH HỌC NĂM 2021-2022- TRƯỜNG THPT TIẾN THỊNH – ĐỀ 02

Câu 1: Phát biểu nào sau đây ko đúng lúc nói về thể nhiễm sắc trong quá trình phân bào?

     A. Kì đầu giảm phân I và giảm phân II, thể nhiễm sắc đều ở trạng thái kép.

     B. Kì giữa giảm phân II, thể nhiễm sắc kép xếp 2 hàng trên mặt phẳng xích đạo của tế bào.

     C. Kì cuối giảm phân II, mỗi thể nhiễm sắc đơn tương đương với một crômatit ở kì giữa.

     D. KÌ sau giảm phân II, hai crômatit trong mỗi thể nhiễm sắc kép tách nhau ở tâm động.

Câu 2: Trong thực tiễn sản xuất, vì sao các nhà khuyến nông khuyên “ko nên trồng một giống lúa duy nhất trên một diện rộng”

     A. Vì nhiều vụ canh tác, đất ko còn đủ chất dinh dưỡng phân phối cho cây trồng từ đó năng suất bị suy giảm.

     B. Vì lúc điều kiện thời tiết ko thuận tiện có thể bị mất trắng, do giống lúa có cùng một kiểu gen nên có mức phản ứng giống nhau.

     C. Vì qua nhiều vị canh tác giống có thể bị thoái hóa, nên ko có tương đồng về kiểu gen làm năng suất bị sụt giảm.

     D. Vì lúc điều kiện thời tiết ko thuận tiện giống có thể bị thoái hóa, nên ko còn tương đồng về kiểu gen làm năng suất bị giảm.

Câu 3: Trong công việc chọn tạo giống, người ta có thể dựa vào bản đồ di truyền để

     A. Xác định độ thuần chủng của giống đang nghiên cứu.

     B. Xác định thành phần và trật tự sắp xếp các nucleotit trên một gen.

     C. Xác định mối quan hệ trội lặn giữa các gen trên một thể nhiễm sắc.

     D. Rút ngắn thời kì chọn đôi giao phối, do đó rút ngắn thời kì tạo giống.

Câu 4: Trong tự nhiên, tần số đột biến gen dao động trong vòng

     A. 10-4 – 10-2                B. 10-6 – 10-4                C. 10-6 – 10-2                 D. 10-8 – 10-6

Câu 5: Opêron Lac ở vi khuẩn E.coli có các gen cấu trúc quy định tổng hợp các enzim tham gia phân giải đường

     A. glucozơ                    B. galactozơ                  C. mantozơ                   D. lactôzơ

Câu 6: Phát biểu nào sau đây về quá trình phiên mã là ko đúng?

     A. Sự phiên mã ở sinh vật nhân sơ luôn diễn ra trong tế bào chất, còn ở sinh vật nhân thực có thể diễn ra trong nhân hoặc ngoài nhân.

     B. Một số gen ở sinh vật nhân sơ có thể có chung một điểm khởi đầu phiên mã.

     C. ARN polimeraza trượt sau enzim tháo xoắn để tổng hợp mạch ARN mới theo chiều 5’→ 3’.

     D. Quá trình phiên mã giúp tổng hợp nên tất cả các loại ARN ở sinh vật nhân sơ và sinh vật nhân thực.

Câu 7: Khi nói về quá trình dịch mã những phát biểu nào sau đây ko đúng?

(1) Dịch mã là quá trình tổng hợp prôtêin, quá trình này diễn ra trong tế bào chất của sinh vật nhân thực và nhân sơ.

(2) Quá trình dịch mã có thể phân thành hai thời đoạn là hoạt hóa axit amin và tổng hợp chuỗi pôlipeptit.

(3) Trong quá trình dịch mã, nhiều riboxom có thể cùng tham gia tổng hợp 1 chuỗi polipeptit gọi là hiện tượng poliriboxom.

(4) Quá trình dịch mã kết thúc lúc tARN bổ sung với một trong bộ ba kết thúc trên mARN.

     A. 4                               B. 3                               C. 2                               D. 1

Câu 8: Khi nói về quá trình dịch mã, xét các kết luận sau đây:

(1) Ở trên một phân tử mARN, các riboxom không giống nhau thực hiện đọc mã từ các điểm không giống nhau, mỗi điểm đặc hiệu với mỗi riboxom

(2) Quá trình dịch mã diễn ra theo nguyên tắc bổ sung, nguyên tắc bổ sung được trình bày giữa bộ ba đối mã của tARN với bộ ba mã hóa trên mARN.

(3) Các riboxom trên mARN trượt theo từng bộ ba ở trên mARN theo chiều 5’ tới 3’ từ bộ ba mở đầu tới lúc gặp bộ ba kết thúc.

(4) Mỗi phân tử mARN có thể tổng hợp được nhiều chuỗi polipeptit, các chuỗi polipeptit được tổng hợp từ một mARN luôn có cấu trúc giống nhau.

Có bao nhiêu kết luận đúng?

     A. 3.                              B. 1                               C. 2                               D. 4

Câu 9: Khi nói về quá trình di truyền các tính trạng, có hiện tượng một số tính trạng luôn đồng hành nhau và ko xảy ra đột biến. Có các nội dung giảng giải cho hiện tượng trên:

(1) Các gen quy định các tính trạng trên cùng nằm trên một cặp thể nhiễm sắc tương đồng và xảy ra trao đổi đoạn tương ứng.

(2) Các tính trạng trên do một gen quy định.

(3) Các gen quy định các tính trạng trên liên kết hoàn toàn.

(4) Nhiều gen quy định 1 tính trạng theo kiểu tương tác bổ sung.

Số nội dung giảng giải đúng là:

     A. 3                               B. 1                               C. 2                               D. 4

Câu 10: Một loài thực vật lưỡng bội có 4 nhóm gen liên kết. Giả sử có 8 thể đột biến kí hiệu từ (1) tới (8) nhưng mà số NST ở trạng thái chưa nhân đôi có trong mỗi tế bào sinh dưỡng của mỗi thể đột biến là:

(1) 8 NST.                   (2) 12 NST                  (3) 16 NST                  (4) 4 NST.

(5) 20 NST                  (6) 28 NST                  (7) 32 NST                  (8) 24 NST.

Trong 8 thể đột biến trên có bao nhiêu thể đột biến là đa bội chẳn?

     A. 4                               B. 5                               C. 3                               D. 2

ĐÁP ÁN

1-B

2-B

3-D

4-B

5-D

6-C

7-C

8-A

9-C

10-C

11-D

12-A

13-D

14-D

15-A

16-B

17-D

18-A

19-B

20-C

21-C

22-A

23-B

24-C

25-D

26-A

27-A

28-B

29-A

30-D

31-A

32-D

33-B

34-B

35-B

36-A

37-A

38-A

39-C

40-D

—{Để xem nội dung đề 11-40 đề số 2, các em vui lòng đăng nhập vào HỌC247 để xem trực tuyến hoặc tải về}—

3. ĐỀ SỐ 3

ĐỀ THI THỬ THPT QG MÔN SINH HỌC NĂM 2021-2022- TRƯỜNG THPT TIẾN THỊNH – ĐỀ 03

Câu 1. Trong phòng thí nghiệm từ một đoạn của phân tử protein có thể tổng hợp được nhiều đoạn gen không giống nhau là do?

      A. Mã di truyền có tính phổ quát                                      B. Mã di truyền có tính thoái hóa

      C. Mã di truyền có tính trung gian                                    D. Mã di truyền có tính đặc hiệu

Đáp án: B

Câu 2. Loại đột biến thể nhiễm sắc nào sau đây làm thay đổi số lượng gen trên một thể nhiễm sắc?

      A. Đột biến lặp đoạn            B. Đột biến lệch bội            

      C. Đột biến đa bội                D. Đột biến đảo đoạn

Đáp án: A

Câu 3. Cho các bước trong phương pháp phân tích thân thể lai của Menden. Hãy sắp xếp trật tự đúng?

1. Lai các cặp bố mẹ thuần chủng không giống nhau bởi một, hai, nhiều tính trạng rồi phân tích kết quả đời F1, F2, F3.

2. Sử dụng toán xác suất để phân tích kết quả lai sau đó đưa ra giả thuyết.

3. Tạo dòng thuần chủng bằng cách cho tự phấn qua nhiều thế hệ.

4. Tiến hành thí nghiệm chứng minh cho giả thuyết của mình

      A. 4 → 1 → 2 → 3              B. 3 → 1 → 2 → 4              C. 1 → 3 → 2 → 4           D. 2 → 4 → 3 → 1

Đáp án: B

Câu 4. Tác nhân sinh vật gây ra đột biến gen?

      A. Virut viêm gan B, virut hecpet.                                    B. Vi khuẩn Ecoli, virut hecpet.

      C. Virut viêm gan B, virut HIV.                                       D. Virut hecpet, vi khuẩn lao.

Đáp án: A

Câu 5. Ai là cha đẻ của ngành di tryền học?

      A. Menden.                          B. Moocgan.                        C. Đac Uyn.                      D. Oatxơn – Cric

Đáp án: A

Câu 6. Thành phầm của hoạt hóa axitamin là

      A. Protein.                                                                         B. các axitamin tự do.

      C. phức hợp axitamin – tARN.                                         D. chuỗi pôlipeptit.

Đáp án: C

Câu 7. Đột biến gen lúc phát sinh sẽ được di truyền cho thế hệ sau nhờ có cơ chế?

      A. Điều hòa hoạt động gen.                                              B. Dịch mã.

      C. Phiên mã.                                                                      D. Nhân đôi của ADN.

Đáp án: D

Câu 8. Tác nhân đột biến làm cho hai bazơ Timin trên cùng mạch liên kết với nhau gây ra đột biến gen là?

      A. Sốc nhiệt.                        B. Tia UV.                           C. Tia X.                           D. Rơnghen.

Đáp án: B

Câu 9. Đối mã của bộ ba mở đầu ở sinh vật nhân thực là?

      A. UAX.                              B. AXT.                               C. TAX.                            D. ATT.

Đáp án: A

Câu 10. Các hình thức sinh sản ở sinh vật gồm?

      A. Sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính.

      B. Sinh sản bằng hạt và sinh sản bằng cành, lá.

      C. Sinh sản bào tử và nuôi cấy mô.

      D. Sinh sản giâm chiết ghép nuôi cấy mô và gieo hạt

Đáp án: A

—{Còn tiếp}—

4. ĐỀ SỐ 4

ĐỀ THI THỬ THPT QG MÔN SINH HỌC NĂM 2021-2022- TRƯỜNG THPT TIẾN THỊNH – ĐỀ 04

Câu 1: Trong lịch sử phát sinh và tăng trưởng của sự sống trên Trái Đất, nhân loại xuất hiện ở 

      A. đại Tân sinh.                   B. đại Trung sinh.

      C. đại Cổ sinh.                     D. đại Nguyên sinh.

Câu 2: Khi nói về quá trình tạo nên loài mới theo quan niệm của thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây ko đúng? 

      A. Tạo nên loài bằng tuyến đường sinh thái thường gặp ở thực vật và động vật ít vận chuyển xa.

      B. Tạo nên loài bằng tuyến đường lai xa và đa bội hóa xảy ra phổ quát ở thực vật. 

C. Tạo nên loài là quá trình tích luỹ các chuyển đổi nhất loạt do tác động trực tiếp của ngoại cảnh hoặc do tập quán hoạt động của động vật. 

D. Tạo nên loài bằng tuyến đường cách li địa lí thường xảy ra một cách chậm rãi qua nhiều thời đoạn trung gian chuyển tiếp.

Câu 3: Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các gen phân li độc lập, gen trội là trội hoàn toàn và ko có đột biến xảy ra. Tính theo lý thuyết, phép lai AaBbDdEe  AaBbDdEe cho đời con có kiểu hình mang 2 tính trạng trội và 2 tính trạng lặn chiếm tỉ lệ 

      A. 9/256.                              B. 27/128.                            C. 9/64                                 D. 9/128. 

Câu 4: Để phân biệt 2 quần thể giao phối đã phân hoá trở thành 2 loài không giống nhau hay chưa, sử dụng tiêu chuẩn nào dưới đây là xác thực nhất? 

      A. Tiêu chuẩn cách li sinh thái.                                        B. Tiêu chuẩn cách li địa lí.

      C. Các đặc điểm hình thái.                                               D. Tiêu chuẩn cách li sinh sản.

Câu 5: Theo quan niệm hiện đại, yếu tố nào sau đây ko phải là yếu tố tiến hoá? 

      A. Giao phối ko trùng hợp.                                       B. Các yếu tố trùng hợp

      C. Giao phối trùng hợp.                                                  D. Chọn lọc tự nhiên.

Câu 6: Để xác định một tính trạng do gen trong nhân hay gen trong tế bào chất quy định, người ta thường thực hiện 

      A. lai thuận nghịch.             B. lai phân tích.                    C. lai khác dòng.                  D. lai xa.

Câu 7: Khi nói về bệnh phêninkêto niệu ở người, phát biểu nào sau đây là đúng? 

A. Chỉ cần loại trừ hoàn toàn axit amin phêninalanin ra khỏi khẩu phần ăn của người bệnh thì người bệnh sẽ trở thành khỏe mạnh hoàn toàn. 

B. Có thể phát xuất hiện bệnh phêninketo niệu bằng cách làm tiêu bản tế bào và quan sát hình dạng thể nhiễm sắc dưới kính hiển vi. 

C. Bệnh phêninketo niệu là bệnh do đột biến ở gen mã hóa enzim xúc tác cho phản ứng chuyển hóa axit amin phêninalanin thành tirôxin trong thân thể. 

D. Bệnh phêninketo niệu là do lượng axit amin tirôxin dư thừa và ứ đọng trong máu, chuyển lên não gây đầu độc tế bào thần kinh.

Câu 8: Một quần thể côn trùng sống trên loài cây M. Do quần thể tăng trưởng mạnh, một số cá thể phát tán sang loài cây N. Những cá thể nào có sẵn các gen đột biến giúp chúng khai thác được thức ăn ở loài cây N thì sống sót và sinh sản, tạo nên nên quần thể mới. Hai quần thể này sống trong cùng một khu vực địa lí nhưng ở hai ổ sinh thái không giống nhau. Qua thời kì, các yếu tố tiến hóa tác động làm phân hóa vốn gen của hai quần thể tới mức làm xuất hiện cách li sinh sản và tạo nên nên loài mới. Đây là ví dụ về tạo nên loài mới 

      A. bằng cách li địa lí.                                                        B. bằng cách li sinh thái.    

      C. bằng tự đa bội.                                                             D. bằng lai xa và đa bội hoá.

Câu 9: Trong trường hợp các gen phân li độc lập và tổ hợp tự do, phép lai có thể tạo ra ở đời con nhiều loại tổ hợp gen nhất là 

      A. Aabb x AaBB.                B. AaBb x aabb.                  C. aaBb x Aabb.                 D. AaBb x AABb.

Câu 10: Bằng kĩ thuật chia cắt phôi động vật, từ một phôi bò thuở đầu được chia cắt thành nhiều phôi rồi cấy các phôi này vào tử cung của các con bò mẹ không giống nhau để phôi tăng trưởng tầm thường, sinh ra các bò con. Các bò con này 

      A. có kiểu gen giống nhau.

      B. có kiểu hình y sì nhau cho dù được nuôi trong các môi trường không giống nhau. 

      C. lúc lớn lên có thể giao phối với nhau sinh ra đời con.

      D. ko thể sinh sản hữu tính.

ĐÁP ÁN

1-A

2-C

3-B

4-D

5-C

6-A

7-C

8-B

9-D

10-A

11-D

12-C

13-B

14-C

15-A

16-A

17-A

18-D

19-C

20-A

21-D

22-B

23-D

24-D

25-C

26-B

27-D

28-A

29-B

30-A

31-C

32-D

33-A

34-B

35-C

36-D

37-D

38-A

39-B

40-C

—{Còn tiếp}—

5. ĐỀ SỐ 5

ĐỀ THI THỬ THPT QG MÔN SINH HỌC NĂM 2021-2022- TRƯỜNG THPT TIẾN THỊNH – ĐỀ 05

Câu 1: Phép lai P: cây tứ bội Aaaa  cây tứ bội Aaaa, thu được F1. Cho biết cây tứ bội giảm phân chỉ cho giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh. Theo lí thuyết, ở F1 kiểu gen AAaa chiếm tỉ lệ 

      A. 3/4                                   B. 2/3                                   C. 1/4                                   D. 1/2

Câu 2: Thân thể có kiểu gen nào sau đây gọi là thể dị hợp 2 cặp gen? 

      A. AaBb.                              B. Aabb.                               C. aaBb.                               D. AAbb.

Câu 3: Ví dụ nào sau đây là quần thể sinh vật? 

      A. voọc mông trắng ở khu bảo tồn đất ngập nước Vân Long.

      B. cây cối trên đồng cỏ.

      C. cá trong Hổ Tây. 

      D. chim trong vườn bách thảo.

Câu 4: Một loài thực vật có 12 nhóm gen liên kết. Theo lí thuyết, bộ NST lưỡng bội của loài này là? 

      A. 2n = 24.                           B. 2n = 12.                           C. 2n = 36.                           D. 2n = 6.

Câu 5: Một loài cá chỉ sống được trong vòng nhiệt độ từ 5°C tới 42°C. Đối với loài cá này, khoảng nhiệt độ từ 5°C tới 42°C được gọi là 

      A. giới hạn dưới về nhiệt độ.                                            B. khoảng chống chịu.

      C. giới hạn sinh thái về nhiệt độ.                                      D. khoảng thuận tiện.

Câu 6: Rễ cây có thể hấp thụ nitơ ở dạng nào sau đây? 

      A. N2.                                   B. NO.                                  C. NH                                D. N2O.

Câu 7: Một quần thể thực vật gồm 400 cây có kiểu gen AA, 400 cây có kiểu gen Aa và 200 cây có kiểu gen aa. Tần số kiểu gen Aa của quần thể này là? 

      A. 0,4                                   B. 0,42                                 C. 0,6                                   D. 0,5 

Câu 8: Trong quá trình nhân đôi ADN, nuclêôtit loại A trên mạch khuôn liên kết với loại nuclêôtit nào ở môi trường nội bào? 

      A. A                                     B. G                                      C. X                                     D.

Câu 9: Trong hệ sinh thái, nhóm sinh vật nào sau đây là sinh vật tự dưỡng? 

      A. Giun đất.                         B. Nấm hoại sinh.                C. Vi khuẩn phân giải.         D. Thực vật.

Câu 10: Theo lí thuyết, quá trình giảm phân ở thân thể có kiểu gen nào sau đây tạo ra giao tử ab? 

      A. aaBB.                              B. AaBB.                             C. AAbb.                             D. Aabb.

ĐÁP ÁN

1-C

2-A

3-A

4-A

5-C

6-C

7-A

8-D

9-D

10-D

11-C

12-A

13-D

14-A

15-C

16-A

17-A

18-D

19-C

20-C

21-B

22-C

23-D

24-B

25-B

26-C

27-A

28-B

29-A

30-C

31-B

32-B

33-A

34-B

35-C

36-B

37-C

38-B

39-B

40-D

—{Còn tiếp}—

Trên đây là một phần trích dẫn nội dung Bộ 5 đề thi thử THPT QG môn Sinh học năm 2021-2022 – Trường THPT Tiến Thịnh có đáp án. Để xem toàn thể nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học trò ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm một số tư liệu cùng phân mục sau:

  • Bộ 5 đề thi thử THPT QG môn Sinh học năm 2021-2022 – Trường THPT Hoằng Hóa có đáp án
  • Bộ 5 đề thi thử THPT QG môn Sinh học năm 2021-2022 – Trường THPT Duy Tân có đáp án
  • Bộ 5 đề thi thử THPT QG môn Sinh học năm 2021-2022 – Trường THPT Nguyễn Công Trứ có đáp án

Chúc các em học tốt!

.


Thông tin thêm

Bộ 5 đề thi thử THPT QG môn Sinh học năm 2021-2022 – Trường THPT Tiến Thịnh có đáp án

[rule_3_plain]

Bộ 5 đề thi thử THPT QG môn Sinh học năm 2021-2022 – Trường THPT Tiến Thịnh có đáp án đầy đủ được HỌC247 tổng hợp và biên soạn dựa trên các tri thức ôn tập. Các đề thi trong tài liệu bao gồm cả những câu hỏi cơ bản và tăng lên, hỗ trợ các em lớp 12 trong quá trình ôn tập sẵn sàng cho các kỳ thi sắp tới.

TRƯỜNG THPT TIẾN THỊNH

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA

NĂM HỌC: 2021 – 2022

MÔN: SINH HỌC

Thời gian làm bài: 50 phút; ko kể thời kì phát đề

1. ĐỀ SỐ 1

Câu 1. Đặc điểm của tuyến đường thoát hơi nước qua khí khổng ở thực vật là:

      A. lượng nước thoát ra nhỏ, có thể điều chỉnh được sự đóng mở của khí khổng.

      B. lượng nước thoát ra lớn, có thể điều chỉnh được bằng sự đóng mở của khí khổng.

      C. lượng nước thoát ra nhỏ, ko thể điều chỉnh được sự đóng mở của khí khổng.

      D. lượng nước thoát ra lớn, ko thể điều chỉnh được bằng sự đóng mở của khí khổng.

Đáp án: B

Câu 2. Cấu trúc di truyền của quần thể tự phối chuyển đổi qua các thế hệ theo hướng

      A. giảm dần tần số kiểu gen đồng hợp tử lặn, tăng dần tần số kiểu gen đồng hợp tử trội.

      B. giảm dần tần số kiểu gen dị hợp tử, tăng dần số kiểu gen đồng hợp tử.

      C. giảm dần tần số kiểu gen đồng hợp tử trội, tăng dần tần số kiểu gen đồng hợp tử lặn.

      D. tăng dần tần số kiểu gen dị hợp tử, giảm dần tần số kiểu gen đồng hợp tử.

Đáp án: B

Câu 3. Nguyên liệu được sử dụng trong pha tối của quá trình quang hợp là:

      A. ATP, NADPH, CO2.                                                    B. NADPH, H2O, CO2

      C. H2O, ATP, NADPH.                                                    D. O2, ATP, NADPH.

Đáp án: A

Câu 4. Vùng điều hòa gen là vùng có đặc điểm

      A. quy định trình tự sắp xếp các axit amin trong phân tử prôtêin.

      B. mang tín hiệu khởi động và kiểm soát quá trình phiên mã.

      C. mang thông tin mã hóa các axit amin.

      D. mang tín hiệu kết thúc phiên mã.

Đáp án: B

Câu 5. Chọn phát biểu ko đúng?

      A. Đột mất tích đoạn được ứng dụng để xác định vị trí của gen trên NST.

      B. Bệnh hồng huyết cầu hình liềm ở người là do đột biến thay thế cặp A – T bằng cặp T- A ở bộ ba thứ 6 của gen β-hemôglôbin đã làm thay thế axit amin glutamic bằng valin trên phân tử prôtẻin.

      C. Đột biến đảo đoạn gây ra sự sắp xếp lại gen, góp phần tạo sự nhiều chủng loại các thứ, các nòi trong cùng một loài.

      D. Trong dạng đột biến cấu trúc NST thì đột lay chuyển đoạn góp phần tạo nên loài mới và ít gây hậu quả nghiêm trọng nhất đối với thể đột biến.

Đáp án: D

Câu 6. Các kiểu hướng động dương của rễ cây là:

      A. hướng đất, hướng nước, hướng sáng.

      B. hướng đất, hướng sáng, hướng hóa

      C. hướng đất, hướng nước, hướng hóa.

      D. hướng sáng, hướng nước, hướng hóa

Đáp án: C

Câu 7. Đặc điểm nào sau đây là chung cho hiện tượng di truyền phân li độc lập và hoán vị gen?

      A. Tạo điều kiện các gen quy định tính trạng tốt tái tò hợp tạo nhóm gen liên kết mới.

      B. Làm xuất hiện biến tổ dị hợp.

      C. Đảm bảo sự di truyền vững bền của từng nhóm tính trạng.

      D. Các gen phân li độc lập và tổ hợp tự do.

Đáp án: B

Câu 8. Khi nói về quá trình nhân đôi ADN

(1). quá trình nhân đôi ADN diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và bán bảo toàn.

(2). Trên 2 mạch khuôn của phân tử ADN mẹ thì enzim ADN polimeraza vận chuyển theo chiều 5′ → 3′ tông hợp mạch mới theo chiều 3′ → 5′

(3). Trong mỗi ADN được tạo thành thì một mạch là mới được tổng hợp, còn mạch kia là của ADN thuở đầu.

Số phát biểu đúng trong trường hợp trên là:

      A. 0.                                     B. 1.                                     C. 2.                                  D. 3.

Đáp án: C

Câu 9. Điểm giống nhau giữa quá trình nhân đôi ADN và quá trình phiên mã ở sinh vật nhân thực là:

      A. diễn ra trên toàn thể phân tử ADN.

      B. có sự tạo nên các đoạn Okazaki.

      C. theo nguyên tắc bổ sung.

      D. có sự xúc tác của enzim ADN polimeraza

Đáp án: C

Câu 10. Các thời đoạn của hô hấp tế bào diễn ra theo trật tự nào?

      A. Chu trình Crep → Đường phân → Chuỗi truyền electron hô hấp.

      B. Đường phân → Chuỗi truyền electron hô hấp → Chu trình Crep

      C. Đường phân → Chu trình Crep → Chuỗi truyền electron hô hấp.

      D. Chuỗi truyền electron hô hấp → Chu trình Crep → Đường phân.

Đáp án: C

Câu 11. Thứ tự nào sau đây đúng với chu kì hoạt động của tim?

      A. Pha co tâm nhĩ → pha giãn chung → pha tâm thất.

      B. Pha co tâm nhĩ → pha co tâm thất →pha giãn chung.

      C. Pha co tâm thất → pha co tâm nhĩ → pha giãn chung.

      D. Pha giãn chung → pha co tâm thất → pha co tâm nhĩ.

Đáp án: B

Câu 12. Một NST có trình tụ các gen là AB*CDEFG. Sau đột biến, trình tự các gen trên NST này là AB*CFEDG . Đây là dạng đột biến nào?

      A. Đảo đoạn NST.                B. Mất đoạn NST.

      C. Lặp đoạn NST.             D. Chuyển đoạn NST.

Đáp án: A

Câu 13. Đa số các loài côn trùng có hình thức hô hấp ngoài nào?

      A. hô hấp bằng hệ thống ống khí.

      B. hô hấp bằng mang.

      C. hô hấp bằng phổi.

      D. hô hấp qua bề mặt thân thể.

Đáp án: A

Câu 14. Đột biến lệch bội là những chuyển đổi

      A. xảy ra trong cấu trúc của NST.

      B. xảy ra trong cấu trúc của gen.

      C. về số lượng NST, xảy ra ở 1 hay 1 số cặp NST tương đồng.

      D. về số lượng NST, xảy ra nhất loạt ở tất cả các NST.

Đáp án: C

Câu 15. Hệ thần kinh dạng ống gặp ở những nhóm động vật nào sau đây?

      A. Cá, lưỡng thê, bò sát, chim, thú.

      B. Cá, lưỡng thê, bò sát, chim, thú, giun đốt.

      C. Cá, lưỡng thê, bò sát, chim, thú, thân mềm.

      D. Cá, lưỡng thê, bò sát, chim, thú, giáp xác

Đáp án: A

Câu 16. Tập tính của động vật phản ánh mối quan hệ cùng loài và mang tính tổ chức cao là

      A. tập tính xã hội.                                                             B. tập tính bảo vệ lãnh thổ.

      C. tập tính sinh sản.                                                          D. tập tính di trú

Đáp án: A

Câu 17. Phát biểu nào sau đây là đúng?

      A. Véc tơ vận tốc tức thời máu là sức ép tác dụng của máu lên thành mạch.

      B. Hệ tuần hoàn của động vật gồm 2 thành phần là tim và hệ mạch.

      C. Huyết áp tâm trường được đo tương ứng với thời khắc tim dãn và có trị giá lớn nhất.

      D. Dịch tuần hoàn bao gồm máu hoặc hỗn hợp máu – dịch mô.

Đáp án: D

Câu 18. Cho cấu trúc di truyền của một quần thể như sau: 0,2AABb: 0,2 AaBb : 0,3 aaBB : 0,3 aabb. Nếu quần thể trên giao phối tự do thì tính theo lí thuyết tỉ lệ % số cá thể mang hai cặp gen đồng hợp trội ở đời con F2 là

      A. 1,25%.                             B. 3%.                                  C. 3,5%.                            D. 2,25%.

Đáp án: D

Câu 19. Cho biết các cặp gen nằm trên cặp thể nhiễm sắc không giống nhau. Thực hiện phép lai P: AaBbDd × AaBbDd thu được F1 tổng số 8000 cá thể. Tính theo lí thuyết số cá thể mang kiểu gen dị hợp tử về một trong ba cặp gen là bao nhiêu?

      A. 1000 cá thể.                     B. 1125 cá thể.                     C. 5000 cá thể.                  D. 3000 cá thể.

Đáp án: D

Câu 20. Trong trường hợp giảm phân tầm thường, ko có đột biến, ko có trao đổi chéo, các giao tử có sức sống ngang nhau, thể tứ bội cho giao tử lưỡng bội. Thân thể có kiểu gen nào sau đây thì có thẻ cho loại giao tử mang toàn gen lặn chiếm tỉ lệ 50%?

(1). Bb             (2). BBb          (3). Bbb           (4). BBBb       (5).BBbb         (6). Bbbb

Tổ hợp phương án đúng là:

      A. (3), (5), (6).                      B. (1), (3), (6).                      C. (1), (2), (6).                  D. (2), (3), (6).

Đáp án: B

Câu 21. Ở đậu Hà Lan, gen A: thân cao, alen a: thân thấp; gen B: hoa đỏ, alen b: hoa trắng nằm trên 2 cặp NST tương đồng. Cho đậu thân cao, hoa đỏ dị hợp về 2 cặp gen tự thụ phấn được F1. Nếu ko có đột biến, tính theo lí thuyết trong số thân cao, hoa đỏ F1 thì số cây thân cao, hoa đỏ dị hợp 2 cặp gen chiếm tỉ lệ

      A. 4/9.                                  B. 1/9.                                  C. 1/4.                               D. 9/16.

Đáp án: A

Câu 22. Nếu kiểu gen liên hết hoàn toàn, một gen quy định một tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn thì phép lai cho tỉ lệ kiểu hình 3:1 là:

      A. (frac{{Ab}}{{aB}} times frac{{AB}}{{ab}})                        B. (frac{{AB}}{{ab}} times frac{{AB}}{{ab}})                      C. (frac{{Ab}}{{aB}} times frac{{Ab}}{{aB}})                    D. (frac{{AB}}{{ab}} times frac{{ab}}{{ab}}) 

Đáp án: B

Câu 23. Cho cây lưỡng bội cùng loài giao phấn với nhau thu được các hợp tử. Một trong các hợp tử nguyên phân tầm thường liên tục 7 lần đã tạo ra các tế bào con 3072 NST ở trạng thái chưa nhân đôi. Cho biết quá trình giảm phân của cây dùng làm bố có 3 cặp NST xảy ra trao đổi chéo tại 1 điểm tạo ra tối đa 2048 loại giao tử không giống nhau thì hợp tử nói trên là dạng

      A. 2n = 12.                           B. 3n = 12.                           C. 2n = 24.                        D. 3n = 24.

Đáp án: A

Câu 24. Khi nói về chạm màn hình ở thực vật, có các hiện tượng ở thực vật sau đây:

(1). Đỉnh sinh trưởng của cành và thân luôn hướng về phía có ánh sáng.

(2). Hệ rễ của thực vật luôn tăng trưởng sâu xuống lòng đất để tìm nguồn nước và muối khoáng cần thiết cho thân thể.

(3). Hiện tượng cụp lá và xòe lá của cây hoa trinh nữ (hoa xấu hổ) lúc bị va chạm.

(4). Hoa bồ công anh nở ra lúc sáng và cụp lại lúc nhá nhem tối hoặc lúc ánh sáng yếu.

(5). Hoa nghệ tây và hoa tuylip nở và cụp theo sự thay đổi nhiệt độ của môi trường.

Có bao nhiêu hiện tượng là kiểu ứng động sinh trưởng ở thực vật?

      A. 2.                                     B. 3.                                     C. 4                                   D. 5.

Đáp án: A

Câu 25. Ở một loài thực vật, mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Cho cây thân cao, hoa trắng giao phấn với cây thân thấp, hoa đỏ (P), thu được F1 toàn cây thân cao, hoa đỏ. Cho F1 giao phấn với cây thân thấp, hoa đỏ thu được đời con có số cây thân thấp, hoa trắng chiếm tì lệ 2%. Biết rằng ko xảy ra đột biến, theo lí thuyết ở đời con số cây dị hợp tử về cả hai cặp gen trên chiếm tỉ lệ

      A. 10%.                                B. 20%.                                C. 15%.                             D. 25%.

Đáp án: D

Câu 26. Ở cà chua, A quy định quả đỏ, quy định quả vàng. Khi cho cà chua đỏ dị hợp tự thụ phấn được F1. Xác suất chọn được trùng hợp 3 quả cà chua màu đỏ, trong đó có 2 quả kiểu gen đồng hợp và 1 quả có kiểu gen dị hợp từ số quả đỏ ở F1 là

      A. 7,48%.                             B. 22,22%.                           C. 9,375%.                        D. 44,44%.

Đáp án: B

Câu 27. Sự không giống nhau giữa cây ngô cao 10 cm và cây ngô cao 26 cm là do 4 cặp gen ko alen (Aa, Bb, Cc, Dd) tác động cộng gộp quy định. Các cá thể thân cao 10 cm có kiểu gen aabbccdd, các cá thể thân cao 26 cm có kiểu gen AABBCCDD, số loại kiểu hình của phép lai giữa hai thân thể có 4 cặp gen dị hợp thu được là

      A. 8 loại.                               B. 11 loại.                             C. 9 loại.                           D. 10 loại.

Đáp án: B

Câu 28. Ở một loài thực vật biết A – hạt trơn trội hoàn toàn so với a – hạt nhẵn, alen B – hoa đỏ trội hoàn toàn so với b – hoa trắng, cả hai cặp gen này thuộc cặp NST thường số 1; alen D – thân cao trội hoàn toàn so với d – thân thấp nằm trên cặp NST thường số 2. Khi cây thân cao, hạt trơn, hoa đỏ lai phân tích thì đời con thu được tỉ lệ kiểu hình lặn về cả 3 tính trạng là 20%. Kiểu gen và tần số hoán vị gen của cây đem lại là:

      A. (frac{{AB}}{{ab}}Dd) và f = 10%       B. (frac{{Ab}}{{aB}}Dd) và f = 10%       C. (frac{{AB}}{{ab}}Dd) và f = 20%  D. (frac{{Ab}}{{aB}}Dd) và  f = 20%

Đáp án: C

Câu 29. Ở một loài thực vật, thực hiện các phép lai sau đây:

– Phép lai 1; P thuần chủng; Hoa đỏ x hoa trắng; F1 : 100 % hoa đỏ, cho F1 giao phấn với nhau; F2 : 900 cây hoa đỏ, 590 cây hoa vàng: 110 cây hoa trắng.

– Phép lai 2: P thuần chủng: Quả dài x quả tròn; F1 : 100 % quả tròn, cho F1 giao phấn với nhau, F2 : 300 cây quả tròn: 100 cây quả dài.

– Phép lai 3: Cho các cây hoa đỏ, quả tròn dị hợp về tất cả các cặp gen tự thụ phấn, đời con thu được tỉ lệ cây hoa trắng, quả dài là 2,25%.

Biết rằng một trong 2 cặp gen quy định màu sắc hoa di truyền liên kết với cặp gen quy định hình dạng quả.

Tính theo lí thuyết, tỉ lệ cây hoa vàng, quả dài ở đời con của phép lai 3 là

      A. 10,75%.                           B. 6,75%                              C. 44,25%                         D. 14,25%

Đáp án: A

Câu 30. Khi nói về cấu tạo của lục lạp thích ứng với tính năng quang hợp người ta đưa ra một số nhận xét sau

(1). Trên màng tilacôit là nơi phân bố hệ sắc tố quang hợp, nơi xảy ra các phản ứng sáng.

(2). Trên màng tilacôit là nơi xảy ra phản ứng quang phân li nước và quá trình tổng hợp ATP trong quang hợp.

(3). Chất nền strôma là nơi diễn ra các phản ứng trong pha tối của quá trình quang hợp.

Số phát biểu đúng là:

      A. 0.                                     B. 1.                                     C.2                                    D. 3.

Đáp án: C

Câu 31. Khi cho bố mẹ P thuần chủng hoa trắng lai với nhau, F1 thu được 100% hoa đỏ. Cho F1 tự thụ phấn đời con thu được 9 đỏ: 7 trắng. Kiểu gen của bố và mẹ P là:

      A. AABB × aabb.                 B. AAbb × aaBB.                C. AaBb × AaBb.             D. AaBb × aabb.

Đáp án: B

Câu 32. Một gen có 480 ađênin và 3120 liên kết hiđrô. Gen này có:

      A. 270000 đvC                                                                  B. 1200 cặp nuclêôtit

      C. 4800 A°                                                                        D. 4998 liên kết hóa trị

Đáp án: B

Câu 33. Xét một quần thể giao phối ở giới đực có 500 cá thể gồm: 100 cá thể có kiểu gen AA, 200 cá thể có kiểu gen Aa và 200 cá thể có kiểu gen aa; ở giới cái có 300 cá thể gồm: 100 cá thể có kiểu gen Aa và 200 cá thể có kiểu gen aa, Khi quần thể này giao phối trùng hợp thì tỉ lệ kiểu gen Aa ở đời con là:

      A. 16%.                                B. 10%.                                C. 43,33%.                        D. 33,33%.

Đáp án: C

Câu 34. Bộ NST lưỡng bội của một loài là 22, trong tế bào sinh dưỡng của cá thể A ở cặp NST thứ 5 và cặp NST thứ 7 đều thấy có 4 chiếc NST, các cặp khác đều tầm thường và mang 2 chiếc NST, cá thể A này có thể là thể

      A. tứ bội.                              B. bốn nhiễm kép.                C. đa bội chẵn.                  D. tam nhiễm kép.

Đáp án: B

Câu 35. Một phân tử mARN trưởng thành ở sinh vật nhân thực có chiều dài 2550A, phân tử mARN này mang thông tin mã hóa chuỗi pôlypeptit chưa hoàn chỉnh có

      A. khối lượng là 74700 đvC                                             B. chiều dài là 744 A°.

      C. số lượng axit amin là 249.                                            D. số liên kết peptit là 247.

Đáp án: C

Câu 36. Ở người, tính trạng nhóm máu do 3 alen IA, IB và IO quy định. Trong quần thể thăng bằng di truyền có 36% số người mang nhóm máu O, 45% số người mang nhóm A, Vợ có nhóm máu A lấy chồng có nhóm máu B ko có quan hệ họ hàng với nhau. Xác suất để họ sinh con có kiểu hình nhóm máu O là

      A. 11,11%.                           B. 16,24%.                           C. 18,46%.                        D. 21,54%.

Đáp án: C

Câu 37. Màu lông ở thỏ do 2 cặp gen nằm trên 2 cặp thể nhiễm sắc thường quy định, trong đó: B – lông xám, b – lông nâu; A; át chế B và b cho màu lông trắng, a: ko át. Cho thỏ lông trắng có kiểu gen đồng hợp lai với thỏ lông nâu F1 toàn thỏ lông trắng. Cho thỏ F1 lai với nhau được đòi con F2 chỉ xuất hiện 2 loại kiểu hình. Tính theo lí thuyết trong số thỏ lông trắng thu được ở F2 thì số thỏ lông trắng có kiểu gen đồng hợp chiếm tỉ lệ

      A. 12,5%.                             B. 16,7%.                             C. 6,25%.                          D. 33,3%

Đáp án: D

Câu 38. Khi nói về mã di truyền, cho các phát biểu sau

(1). Ở sinh vật thực, bộ ba 5’AUG3′ có tính năng khởi đầu quá trình dịch mã và mã hóa axit amin mêtiônin

(2). Bộ ba 5’AUG3′ ko mã hóa axit amin và quy định tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã.

(3). Tính thoái hóa của mã di truyền có tức là mỗi bộ ba có thể mã hóa cho nhiều loại axit amin.

(4). Với 3 loại nuclêôtit là A, X, G thì chỉ tạo ra được 26 loại bộ ba mã hóa axit amin vì có 1 bộ kết thúc ko mã hóa axit amin.

Trong các phát biểu trên, có bao nhiêu phát biểu đúng?

      A. 3.                                     B. 2.                                     C. 1                                   D. 4.

Đáp án: B

Câu 39. Ở một loài thực vật A – hạt vàng trội hoàn toàn so với a – hạt xanh, B – vỏ trơn trội hoàn toàn so với b – vỏ nhăn; D – thân cao trội hoàn toàn so với d – thân thấp. Cho cây hạt vàng, vỏ trơn, thân cao lai với cây hạt xanh, vỏ trơn, thân cao ở đời con F1 thu được 8 loại kiểu hình, trong đó hạt vàng, vỏ trơn, thân cao chiếm 33,75%. Biết rằng cặp gen quy định tính trạng màu sắc của hạt liên kết ko hoàn toàn với cặp gen quy định tính chất của vỏ hạt. Trong các nhận định dưới đây:

(1). Đời con F1 cho 21 loại kiểu gen không giống nhau.

(2). Tỉ lệ cây hạt vàng,vỏ nhăn, thân cao có kiểu gen đồng hợp xoành xoạch bằng 0%.

(3). Tỉ lệ kiểu gen mang 3 cặp dị hợp thu được ở đời con F1 bằng 12,5%.

(4). Tỉ lệ kiểu hình hạt xanh, vỏ trơn, thân cao chiếm 12,5%.

Tính theo lí thuyết và ko có đột biến xảy ra thì số nhận định ko đúng là:

      A. 1.                                     B. 2.                                     C. 3                                   D. 4.

Đáp án: A

Câu 40. Ở ruồi giấm, màu sắc thân do một cặp gen quy định, chiều dài cánh do một cặp gen khác quy định. Cho ruồi thân xám, cánh dài giao phối với ruồi thân đen, cánh cụt được F1 có 100% thân xám, cánh dài. Cho F1 giao phối với nhau thu được F2 gồm có 4 kiểu hình trong đó thân xám, cánh dài chiếm tỉ lệ 70%. Tính theo lí thuyết và ko có đột biến xảy ra trong các kết luận sau, có bao nhiêu kết luận đúng về phép lai trên?

(1). Thân thể cái F1 đã xảy ra hoán vị gen với tần số f = 20%.

(2). Ở đời con F2 thu được tỉ lệ kiểu gen giống F1 luôn bằng tỉ lệ kiểu gen giống với bố và mẹ p.

(3). Ở đời con F2 có 4 loại kiểu gen không giống nhau cùng quy định thân xám, cánh dài.

(4). Có 10% số cá thể mang biến dị tổ hợp được tạo ra ở đời con của phép lai F1 với nhau.

      A. 1.                                     B. 2.                                     C. 3.                                  D. 4.

Đáp án: D

2. ĐỀ SỐ 2

ĐỀ THI THỬ THPT QG MÔN SINH HỌC NĂM 2021-2022- TRƯỜNG THPT TIẾN THỊNH – ĐỀ 02

Câu 1: Phát biểu nào sau đây ko đúng lúc nói về thể nhiễm sắc trong quá trình phân bào?

     A. Kì đầu giảm phân I và giảm phân II, thể nhiễm sắc đều ở trạng thái kép.

     B. Kì giữa giảm phân II, thể nhiễm sắc kép xếp 2 hàng trên mặt phẳng xích đạo của tế bào.

     C. Kì cuối giảm phân II, mỗi thể nhiễm sắc đơn tương đương với một crômatit ở kì giữa.

     D. KÌ sau giảm phân II, hai crômatit trong mỗi thể nhiễm sắc kép tách nhau ở tâm động.

Câu 2: Trong thực tiễn sản xuất, vì sao các nhà khuyến nông khuyên “ko nên trồng một giống lúa duy nhất trên một diện rộng”

     A. Vì nhiều vụ canh tác, đất ko còn đủ chất dinh dưỡng phân phối cho cây trồng từ đó năng suất bị suy giảm.

     B. Vì lúc điều kiện thời tiết ko thuận tiện có thể bị mất trắng, do giống lúa có cùng một kiểu gen nên có mức phản ứng giống nhau.

     C. Vì qua nhiều vị canh tác giống có thể bị thoái hóa, nên ko có tương đồng về kiểu gen làm năng suất bị sụt giảm.

     D. Vì lúc điều kiện thời tiết ko thuận tiện giống có thể bị thoái hóa, nên ko còn tương đồng về kiểu gen làm năng suất bị giảm.

Câu 3: Trong công việc chọn tạo giống, người ta có thể dựa vào bản đồ di truyền để

     A. Xác định độ thuần chủng của giống đang nghiên cứu.

     B. Xác định thành phần và trật tự sắp xếp các nucleotit trên một gen.

     C. Xác định mối quan hệ trội lặn giữa các gen trên một thể nhiễm sắc.

     D. Rút ngắn thời kì chọn đôi giao phối, do đó rút ngắn thời kì tạo giống.

Câu 4: Trong tự nhiên, tần số đột biến gen dao động trong vòng

     A. 10-4 – 10-2                B. 10-6 – 10-4                C. 10-6 – 10-2                 D. 10-8 – 10-6

Câu 5: Opêron Lac ở vi khuẩn E.coli có các gen cấu trúc quy định tổng hợp các enzim tham gia phân giải đường

     A. glucozơ                    B. galactozơ                  C. mantozơ                   D. lactôzơ

Câu 6: Phát biểu nào sau đây về quá trình phiên mã là ko đúng?

     A. Sự phiên mã ở sinh vật nhân sơ luôn diễn ra trong tế bào chất, còn ở sinh vật nhân thực có thể diễn ra trong nhân hoặc ngoài nhân.

     B. Một số gen ở sinh vật nhân sơ có thể có chung một điểm khởi đầu phiên mã.

     C. ARN polimeraza trượt sau enzim tháo xoắn để tổng hợp mạch ARN mới theo chiều 5’→ 3’.

     D. Quá trình phiên mã giúp tổng hợp nên tất cả các loại ARN ở sinh vật nhân sơ và sinh vật nhân thực.

Câu 7: Khi nói về quá trình dịch mã những phát biểu nào sau đây ko đúng?

(1) Dịch mã là quá trình tổng hợp prôtêin, quá trình này diễn ra trong tế bào chất của sinh vật nhân thực và nhân sơ.

(2) Quá trình dịch mã có thể phân thành hai thời đoạn là hoạt hóa axit amin và tổng hợp chuỗi pôlipeptit.

(3) Trong quá trình dịch mã, nhiều riboxom có thể cùng tham gia tổng hợp 1 chuỗi polipeptit gọi là hiện tượng poliriboxom.

(4) Quá trình dịch mã kết thúc lúc tARN bổ sung với một trong bộ ba kết thúc trên mARN.

     A. 4                               B. 3                               C. 2                               D. 1

Câu 8: Khi nói về quá trình dịch mã, xét các kết luận sau đây:

(1) Ở trên một phân tử mARN, các riboxom không giống nhau thực hiện đọc mã từ các điểm không giống nhau, mỗi điểm đặc hiệu với mỗi riboxom

(2) Quá trình dịch mã diễn ra theo nguyên tắc bổ sung, nguyên tắc bổ sung được trình bày giữa bộ ba đối mã của tARN với bộ ba mã hóa trên mARN.

(3) Các riboxom trên mARN trượt theo từng bộ ba ở trên mARN theo chiều 5’ tới 3’ từ bộ ba mở đầu tới lúc gặp bộ ba kết thúc.

(4) Mỗi phân tử mARN có thể tổng hợp được nhiều chuỗi polipeptit, các chuỗi polipeptit được tổng hợp từ một mARN luôn có cấu trúc giống nhau.

Có bao nhiêu kết luận đúng?

     A. 3.                              B. 1                               C. 2                               D. 4

Câu 9: Khi nói về quá trình di truyền các tính trạng, có hiện tượng một số tính trạng luôn đồng hành nhau và ko xảy ra đột biến. Có các nội dung giảng giải cho hiện tượng trên:

(1) Các gen quy định các tính trạng trên cùng nằm trên một cặp thể nhiễm sắc tương đồng và xảy ra trao đổi đoạn tương ứng.

(2) Các tính trạng trên do một gen quy định.

(3) Các gen quy định các tính trạng trên liên kết hoàn toàn.

(4) Nhiều gen quy định 1 tính trạng theo kiểu tương tác bổ sung.

Số nội dung giảng giải đúng là:

     A. 3                               B. 1                               C. 2                               D. 4

Câu 10: Một loài thực vật lưỡng bội có 4 nhóm gen liên kết. Giả sử có 8 thể đột biến kí hiệu từ (1) tới (8) nhưng mà số NST ở trạng thái chưa nhân đôi có trong mỗi tế bào sinh dưỡng của mỗi thể đột biến là:

(1) 8 NST.                   (2) 12 NST                  (3) 16 NST                  (4) 4 NST.

(5) 20 NST                  (6) 28 NST                  (7) 32 NST                  (8) 24 NST.

Trong 8 thể đột biến trên có bao nhiêu thể đột biến là đa bội chẳn?

     A. 4                               B. 5                               C. 3                               D. 2

ĐÁP ÁN

1-B

2-B

3-D

4-B

5-D

6-C

7-C

8-A

9-C

10-C

11-D

12-A

13-D

14-D

15-A

16-B

17-D

18-A

19-B

20-C

21-C

22-A

23-B

24-C

25-D

26-A

27-A

28-B

29-A

30-D

31-A

32-D

33-B

34-B

35-B

36-A

37-A

38-A

39-C

40-D

—{Để xem nội dung đề 11-40 đề số 2, các em vui lòng đăng nhập vào HỌC247 để xem trực tuyến hoặc tải về}—

3. ĐỀ SỐ 3

ĐỀ THI THỬ THPT QG MÔN SINH HỌC NĂM 2021-2022- TRƯỜNG THPT TIẾN THỊNH – ĐỀ 03

Câu 1. Trong phòng thí nghiệm từ một đoạn của phân tử protein có thể tổng hợp được nhiều đoạn gen không giống nhau là do?

      A. Mã di truyền có tính phổ quát                                      B. Mã di truyền có tính thoái hóa

      C. Mã di truyền có tính trung gian                                    D. Mã di truyền có tính đặc hiệu

Đáp án: B

Câu 2. Loại đột biến thể nhiễm sắc nào sau đây làm thay đổi số lượng gen trên một thể nhiễm sắc?

      A. Đột biến lặp đoạn            B. Đột biến lệch bội            

      C. Đột biến đa bội                D. Đột biến đảo đoạn

Đáp án: A

Câu 3. Cho các bước trong phương pháp phân tích thân thể lai của Menden. Hãy sắp xếp trật tự đúng?

1. Lai các cặp bố mẹ thuần chủng không giống nhau bởi một, hai, nhiều tính trạng rồi phân tích kết quả đời F1, F2, F3.

2. Sử dụng toán xác suất để phân tích kết quả lai sau đó đưa ra giả thuyết.

3. Tạo dòng thuần chủng bằng cách cho tự phấn qua nhiều thế hệ.

4. Tiến hành thí nghiệm chứng minh cho giả thuyết của mình

      A. 4 → 1 → 2 → 3              B. 3 → 1 → 2 → 4              C. 1 → 3 → 2 → 4           D. 2 → 4 → 3 → 1

Đáp án: B

Câu 4. Tác nhân sinh vật gây ra đột biến gen?

      A. Virut viêm gan B, virut hecpet.                                    B. Vi khuẩn Ecoli, virut hecpet.

      C. Virut viêm gan B, virut HIV.                                       D. Virut hecpet, vi khuẩn lao.

Đáp án: A

Câu 5. Ai là cha đẻ của ngành di tryền học?

      A. Menden.                          B. Moocgan.                        C. Đac Uyn.                      D. Oatxơn – Cric

Đáp án: A

Câu 6. Thành phầm của hoạt hóa axitamin là

      A. Protein.                                                                         B. các axitamin tự do.

      C. phức hợp axitamin – tARN.                                         D. chuỗi pôlipeptit.

Đáp án: C

Câu 7. Đột biến gen lúc phát sinh sẽ được di truyền cho thế hệ sau nhờ có cơ chế?

      A. Điều hòa hoạt động gen.                                              B. Dịch mã.

      C. Phiên mã.                                                                      D. Nhân đôi của ADN.

Đáp án: D

Câu 8. Tác nhân đột biến làm cho hai bazơ Timin trên cùng mạch liên kết với nhau gây ra đột biến gen là?

      A. Sốc nhiệt.                        B. Tia UV.                           C. Tia X.                           D. Rơnghen.

Đáp án: B

Câu 9. Đối mã của bộ ba mở đầu ở sinh vật nhân thực là?

      A. UAX.                              B. AXT.                               C. TAX.                            D. ATT.

Đáp án: A

Câu 10. Các hình thức sinh sản ở sinh vật gồm?

      A. Sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính.

      B. Sinh sản bằng hạt và sinh sản bằng cành, lá.

      C. Sinh sản bào tử và nuôi cấy mô.

      D. Sinh sản giâm chiết ghép nuôi cấy mô và gieo hạt

Đáp án: A

—{Còn tiếp}—

4. ĐỀ SỐ 4

ĐỀ THI THỬ THPT QG MÔN SINH HỌC NĂM 2021-2022- TRƯỜNG THPT TIẾN THỊNH – ĐỀ 04

Câu 1: Trong lịch sử phát sinh và tăng trưởng của sự sống trên Trái Đất, nhân loại xuất hiện ở 

      A. đại Tân sinh.                   B. đại Trung sinh.

      C. đại Cổ sinh.                     D. đại Nguyên sinh.

Câu 2: Khi nói về quá trình tạo nên loài mới theo quan niệm của thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây ko đúng? 

      A. Tạo nên loài bằng tuyến đường sinh thái thường gặp ở thực vật và động vật ít vận chuyển xa.

      B. Tạo nên loài bằng tuyến đường lai xa và đa bội hóa xảy ra phổ quát ở thực vật. 

C. Tạo nên loài là quá trình tích luỹ các chuyển đổi nhất loạt do tác động trực tiếp của ngoại cảnh hoặc do tập quán hoạt động của động vật. 

D. Tạo nên loài bằng tuyến đường cách li địa lí thường xảy ra một cách chậm rãi qua nhiều thời đoạn trung gian chuyển tiếp.

Câu 3: Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các gen phân li độc lập, gen trội là trội hoàn toàn và ko có đột biến xảy ra. Tính theo lý thuyết, phép lai AaBbDdEe  AaBbDdEe cho đời con có kiểu hình mang 2 tính trạng trội và 2 tính trạng lặn chiếm tỉ lệ 

      A. 9/256.                              B. 27/128.                            C. 9/64                                 D. 9/128. 

Câu 4: Để phân biệt 2 quần thể giao phối đã phân hoá trở thành 2 loài không giống nhau hay chưa, sử dụng tiêu chuẩn nào dưới đây là xác thực nhất? 

      A. Tiêu chuẩn cách li sinh thái.                                        B. Tiêu chuẩn cách li địa lí.

      C. Các đặc điểm hình thái.                                               D. Tiêu chuẩn cách li sinh sản.

Câu 5: Theo quan niệm hiện đại, yếu tố nào sau đây ko phải là yếu tố tiến hoá? 

      A. Giao phối ko trùng hợp.                                       B. Các yếu tố trùng hợp

      C. Giao phối trùng hợp.                                                  D. Chọn lọc tự nhiên.

Câu 6: Để xác định một tính trạng do gen trong nhân hay gen trong tế bào chất quy định, người ta thường thực hiện 

      A. lai thuận nghịch.             B. lai phân tích.                    C. lai khác dòng.                  D. lai xa.

Câu 7: Khi nói về bệnh phêninkêto niệu ở người, phát biểu nào sau đây là đúng? 

A. Chỉ cần loại trừ hoàn toàn axit amin phêninalanin ra khỏi khẩu phần ăn của người bệnh thì người bệnh sẽ trở thành khỏe mạnh hoàn toàn. 

B. Có thể phát xuất hiện bệnh phêninketo niệu bằng cách làm tiêu bản tế bào và quan sát hình dạng thể nhiễm sắc dưới kính hiển vi. 

C. Bệnh phêninketo niệu là bệnh do đột biến ở gen mã hóa enzim xúc tác cho phản ứng chuyển hóa axit amin phêninalanin thành tirôxin trong thân thể. 

D. Bệnh phêninketo niệu là do lượng axit amin tirôxin dư thừa và ứ đọng trong máu, chuyển lên não gây đầu độc tế bào thần kinh.

Câu 8: Một quần thể côn trùng sống trên loài cây M. Do quần thể tăng trưởng mạnh, một số cá thể phát tán sang loài cây N. Những cá thể nào có sẵn các gen đột biến giúp chúng khai thác được thức ăn ở loài cây N thì sống sót và sinh sản, tạo nên nên quần thể mới. Hai quần thể này sống trong cùng một khu vực địa lí nhưng ở hai ổ sinh thái không giống nhau. Qua thời kì, các yếu tố tiến hóa tác động làm phân hóa vốn gen của hai quần thể tới mức làm xuất hiện cách li sinh sản và tạo nên nên loài mới. Đây là ví dụ về tạo nên loài mới 

      A. bằng cách li địa lí.                                                        B. bằng cách li sinh thái.    

      C. bằng tự đa bội.                                                             D. bằng lai xa và đa bội hoá.

Câu 9: Trong trường hợp các gen phân li độc lập và tổ hợp tự do, phép lai có thể tạo ra ở đời con nhiều loại tổ hợp gen nhất là 

      A. Aabb x AaBB.                B. AaBb x aabb.                  C. aaBb x Aabb.                 D. AaBb x AABb.

Câu 10: Bằng kĩ thuật chia cắt phôi động vật, từ một phôi bò thuở đầu được chia cắt thành nhiều phôi rồi cấy các phôi này vào tử cung của các con bò mẹ không giống nhau để phôi tăng trưởng tầm thường, sinh ra các bò con. Các bò con này 

      A. có kiểu gen giống nhau.

      B. có kiểu hình y sì nhau cho dù được nuôi trong các môi trường không giống nhau. 

      C. lúc lớn lên có thể giao phối với nhau sinh ra đời con.

      D. ko thể sinh sản hữu tính.

ĐÁP ÁN

1-A

2-C

3-B

4-D

5-C

6-A

7-C

8-B

9-D

10-A

11-D

12-C

13-B

14-C

15-A

16-A

17-A

18-D

19-C

20-A

21-D

22-B

23-D

24-D

25-C

26-B

27-D

28-A

29-B

30-A

31-C

32-D

33-A

34-B

35-C

36-D

37-D

38-A

39-B

40-C

—{Còn tiếp}—

5. ĐỀ SỐ 5

ĐỀ THI THỬ THPT QG MÔN SINH HỌC NĂM 2021-2022- TRƯỜNG THPT TIẾN THỊNH – ĐỀ 05

Câu 1: Phép lai P: cây tứ bội Aaaa  cây tứ bội Aaaa, thu được F1. Cho biết cây tứ bội giảm phân chỉ cho giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh. Theo lí thuyết, ở F1 kiểu gen AAaa chiếm tỉ lệ 

      A. 3/4                                   B. 2/3                                   C. 1/4                                   D. 1/2

Câu 2: Thân thể có kiểu gen nào sau đây gọi là thể dị hợp 2 cặp gen? 

      A. AaBb.                              B. Aabb.                               C. aaBb.                               D. AAbb.

Câu 3: Ví dụ nào sau đây là quần thể sinh vật? 

      A. voọc mông trắng ở khu bảo tồn đất ngập nước Vân Long.

      B. cây cối trên đồng cỏ.

      C. cá trong Hổ Tây. 

      D. chim trong vườn bách thảo.

Câu 4: Một loài thực vật có 12 nhóm gen liên kết. Theo lí thuyết, bộ NST lưỡng bội của loài này là? 

      A. 2n = 24.                           B. 2n = 12.                           C. 2n = 36.                           D. 2n = 6.

Câu 5: Một loài cá chỉ sống được trong vòng nhiệt độ từ 5°C tới 42°C. Đối với loài cá này, khoảng nhiệt độ từ 5°C tới 42°C được gọi là 

      A. giới hạn dưới về nhiệt độ.                                            B. khoảng chống chịu.

      C. giới hạn sinh thái về nhiệt độ.                                      D. khoảng thuận tiện.

Câu 6: Rễ cây có thể hấp thụ nitơ ở dạng nào sau đây? 

      A. N2.                                   B. NO.                                  C. NH                                D. N2O.

Câu 7: Một quần thể thực vật gồm 400 cây có kiểu gen AA, 400 cây có kiểu gen Aa và 200 cây có kiểu gen aa. Tần số kiểu gen Aa của quần thể này là? 

      A. 0,4                                   B. 0,42                                 C. 0,6                                   D. 0,5 

Câu 8: Trong quá trình nhân đôi ADN, nuclêôtit loại A trên mạch khuôn liên kết với loại nuclêôtit nào ở môi trường nội bào? 

      A. A                                     B. G                                      C. X                                     D. T 

Câu 9: Trong hệ sinh thái, nhóm sinh vật nào sau đây là sinh vật tự dưỡng? 

      A. Giun đất.                         B. Nấm hoại sinh.                C. Vi khuẩn phân giải.         D. Thực vật.

Câu 10: Theo lí thuyết, quá trình giảm phân ở thân thể có kiểu gen nào sau đây tạo ra giao tử ab? 

      A. aaBB.                              B. AaBB.                             C. AAbb.                             D. Aabb.

ĐÁP ÁN

1-C

2-A

3-A

4-A

5-C

6-C

7-A

8-D

9-D

10-D

11-C

12-A

13-D

14-A

15-C

16-A

17-A

18-D

19-C

20-C

21-B

22-C

23-D

24-B

25-B

26-C

27-A

28-B

29-A

30-C

31-B

32-B

33-A

34-B

35-C

36-B

37-C

38-B

39-B

40-D

—{Còn tiếp}—

Trên đây là một phần trích dẫn nội dung Bộ 5 đề thi thử THPT QG môn Sinh học năm 2021-2022 – Trường THPT Tiến Thịnh có đáp án. Để xem toàn thể nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học trò ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm một số tư liệu cùng phân mục sau:

Bộ 5 đề thi thử THPT QG môn Sinh học năm 2021-2022 – Trường THPT Hoằng Hóa có đáp án
Bộ 5 đề thi thử THPT QG môn Sinh học năm 2021-2022 – Trường THPT Duy Tân có đáp án
Bộ 5 đề thi thử THPT QG môn Sinh học năm 2021-2022 – Trường THPT Nguyễn Công Trứ có đáp án

Chúc các em học tốt!

Bộ 5 đề thi thử THPT QG môn Sinh học năm 2021-2022 – Trường THPT Yên Lãng có đáp án

34

Bộ 5 đề thi thử THPT QG môn Sinh học năm 2021-2022 – Trường THPT Quang Minh có đáp án

38

Bộ 5 đề thi thử THPT QG môn Sinh học năm 2021-2022 – Trường THPT Mê Linh có đáp án

52

Bộ 5 đề thi thử THPT QG môn Sinh học năm 2021-2022 – Trường THPT Ngọc Hồi có đáp án

29

Bộ 5 đề thi thử THPT QG môn Sinh học năm 2021-2022 Trường THPT Nguyễn Gia Thiều có đáp án

46

Bộ 5 đề thi thử THPT QG môn Sinh học năm 2021-2022 – Trường THPT Minh Phú có đáp án

49

[rule_2_plain]

#Bộ #đề #thi #thử #THPT #môn #Sinh #học #năm #Trường #THPT #Tiến #Thịnh #có #đáp #án


  • Tổng hợp: Thư Viện Hỏi Đáp
  • Nguồn: https://hoc247.net/tu-lieu/bo-5-de-thi-thu-thpt-qg-mon-sinh-hoc-nam-2021-2022-truong-thpt-tien-thinh-co-dap-an-doc36672.html
Back to top button