Giáo Dục

Bộ 5 đề thi giữa HK2 môn Hoá học 11 năm 2021-2022 có đáp án Trường THPT Phan Bội Châu

Thư Viện Hỏi Đáp xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh Bộ 5 đề thi giữa HK2 môn Hoá học 11 năm 2021-2022 có đáp án Trường THPT Phan Bội Châu, đề thi gồm có các câu trắc nghiệm với đáp án đi kèm sẽ giúp các em luyện tập, làm quen các dạng đề đồng thời đối chiếu kết quả, đánh giá năng lá»±c bản thân từ đó có kế hoạch học tập phù hợp. Mời các em cùng tham khảo!

TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 2

MÔN HOÁ HỌC 11

NĂM HỌC 2021-2022

Thời gian 45 phút

ĐỀ THI SỐ 1

Câu 1. Ankan là các hiđrocacbon

  A. no, mạch vòng.                B. không no, mạch hở.       C. no, mạch hở.           D. không no, mạch vòng.

Câu 2. Có thể phân biệt but-1-in, but-2-in, metan bằng hóa chất nào sau đây?

  A. AgNO3/NH3.                                                      

  B. Br2 và quỳ tím.             

  C. KMnO4 và AgNO3/NH3.

  D. HBr và Br2.

Câu 3. Ankin CH3-C≡C-CH3 có tên gọi là

  A. but-2-in.                          B. but-1-in.                   C. metylpropin.                 D. meylbut-1-in.

Câu 4. Cho các chất sau: CH3C(CH3)=CHCH3; CH3CH2CH=CHCH2CH3; CH3CH=CHCH3. Số chất có đồng phân hình học là

A. 1.               B. 2.                             C. 3.                                  D. 4.

Câu 5. Cho hình vẽ thí nghiệm phân tích định tính hợp chất hữu cơ C6H12O6:

Hãy cho biết vai trò của bông và CuSO4 khan trong thí nghiệm trên ?

  A. Xác định sá»± có mặt của O.                                   B. Xác định sá»± có mặt của H.

  C. Xác định sá»± có mặt của C và H.                           D. Xác định sá»± có mặt của C.

Câu 6. Chất nào sau đây là ankan?

  A. C2H6.                              B. C3H4.                        C. C2H4.                            D. C3H6.

Câu 7. Axetilen có bao nhiêu liên kết ba?

  A. 3.                                     B. 2.                              C. 1.                                   D. 5.

Câu 8. Trong công nghiệp, metan được điều chế từ

  A. canxi cacbua.                                                       

  B. natri axetat.  

  C. nhôm cacbua.                                                      

  D. khí thiên nhiên và dầu mỏ.

Câu 9. Dãy chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ?

  A. C2H4, C2H6O.                 B. (NH4)2CO3, CO2.               C. CO2, K2CO3 .     D. NaHCO3, CH3OH.

Câu 10. Cho các chất sau: H2, KMnO4, NaOH, H2O. Axetilen phản ứng được với bao nhiêu chất?

  A. 4.                                     B. 1.                              C. 3.                                   D. 2.

Câu 11. Liên kết hóa học trong phân tử hợp chất hữu cơ chủ yếu là liên kết

  A. ion.                                  B. cho – nhận.               C. hiđro.                            D. cộng hóa trị.

Câu 12. Phản ứng đặc trưng của ankan là

  A. thế.                                  B. cộng.                        C. hóa hợp.                        D. cháy.

Câu 13. Hợp chất nào sau đây là đồng đẳng của axit axetic CH3COOH?

  A. HOOC-COOH.              B. HCOOH.                 C. CH3COOCH3.              D. HOCH2COOH.        

Câu 14. Cho iso-pentan tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ số mol 1 : 1, số sản phẩm monoclo tối đa thu được là

  A. 2.                                     B. 3.                              C. 4.                                   D. 5.

Câu 15. Anken là các hiđrocacbon không no, mạch hở, có công thức chung là

  A. CnH2n+2 (n ≥ 1).               B. CnH2n (n ≥ 3).           C. CnH2n (n ≥ 2).               D. CnH2n-2 (n ≥ 2).

Câu 16. Cho phản ứng giữa buta-1,3-đien và HBr ở 40oC (tỉ lệ mol 1:1), sản phẩm chính của phản ứng là

  A. CH3CH=CBrCH3.                                   

  B. CH3CHBrCH=CH2.                                  

  C. CH2BrCH2CH=CH2.                                          

  D. CH3CH=CHCH2Br.

Câu 17. 1 mol propilen có thể phản ứng tối đa với bao nhiêu mol brom?

  A. 8.                                     B. 2.                              C. 1.                                   D. 9.

Câu 18. Anken X có công thức cấu tạo: CH3–CH­2–C(CH3)=CH–CH3. Tên gọi của X theo danh pháp IUPAC là

  A. 3-metylpent-2-en.            B. isohexan.                  C. 3-metylpent-3-en.              D. 2-etylbut-2-en.

Câu 19. Số đồng phân của ankan có công thức C5H12 là

  A. 6.                                     B. 4.                              C. 5.                                   D. 3.        

Câu 20. Phần trăm khối lượng cacbon trong phân tử ankan Y bằng 83,33%. Công thức phân tử của Y là

  A. C2H6.                              B. C5H12.                      C. C3H8.                            D. C4H10.

Câu 21. Hợp chất X mạch hở có CTPT C4H8 lúc tác dụng với HBr cho 1 sản phẩm duy nhất. CTCT của X là

  A. CH2=CHCH2CH3.       

  B. CH3CH=C(CH3)2.   

  C. CH2=C(CH3)2.           

  D. CH3CH=CHCH3.

Câu 22. Axetilen thuộc dãy đồng đẳng nào sau đây?

  A. Ankan.                            B. Ankin.                      C. Anken.                          D. Ankadien.

Câu 23. Hiđrocacbon mà trong phân tử có hai liên kết đôi C=C được gọi là

  A. ankađien.                         B. anken.                       C. ankan.                           D. xicloankan.

Câu 24.: Oxi hoá etilen bằng dung dịch KMnO4 thu được sản phẩm là

  A. K2CO3, H2O, MnO2.                                          

  B. MnO2, C2H4(OH)2, KOH.

  C. C2H5OH, MnO2, KOH.                                    

  D. C2H4(OH)2, K2CO3, MnO2.

Câu 25. Hiđrocacbon nào sau đây thuộc loại ankađien liên hợp?

  A. CH2=CH-CH2-CH=CH2.                                  

  B. CH3-CH=CH-CH3.

  C. CH2=C=CH2.                                                     

  D. CH2=CH-CH=CH2.

Câu 26. Trong phân tử C3H6 có bao nhiêu liên kết đôi?

  A. 2.                                     B. 1.                              C. 8.                                   D. 9.

Câu 27. Trùng hợp hiđrocacbon nào sau đây tạo ra polime dùng để sản xuất cao su buna?

  A. But-2-en.                                                             

  B. 2-metylbuta-1,3-đien.

  C. Penta-1,3-đien.                                                    

  D. Buta-1,3-đien.              

Câu 28. Có bao nhiêu đồng phân ankin có CTPT C4H6?

  A. 2.           

  B. 3.  

  C. 5. 

  D. 7

ĐÁP ÁN ĐỀ THI SỐ 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

C

C

A

B

B

A

C

D

A

C

D

A

B

C

C

D

C

A

D

B

D

B

A

B

D

B

D

A

ĐỀ THI SỐ 2

ĐỀ THI GIá»®A HK2 MÔN HOÁ HỌC 11 NĂM 2022 TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU – ĐỀ SỐ 2

Câu 1. Công thức tổng quát của ankin là

  A. CnH2n+2(n ≥1).            B. CnH2n+1(n ≥1).              C. CnH2n(n ≥2).                 D. CnH2n-2(n ≥2).

Câu 2. Các ankan không tham gia phản ứng

  A. cộng.                           B. tách.                              C. thế.                                D. cháy.

Câu 3. Trùng hợp CH2=CH-CH=CH2, thu được chất nào dưới đây?

  A. poliisopren.                 B. polibutađien.                 C. poli(vinyl clorua).        D. polietilen.

Câu 4. Cho 2-metylbutan tác dụng với Cl2 theo tỷ lệ mol 1:1 trong điều kiện có ánh sáng thì tạo ra sản phẩm chính là

  A. 1-clo-2-metylbutan.                                              B. 1-clo-3-metylbutan.          

  C. 2-clo-3-metylbutan.                                              D. 2-clo-2-metylbutan.

Câu 6. Anken X có công thức cấu tạo: CH3-CH(CH3)-CH=CH2. Tên thay thế của X là

  A. 3-metylbut-1-en.         B. 3-metylbut-1-in.            C. 2-metylbut-3-en.           D. 2-metylbut-3-in.

Câu 7. Công thức tổng quát của ankan là

  A. CnH2n – 2 (n ≥2).           B. CnH2n -2 (n ≥3).              C. CnH2n (n ≥2).                D. CnH2n+2 (n ≥1).

Câu 8. Khi cho but–1–en tác dụng với dung dịch HBr, theo qui tắc Maccopnhicop sản phẩm nào sau đây là sản phẩm chính?  

  A. CH3CH2–CHBr–CH2Br.                       

  B. CH2Br–CH2CH2CH2Br.

  C. CH3CH2–CHBr–CH3.                                      

  D. CH3CH2CH2–CH2Br.

Câu 9. Sản phẩm tạo thành lúc cho propen tác dụng với H2 (Ni, to) là

  A. propyl.                        B. butan.                            C. pentan.                          D. propan.

Câu 10. Ankađien liên hợp là các ankađien có hai liên kết đôi

  A. cách nhau một liên kết đơn.                                 B. liền nhau.              

  C. cách nhau một liên kết đôi.                                   D. cách nhau nhiều hÆ¡n một liên kết đơn.

—(Để xem tiếp nội dung từ câu 11 đến câu 28 của Ä‘ề thi số 2 các em vui lòng xem Online hoặc Đăng nhập vào Thư Viện Hỏi Đáp Ä‘ể tải về máy)— 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI SỐ 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

D

A

B

D

B

A

D

C

D

A

B

C

A

D

D

B

C

A

D

D

C

B

B

A

C

B

B

C

ĐỀ THI SỐ 3

ĐỀ THI GIá»®A HK2 MÔN HOÁ HỌC 11 NĂM 2022 TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU – ĐỀ SỐ 3

Câu 1: Chọn định nghĩa đúng nhất về đồng phân:

A.  hiện tượng các chất có cùng công thức phân tá»­ nhÆ°ng cấu tạo khác nhau nên tính chất khác nhau.

B.  những chất có cùng công thức phân tá»­ nhÆ°ng tính chất hóa học khác nhau.

C.  những hợp chất khác nhau nhÆ°ng có cùng công thức phân tá»­.

D.  những hợp chất có cùng phân tá»­ khối nhÆ°ng có cấu tạo hóa học khác nhau.

Câu 2: Chất nào sau đây không làm mất màu dung dịch KMnO4 ở điều kiện thường?

A.  isopren.                        B.  Toluen.                         C.  Propen.                        D.  Axetilen.

Câu 3: Kết luận nào sau đây phù hợp với thực nghiệm? Nung một chất hữu cơ X với lượng dư chất oxi hóa CuO, người ta thấy thoát ra khí CO2, hơi H2O, và khí N2.

A.  X là hợp chất của 3 nguyên tố cacbon, hiđro, nitÆ¡.

B.  Chất X chắc chắn chứa cacbon, hiđro, nitÆ¡; có thể có hoặc không có oxi.

C.  X là hợp chất của 4 nguyên tố cacbon, hiđro, nitÆ¡, oxi.

D.  Chất X chắc chắn chứa cacbon, hiđro, có thể có nitÆ¡.

Câu 4: Cho các chất sau: Metan, propen,  axetilen, etilen số chất làm mất màu nước brom là.

A.  2.

B.  5.                       

C.  4.                                 

D.  3.

Câu 5: Cho thí nghiệm sau :

Phát biểu nào sau đây đúng :

A.  Bông trộn CuSO4 khan có tác dụng chính là ngăn hÆ¡i hợp chất hữu cÆ¡ thoát ra khỏi miệng ống nghiệm.

B.  Thí nghiệm trên dùng để xác định clo có trong hợp chất hữu cÆ¡.

C.  Thí nghiệm trên dùng để xác định nitÆ¡ có trong hợp chất hữu cÆ¡.

D.  Trong phòng thí nghiệm trên có thể thay dung dịch Ca(OH)2 bằng dung dịch Ba(OH)2.

Câu 6: Phân tích một hợp chất X, người ta thu được một số dữ liệu sau: cacbon (C) chiếm 40%, hidro (H) chiếm 6,67% và còn lại là oxi (O). Biết X có tỉ khối hơi so với oxi là 5,625. Công thức phân tử của của X là:

A.  C6H12O6.                    

B.  CH2O.                         

C.  C12H22O11.                  

D.  C2H6O.

Câu 7: X là anken, hiđro hóa hoàn toàn X cho ankan có 4 nguyên tử cacbon trong phân tử. Mặt khác, cho X tác dụng với HCl, thì cho một sản phẩm duy nhất; X là

A.  isobutilen.                        

B.  but-1-en.                 

C.  but-2-en và but-1-en.  

Dbut-2-en.

Câu 8: Cho isopren phản ứng cộng với HBr theo tỉ lệ mol 1:1. Số dẫn xuất monobrom tối đa thu được là

A.  8.                                    B.  5.                                  C.  6.                             D.  7.

Câu 9: Hợp chất hữu cơ nhất thiết phải chứa nguyên tố

A.  cacbon.                          B.  oxi.                               C.  nitÆ¡.                             D.  hiđro.

Câu 10: Trùng hợp hiđrocacbon nào sau đây tạo ra polime dùng để sản xuất cao su isopren?

A.  Buta-1,3-đien.                 

B.  Penta-1,3-đien.       

C.  2-metylbuta-1,3-đien.      

D.  But-2-en.

—(Để xem tiếp nội dung phần tiếp theo của Ä‘ề thi số 3 các em vui lòng xem Online hoặc Đăng nhập vào Thư Viện Hỏi Đáp Ä‘ể tải về máy)— 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI SỐ 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

A

B

B

D

D

A

D

C

A

C

B

C

D

B

A

C

B

C

ĐỀ THI SỐ 4

ĐỀ THI GIá»®A HK2 MÔN HOÁ HỌC 11 NĂM 2022 TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU – ĐỀ SỐ 4

Câu 1: Đặc điểm chung của hợp chất hữu cơ là

A. liên kết trong phân tá»­ chủ yếu là liên kết ion.  

B. tan trong nước, không tan trong dung môi hữu cÆ¡.

C. nhiêt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi cao.               

D. thường kém bền với nhiệt và dễ cháy.

Câu 2: Số liên kết π trong phân tử isopren là

A. 3.

B. 1.

C. 2.

D. 4.

Câu 3: Công thức phân tử tổng quát CnH2n-2 ( n ≥ 3) là công thức của dãy đồng đẳng

A. Ankin.

B. Anken.

C. Ankan.

D. Ankađien.

Câu 4: Những chất có cùng công thức phân tử nhưng có công thức cấu tạo khác nhau gọi là

A. Ä‘ồng trùng hợp.

B. Ä‘ồng vị.

C. Ä‘ồng phân.

D. Ä‘ổng đẳng.

Câu 5: Ankan có những loại đồng phân nào?

A. Mạch cacbon.

B. Vị trí liên kết bội.

C. Vị trí nhóm chức.

D. Loại nhóm chức.

Câu 6: Chất nào sau đây làm mất màu dung dịch brom?

A. Cacbonđioxit.

B. Metan.

C. Propen.

D. Propan.

Câu 7: Số liên kết σ trong phân tử C3H8 là

A. 7.

B. 10.

C. 9.

D. 8.

Câu 8: Công thức phân tử tổng quát dãy đồng đẳng ankan là

A. CnH2n (n ≥ 2).

B. CnH2n-2 (n ≥ 2).

C. CnH2n+2 (n ≥ 1).

D. CnH2n-6 (n ≥ 6).

Câu 9: Chất X có tên thay thế: 3,3 – đimetylbut – 1 – in. Công thức cấu tạo của X là

A. CH3– CH(CH3)– C ≡ CH.

B. CH3– C(CH3)2– CH2–C ≡ CH.

C. CH3– C ≡ C – CH3.

D. CH3– C(CH3)2–C ≡ CH.

Câu 10: Phản ứng đặc trưng của hiđrocacbon no là

A. phản ứng thế.

B. phản ứng oxi hóa.

C. phản ứng tách.

D. phản ứng cộng.

—(Để xem tiếp nội dung từ câu 11 đến câu 28 của Ä‘ề thi số 4 các em vui lòng xem Online hoặc Đăng nhập vào Thư Viện Hỏi Đáp Ä‘ể tải về máy)— 

ĐỀ THI SỐ 5

ĐỀ THI GIá»®A HK2 MÔN HOÁ HỌC 11 NĂM 2022 TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU – ĐỀ SỐ 5

Phần I. Trắc nghiệm 

Câu 1: Cho các chất sau: etan, etilen, divinyl, but-2-in và propin. Kết luận nào sau đây là đúng?

A. Có hai chất lúc đốt thu được số mol CO2 ít hÆ¡n số mol nước.

B. Không có chất nào làm mất màu dung dịch thuốc tím.

C. Có hai chất tạo được kết tủa với dung dịch bạc nitrat trong ammoniac.

D. Có bốn chất  có khả năng làm mất màu nước brom.

Câu 2: Công thức phân tá»­ của isopren (2-metylbuta-1,3-đien)  là:

A. C5H10.

B. C5H8.

C. C4H6.

D. C4H8.

Câu 3: X là hỗn hợp gồm 2 hiđrocacbon mạch hở (thuộc các dãy đồng đẳng ankin, anken, ankan). Cho 0,3 mol X làm mất màu vừa đủ 0,5 mol brom. Phát biểu nào dưới đây đúng ?

A. X có thể gồm 2 ankan.

B. X có thể gồm 2 anken.  

C. X có thể gồm 1 anken và một ankin.

D. X có thể gồm 1 ankan và 1 anken.

Câu 4: Phản ứng hóa học đặc trÆ°ng của ankan là:

A. Phản ứng cháy

B. Phản ứng thế.

C. Phản ứng tách hidro.

D. Phản ứng cộng

Câu 5: Số đồng phân của ankin có CTPT C5H8 là:

A. 5 đồng phân

B. 2 đồng phân                                                    

C. 4 đồng phân

D. 3 đồng phân                                                    

Câu 6: Danh pháp thay thế của ankan CH3CH(CH3)CH2CH3 là:

A. Isopentan

B. 3-metylpentan

C. 2,2-dimetylpropan

D. 2-metylbutan

Câu 7: Khi cho but-1-en tác dụng với dung dịch HBr, sản phẩm nào sau đây là sản phẩm chính?

A. CH3-CH2-CH2-CH2Br.

B. CH2Br-CH2-CH2-CH2Br.

C. CH3-CH2-CHBr-CH3.

D. CH3-CH2-CHBr-CH2Br.

Câu 8: Sản phẩm chính lúc cho propan thế với Brkhan ( tỉ lệ 1:1) lúc chiếu sáng là:

A. CH3CHBrCH3

B. CH3CH2CH2Br

C. CH2BrCHBrCH3

D. CH3CHBrCH2Br

Câu 9: Sục 7,84 lit  (đktc) anken X qua dung dịch brom dÆ°. Sau phản ứng thấy khối lượng bình brom tăng 19,6 gam. Biết X có đồng phân hình học. CTCT của X là:

A. CH3CH=CHCH2CH3.

B. CH2=CHCH2CH3.

C. (CH3)2C=CH2.

D. CH3CH=CHCH3

Câu 10: Ankan là:

A. những hidrocacbon no, mạch hở.

B. những hidrocacbon mà trong phân tá»­ chỉ có liên kết đơn.

C. những hợp chất hữu cÆ¡ chỉ chứa 2 nguyên tố C và H.

D. những hợp chất hữu cÆ¡ chỉ có liên kết đơn.

—(Để xem tiếp nội dung của Ä‘ề thi số 5 các em vui lòng xem Online hoặc Đăng nhập vào Thư Viện Hỏi Đáp Ä‘ể tải về máy)— 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI SỐ 5

1.D    2.B         3.C      4.B      5.D      6.D      7.C

8.A    9.D         10.A    11.A    12.A    13.B    14.B

15.B  16.A       17.C    18.A    19.D    20.B    21.D

Trên đây là trích dẫn một phần nội dung Bộ 5 đề thi giữa HK2 môn Hoá học 11 năm 2021-2022 có đáp án Trường THPT Phan Bội Châu. Để xem toàn bộ nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net Ä‘ể tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh Ã´n tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm một số tư liệu cùng chuyên mục tại đây:

  • Đề cÆ°Æ¡ng ôn tập giữa HK2 môn Hóa học 11 năm 2021-2022

Thi Online:

  • Đề thi giữa HK2 môn Hóa học 11 năm 2022 Trường THPT Lê Hữu Trác

Chúc các em học tốt!    

.


Thông tin thêm

Bộ 5 đề thi giữa HK2 môn Hoá học 11 năm 2021-2022 có đáp án Trường THPT Phan Bội Châu

[rule_3_plain]

Thư Viện Hỏi Đáp xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh Bộ 5 đề thi giữa HK2 môn Hoá học 11 năm 2021-2022 có đáp án Trường THPT Phan Bội Châu, đề thi gồm có các câu trắc nghiệm với đáp án đi kèm sẽ giúp các em luyện tập, làm quen các dạng đề đồng thời đối chiếu kết quả, đánh giá năng lá»±c bản thân từ đó có kế hoạch học tập phù hợp. Mời các em cùng tham khảo!

TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 2

MÔN HOÁ HỌC 11

NĂM HỌC 2021-2022

Thời gian 45 phút

ĐỀ THI SỐ 1

Câu 1. Ankan là các hiđrocacbon

  A. no, mạch vòng.                B. không no, mạch hở.       C. no, mạch hở.           D. không no, mạch vòng.

Câu 2. Có thể phân biệt but-1-in, but-2-in, metan bằng hóa chất nào sau đây?

  A. AgNO3/NH3.                                                      

  B. Br2 và quỳ tím.             

  C. KMnO4 và AgNO3/NH3.

  D. HBr và Br2.

Câu 3. Ankin CH3-C≡C-CH3 có tên gọi là

  A. but-2-in.                          B. but-1-in.                   C. metylpropin.                 D. meylbut-1-in.

Câu 4. Cho các chất sau: CH3C(CH3)=CHCH3; CH3CH2CH=CHCH2CH3; CH3CH=CHCH3. Số chất có đồng phân hình học là

A. 1.               B. 2.                             C. 3.                                  D. 4.

Câu 5. Cho hình vẽ thí nghiệm phân tích định tính hợp chất hữu cơ C6H12O6:

Hãy cho biết vai trò của bông và CuSO4 khan trong thí nghiệm trên ?

  A. Xác định sá»± có mặt của O.                                   B. Xác định sá»± có mặt của H.

  C. Xác định sá»± có mặt của C và H.                           D. Xác định sá»± có mặt của C.

Câu 6. Chất nào sau đây là ankan?

  A. C2H6.                              B. C3H4.                        C. C2H4.                            D. C3H6.

Câu 7. Axetilen có bao nhiêu liên kết ba?

  A. 3.                                     B. 2.                              C. 1.                                   D. 5.

Câu 8. Trong công nghiệp, metan được điều chế từ

  A. canxi cacbua.                                                       

  B. natri axetat.  

  C. nhôm cacbua.                                                      

  D. khí thiên nhiên và dầu mỏ.

Câu 9. Dãy chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ?

  A. C2H4, C2H6O.                 B. (NH4)2CO3, CO2.               C. CO2, K2CO3 .     D. NaHCO3, CH3OH.

Câu 10. Cho các chất sau: H2, KMnO4, NaOH, H2O. Axetilen phản ứng được với bao nhiêu chất?

  A. 4.                                     B. 1.                              C. 3.                                   D. 2.

Câu 11. Liên kết hóa học trong phân tử hợp chất hữu cơ chủ yếu là liên kết

  A. ion.                                  B. cho – nhận.               C. hiđro.                            D. cộng hóa trị.

Câu 12. Phản ứng đặc trưng của ankan là

  A. thế.                                  B. cộng.                        C. hóa hợp.                        D. cháy.

Câu 13. Hợp chất nào sau đây là đồng đẳng của axit axetic CH3COOH?

  A. HOOC-COOH.              B. HCOOH.                 C. CH3COOCH3.              D. HOCH2COOH.        

Câu 14. Cho iso-pentan tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ số mol 1 : 1, số sản phẩm monoclo tối đa thu được là

  A. 2.                                     B. 3.                              C. 4.                                   D. 5.

Câu 15. Anken là các hiđrocacbon không no, mạch hở, có công thức chung là

  A. CnH2n+2 (n ≥ 1).               B. CnH2n (n ≥ 3).           C. CnH2n (n ≥ 2).               D. CnH2n-2 (n ≥ 2).

Câu 16. Cho phản ứng giữa buta-1,3-đien và HBr ở 40oC (tỉ lệ mol 1:1), sản phẩm chính của phản ứng là

  A. CH3CH=CBrCH3.                                   

  B. CH3CHBrCH=CH2.                                  

  C. CH2BrCH2CH=CH2.                                          

  D. CH3CH=CHCH2Br.

Câu 17. 1 mol propilen có thể phản ứng tối đa với bao nhiêu mol brom?

  A. 8.                                     B. 2.                              C. 1.                                   D. 9.

Câu 18. Anken X có công thức cấu tạo: CH3–CH­2–C(CH3)=CH–CH3. Tên gọi của X theo danh pháp IUPAC là

  A. 3-metylpent-2-en.            B. isohexan.                  C. 3-metylpent-3-en.              D. 2-etylbut-2-en.

Câu 19. Số đồng phân của ankan có công thức C5H12 là

  A. 6.                                     B. 4.                              C. 5.                                   D. 3.        

Câu 20. Phần trăm khối lượng cacbon trong phân tử ankan Y bằng 83,33%. Công thức phân tử của Y là

  A. C2H6.                              B. C5H12.                      C. C3H8.                            D. C4H10.

Câu 21. Hợp chất X mạch hở có CTPT C4H8 lúc tác dụng với HBr cho 1 sản phẩm duy nhất. CTCT của X là

  A. CH2=CHCH2CH3.       

  B. CH3CH=C(CH3)2.   

  C. CH2=C(CH3)2.           

  D. CH3CH=CHCH3.

Câu 22. Axetilen thuộc dãy đồng đẳng nào sau đây?

  A. Ankan.                            B. Ankin.                      C. Anken.                          D. Ankadien.

Câu 23. Hiđrocacbon mà trong phân tử có hai liên kết đôi C=C được gọi là

  A. ankađien.                         B. anken.                       C. ankan.                           D. xicloankan.

Câu 24.: Oxi hoá etilen bằng dung dịch KMnO4 thu được sản phẩm là

  A. K2CO3, H2O, MnO2.                                          

  B. MnO2, C2H4(OH)2, KOH.

  C. C2H5OH, MnO2, KOH.                                    

  D. C2H4(OH)2, K2CO3, MnO2.

Câu 25. Hiđrocacbon nào sau đây thuộc loại ankađien liên hợp?

  A. CH2=CH-CH2-CH=CH2.                                  

  B. CH3-CH=CH-CH3.

  C. CH2=C=CH2.                                                     

  D. CH2=CH-CH=CH2.

Câu 26. Trong phân tử C3H6 có bao nhiêu liên kết đôi?

  A. 2.                                     B. 1.                              C. 8.                                   D. 9.

Câu 27. Trùng hợp hiđrocacbon nào sau đây tạo ra polime dùng để sản xuất cao su buna?

  A. But-2-en.                                                             

  B. 2-metylbuta-1,3-đien.

  C. Penta-1,3-đien.                                                    

  D. Buta-1,3-đien.              

Câu 28. Có bao nhiêu đồng phân ankin có CTPT C4H6?

  A. 2.           

  B. 3.  

  C. 5. 

  D. 7

ĐÁP ÁN ĐỀ THI SỐ 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

C

C

A

B

B

A

C

D

A

C

D

A

B

C

C

D

C

A

D

B

D

B

A

B

D

B

D

A

ĐỀ THI SỐ 2

ĐỀ THI GIá»®A HK2 MÔN HOÁ HỌC 11 NĂM 2022 TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU – ĐỀ SỐ 2

Câu 1. Công thức tổng quát của ankin là

  A. CnH2n+2(n ≥1).            B. CnH2n+1(n ≥1).              C. CnH2n(n ≥2).                 D. CnH2n-2(n ≥2).

Câu 2. Các ankan không tham gia phản ứng

  A. cộng.                           B. tách.                              C. thế.                                D. cháy.

Câu 3. Trùng hợp CH2=CH-CH=CH2, thu được chất nào dưới đây?

  A. poliisopren.                 B. polibutađien.                 C. poli(vinyl clorua).        D. polietilen.

Câu 4. Cho 2-metylbutan tác dụng với Cl2 theo tỷ lệ mol 1:1 trong điều kiện có ánh sáng thì tạo ra sản phẩm chính là

  A. 1-clo-2-metylbutan.                                              B. 1-clo-3-metylbutan.          

  C. 2-clo-3-metylbutan.                                              D. 2-clo-2-metylbutan.

Câu 6. Anken X có công thức cấu tạo: CH3-CH(CH3)-CH=CH2. Tên thay thế của X là

  A. 3-metylbut-1-en.         B. 3-metylbut-1-in.            C. 2-metylbut-3-en.           D. 2-metylbut-3-in.

Câu 7. Công thức tổng quát của ankan là

  A. CnH2n – 2 (n ≥2).           B. CnH2n -2 (n ≥3).              C. CnH2n (n ≥2).                D. CnH2n+2 (n ≥1).

Câu 8. Khi cho but–1–en tác dụng với dung dịch HBr, theo qui tắc Maccopnhicop sản phẩm nào sau đây là sản phẩm chính?  

  A. CH3CH2–CHBr–CH2Br.                       

  B. CH2Br–CH2CH2CH2Br.

  C. CH3CH2–CHBr–CH3.                                      

  D. CH3CH2CH2–CH2Br.

Câu 9. Sản phẩm tạo thành lúc cho propen tác dụng với H2 (Ni, to) là

  A. propyl.                        B. butan.                            C. pentan.                          D. propan.

Câu 10. Ankađien liên hợp là các ankađien có hai liên kết đôi

  A. cách nhau một liên kết đơn.                                 B. liền nhau.              

  C. cách nhau một liên kết đôi.                                   D. cách nhau nhiều hÆ¡n một liên kết đơn.

—(Để xem tiếp nội dung từ câu 11 đến câu 28 của Ä‘ề thi số 2 các em vui lòng xem Online hoặc Đăng nhập vào Thư Viện Hỏi Đáp Ä‘ể tải về máy)— 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI SỐ 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

D

A

B

D

B

A

D

C

D

A

B

C

A

D

D

B

C

A

D

D

C

B

B

A

C

B

B

C

ĐỀ THI SỐ 3

ĐỀ THI GIá»®A HK2 MÔN HOÁ HỌC 11 NĂM 2022 TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU – ĐỀ SỐ 3

Câu 1: Chọn định nghĩa đúng nhất về đồng phân:

A.  hiện tượng các chất có cùng công thức phân tá»­ nhÆ°ng cấu tạo khác nhau nên tính chất khác nhau.

B.  những chất có cùng công thức phân tá»­ nhÆ°ng tính chất hóa học khác nhau.

C.  những hợp chất khác nhau nhÆ°ng có cùng công thức phân tá»­.

D.  những hợp chất có cùng phân tá»­ khối nhÆ°ng có cấu tạo hóa học khác nhau.

Câu 2: Chất nào sau đây không làm mất màu dung dịch KMnO4 ở điều kiện thường?

A.  isopren.                        B.  Toluen.                         C.  Propen.                        D.  Axetilen.

Câu 3: Kết luận nào sau đây phù hợp với thực nghiệm? Nung một chất hữu cơ X với lượng dư chất oxi hóa CuO, người ta thấy thoát ra khí CO2, hơi H2O, và khí N2.

A.  X là hợp chất của 3 nguyên tố cacbon, hiđro, nitÆ¡.

B.  Chất X chắc chắn chứa cacbon, hiđro, nitÆ¡; có thể có hoặc không có oxi.

C.  X là hợp chất của 4 nguyên tố cacbon, hiđro, nitÆ¡, oxi.

D.  Chất X chắc chắn chứa cacbon, hiđro, có thể có nitÆ¡.

Câu 4: Cho các chất sau: Metan, propen,  axetilen, etilen số chất làm mất màu nước brom là.

A.  2.

B.  5.                       

C.  4.                                 

D.  3.

Câu 5: Cho thí nghiệm sau :

Phát biểu nào sau đây đúng :

A.  Bông trộn CuSO4 khan có tác dụng chính là ngăn hÆ¡i hợp chất hữu cÆ¡ thoát ra khỏi miệng ống nghiệm.

B.  Thí nghiệm trên dùng để xác định clo có trong hợp chất hữu cÆ¡.

C.  Thí nghiệm trên dùng để xác định nitÆ¡ có trong hợp chất hữu cÆ¡.

D.  Trong phòng thí nghiệm trên có thể thay dung dịch Ca(OH)2 bằng dung dịch Ba(OH)2.

Câu 6: Phân tích một hợp chất X, người ta thu được một số dữ liệu sau: cacbon (C) chiếm 40%, hidro (H) chiếm 6,67% và còn lại là oxi (O). Biết X có tỉ khối hơi so với oxi là 5,625. Công thức phân tử của của X là:

A.  C6H12O6.                    

B.  CH2O.                         

C.  C12H22O11.                  

D.  C2H6O.

Câu 7: X là anken, hiđro hóa hoàn toàn X cho ankan có 4 nguyên tử cacbon trong phân tử. Mặt khác, cho X tác dụng với HCl, thì cho một sản phẩm duy nhất; X là

A.  isobutilen.                        

B.  but-1-en.                 

C.  but-2-en và but-1-en.  

D.  but-2-en.

Câu 8: Cho isopren phản ứng cộng với HBr theo tỉ lệ mol 1:1. Số dẫn xuất monobrom tối đa thu được là

A.  8.                                    B.  5.                                  C.  6.                             D.  7.

Câu 9: Hợp chất hữu cơ nhất thiết phải chứa nguyên tố

A.  cacbon.                          B.  oxi.                               C.  nitÆ¡.                             D.  hiđro.

Câu 10: Trùng hợp hiđrocacbon nào sau đây tạo ra polime dùng để sản xuất cao su isopren?

A.  Buta-1,3-đien.                 

B.  Penta-1,3-đien.       

C.  2-metylbuta-1,3-đien.      

D.  But-2-en.

—(Để xem tiếp nội dung phần tiếp theo của Ä‘ề thi số 3 các em vui lòng xem Online hoặc Đăng nhập vào Thư Viện Hỏi Đáp Ä‘ể tải về máy)— 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI SỐ 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

A

B

B

D

D

A

D

C

A

C

B

C

D

B

A

C

B

C

ĐỀ THI SỐ 4

ĐỀ THI GIá»®A HK2 MÔN HOÁ HỌC 11 NĂM 2022 TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU – ĐỀ SỐ 4

Câu 1: Đặc điểm chung của hợp chất hữu cơ là

A. liên kết trong phân tá»­ chủ yếu là liên kết ion.  

B. tan trong nước, không tan trong dung môi hữu cÆ¡.

C. nhiêt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi cao.               

D. thường kém bền với nhiệt và dễ cháy.

Câu 2: Số liên kết π trong phân tử isopren là

A. 3.

B. 1.

C. 2.

D. 4.

Câu 3: Công thức phân tử tổng quát CnH2n-2 ( n ≥ 3) là công thức của dãy đồng đẳng

A. Ankin.

B. Anken.

C. Ankan.

D. Ankađien.

Câu 4: Những chất có cùng công thức phân tử nhưng có công thức cấu tạo khác nhau gọi là

A. Ä‘ồng trùng hợp.

B. Ä‘ồng vị.

C. Ä‘ồng phân.

D. Ä‘ổng đẳng.

Câu 5: Ankan có những loại đồng phân nào?

A. Mạch cacbon.

B. Vị trí liên kết bội.

C. Vị trí nhóm chức.

D. Loại nhóm chức.

Câu 6: Chất nào sau đây làm mất màu dung dịch brom?

A. Cacbonđioxit.

B. Metan.

C. Propen.

D. Propan.

Câu 7: Số liên kết σ trong phân tử C3H8 là

A. 7.

B. 10.

C. 9.

D. 8.

Câu 8: Công thức phân tử tổng quát dãy đồng đẳng ankan là

A. CnH2n (n ≥ 2).

B. CnH2n-2 (n ≥ 2).

C. CnH2n+2 (n ≥ 1).

D. CnH2n-6 (n ≥ 6).

Câu 9: Chất X có tên thay thế: 3,3 – đimetylbut – 1 – in. Công thức cấu tạo của X là

A. CH3– CH(CH3)– C ≡ CH.

B. CH3– C(CH3)2– CH2–C ≡ CH.

C. CH3– C ≡ C – CH3.

D. CH3– C(CH3)2–C ≡ CH.

Câu 10: Phản ứng đặc trưng của hiđrocacbon no là

A. phản ứng thế.

B. phản ứng oxi hóa.

C. phản ứng tách.

D. phản ứng cộng.

—(Để xem tiếp nội dung từ câu 11 đến câu 28 của Ä‘ề thi số 4 các em vui lòng xem Online hoặc Đăng nhập vào Thư Viện Hỏi Đáp Ä‘ể tải về máy)— 

ĐỀ THI SỐ 5

ĐỀ THI GIá»®A HK2 MÔN HOÁ HỌC 11 NĂM 2022 TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU – ĐỀ SỐ 5

Phần I. Trắc nghiệm 

Câu 1: Cho các chất sau: etan, etilen, divinyl, but-2-in và propin. Kết luận nào sau đây là đúng?

A. Có hai chất lúc đốt thu được số mol CO2 ít hÆ¡n số mol nước.

B. Không có chất nào làm mất màu dung dịch thuốc tím.

C. Có hai chất tạo được kết tủa với dung dịch bạc nitrat trong ammoniac.

D. Có bốn chất  có khả năng làm mất màu nước brom.

Câu 2: Công thức phân tá»­ của isopren (2-metylbuta-1,3-đien)  là:

A. C5H10.

B. C5H8.

C. C4H6.

D. C4H8.

Câu 3: X là hỗn hợp gồm 2 hiđrocacbon mạch hở (thuộc các dãy đồng đẳng ankin, anken, ankan). Cho 0,3 mol X làm mất màu vừa đủ 0,5 mol brom. Phát biểu nào dưới đây đúng ?

A. X có thể gồm 2 ankan.

B. X có thể gồm 2 anken.  

C. X có thể gồm 1 anken và một ankin.

D. X có thể gồm 1 ankan và 1 anken.

Câu 4: Phản ứng hóa học đặc trÆ°ng của ankan là:

A. Phản ứng cháy

B. Phản ứng thế.

C. Phản ứng tách hidro.

D. Phản ứng cộng

Câu 5: Số đồng phân của ankin có CTPT C5H8 là:

A. 5 đồng phân

B. 2 đồng phân                                                    

C. 4 đồng phân

D. 3 đồng phân                                                    

Câu 6: Danh pháp thay thế của ankan CH3CH(CH3)CH2CH3 là:

A. Isopentan

B. 3-metylpentan

C. 2,2-dimetylpropan

D. 2-metylbutan

Câu 7: Khi cho but-1-en tác dụng với dung dịch HBr, sản phẩm nào sau đây là sản phẩm chính?

A. CH3-CH2-CH2-CH2Br.

B. CH2Br-CH2-CH2-CH2Br.

C. CH3-CH2-CHBr-CH3.

D. CH3-CH2-CHBr-CH2Br.

Câu 8: Sản phẩm chính lúc cho propan thế với Br2 khan ( tỉ lệ 1:1) lúc chiếu sáng là:

A. CH3CHBrCH3

B. CH3CH2CH2Br

C. CH2BrCHBrCH3

D. CH3CHBrCH2Br

Câu 9: Sục 7,84 lit  (đktc) anken X qua dung dịch brom dÆ°. Sau phản ứng thấy khối lượng bình brom tăng 19,6 gam. Biết X có đồng phân hình học. CTCT của X là:

A. CH3CH=CHCH2CH3.

B. CH2=CHCH2CH3.

C. (CH3)2C=CH2.

D. CH3CH=CHCH3. 

Câu 10: Ankan là:

A. những hidrocacbon no, mạch hở.

B. những hidrocacbon mà trong phân tá»­ chỉ có liên kết đơn.

C. những hợp chất hữu cÆ¡ chỉ chứa 2 nguyên tố C và H.

D. những hợp chất hữu cÆ¡ chỉ có liên kết đơn.

—(Để xem tiếp nội dung của Ä‘ề thi số 5 các em vui lòng xem Online hoặc Đăng nhập vào Thư Viện Hỏi Đáp Ä‘ể tải về máy)— 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI SỐ 5

1.D    2.B         3.C      4.B      5.D      6.D      7.C

8.A    9.D         10.A    11.A    12.A    13.B    14.B

15.B  16.A       17.C    18.A    19.D    20.B    21.D

Trên đây là trích dẫn một phần nội dung Bộ 5 đề thi giữa HK2 môn Hoá học 11 năm 2021-2022 có đáp án Trường THPT Phan Bội Châu. Để xem toàn bộ nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net Ä‘ể tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh Ã´n tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm một số tư liệu cùng chuyên mục tại đây:

Đề cương ôn tập giữa HK2 môn Hóa học 11 năm 2021-2022

Thi Online:

Đề thi giữa HK2 môn Hóa học 11 năm 2022 Trường THPT Lê Hữu Trác

Chúc các em học tốt!    

Đề cương ôn tập giữa HK2 môn Hóa học 11 năm 2021-2022

43

[rule_2_plain]

#Bá #Äá #thi #giáa #HK2 #mÃn #Hoà #hác #nÄm #có #ÄÃp #Ãn #TrÆáng #THPT #Phan #Bái #ChÃu


  • Tổng hợp: Thư Viện Hỏi Đáp
  • Nguồn: https://hoc247.net/tu-lieu/bo-5-de-thi-giua-hk2-mon-hoa-hoc-11-nam-2021-2022-co-dap-an-truong-thpt-phan-boi-chau-doc36791.html
Back to top button